50.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zmiana stanu kapitału obortowego

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony 31 grudnia 2020
(dane przekształcone)
Zmiana stanu należności (786) 146
Bilansowa zmiana stanu należności od odbiorców (849) (182)
Zmiana stanu innych należności finansowych 71 319
Korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów finansowych (8)
Pozostałe korekty 9
Zmiana stanu zapasów 313 (196)
Bilansowa zmiana stanu zapasów 331 (190)
Korekta o przesunięcie zapasów do/z rzeczowych aktywów trwałych (18) (6)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 543 24
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców 221 171
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń i pozostałych zobowiązań finansowych 17 (6)
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań niefinansowych 143 55
Zmiana stanu zobowiązań podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego 219 (179)
Korekta o zmianę stanu podatku od towarów i usług dotycząca zobowiązań inwestycyjnych (45) 14
Korekta pozostałych zobowiązań finansowych o wycenę gwarancji 12 (13)
Pozostałe korekty (24) (18)
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych 915 347
Bilansowa zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych długo i krótkoterminowych (125) 106
Zmiana stanu należności podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego 3 90
Zmiana stanu praw do emisji CO2  długo i krótkoterminowych 351 251
Zmiana stanu świadectw pochodzenia energii długo i krótkoterminowych 588 (38)
Korekta o zmianę stanu zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 99 (64)
Pozostałe korekty (1) 2
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych (87) (47)
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych 69 30
Korekta o nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne i prawa do użytkowania (47) (13)
Korekta o otrzymane dotacje i zwrócone dotacje (111) (60)
Pozostałe korekty 2 (4)
Zmiana stanu rezerw 358 (403)
Bilansowa zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych 59 (258)
Korekta o zyski/straty aktuarialne od rezerw po okresie zatrudnienia ujmowane w pozostałe całkowite dochody 118 (144)
Korekta o rezerwy ujmowane w korespondencji z rzeczowymi aktywami trwałymi i pozostałymi aktywami niefinansowymi 170 (9)
Pozostałe korekty 11 8
Razem 1 256 (129)

 

Podatek dochodowy zapłacony

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku podatek dochodowy zapłacony wyniósł 392 mln PLN, z czego Podatkowej Grupy Kapitałowej dotyczyła kwota 329 mln PLN. Podatkowa Grupa Kapitałowa zapłaciła podatek dochodowy w kwocie 433 mln PLN z tytułu zaliczek podatku dochodowego za trzy pierwsze kwartały 2021 roku oraz za miesiąc grudzień 2020 roku oraz otrzymała zwrot nadpłaty podatku dochodowego za rok 2020 w kwocie 104 mln PLN.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku podatek dochodowy zapłacony wyniósł 60 mln PLN, z czego Podatkowej Grupy Kapitałowej dotyczyła kwota 43 mln PLN. Podatkowa Grupa Kapitałowa zapłaciła zaliczki podatku dochodowego za 2020 rok w kwocie 287 mln PLN oraz otrzymała wpływ netto z tytułu rozliczeń podatku dochodowego za lata poprzednie w kwocie 244 mln PLN.

W roku 2021 Podatkowa Grupa Kapitałowa uiszcza kwartalne zaliczki na podatek dochodowy, podczas gdy w roku 2020 Podatkowa Grupa Kapitałowa uiszczała stałe zaliczki miesięczne ustalone w uproszczony sposób na podstawie rozliczenia podatkowego za rok 2018.

Wyniki wyszukiwania