49. Pozostałe zobowiązanie niefinansowane krótkoterminowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności nadpłaty otrzymane od klientów oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Wpłaty kontrahentów dotyczące przyszłych okresów 568 421
Nadpłaty od klientów 392 337
Przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej 107 44
Inne 69 40
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe 2 2
Razem 570 423

Wyniki wyszukiwania