47. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków i opłat

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Podatek VAT 263 97
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 231 230
Podatek dochodowy od osób fizycznych 69 62
Podatek akcyzowy 15 13
Podatek od czynności cywilno-prawnych 11
Pozostałe 40 8
Razem 629 410

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z ostatecznych decyzji organów kontroli podatkowej, muszą zostać zapłacone wraz z odsetkami. W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą się zmienić w przyszłości.

Wyniki wyszukiwania