44. Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących

W dniu 22 grudnia 2021 roku pomiędzy Spółką a Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowym FIZAN (dalej: „Fundusz PFR”) zawarta została umowa („Umowa”), na mocy której Spółka nabyła 176 000 udziałów w spółce zależnej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. reprezentujących 13,71% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. za kwotę 1 061 mln PLN. Przeniesienie tytułu do udziałów nastąpiło z chwilą zawarcia Umowy. Po dokonaniu transakcji Spółka posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. Zgodnie z umową Spółka spłaciła terminowo zobowiązanie z tytułu nabycia udziałów w dniu 22 marca 2022 roku.

Strony postanowiły, że z chwilą zapłaty ceny sprzedaży umowa wspólników oraz umowa inwestycyjna, zawarte w 2018 roku pomiędzy Spółką, Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. oraz Funduszem PFR, określające warunki inwestycji kapitałowej Funduszu PFR w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. ulegną rozwiązaniu. Jednocześnie strony postanowiły w szczególności, iż od zawarcia Umowy do chwili zapłaty całości ceny sprzedaży, umowa wspólników oraz umowa inwestycyjna w zakresie w jakim dotyczą praw korporacyjnych Funduszu PFR jako wspólnika Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. określonych w Umowie, nie będą miały zastosowania, tj. ulegną zawieszeniu zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

W celu zabezpieczenia roszczeń Funduszu wynikających z Umowy, Spółka ustanowiła na nabytych udziałach zastaw  rejestrowy i zastaw zwykły oraz wniosła zabezpieczenie w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co zostało opisane szerzej w nocie 55 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Grupa na dzień bilansowy ujęła zobowiązanie wynikające z umowy w kwocie 1 061 mln PLN oraz wyksięgowała wartość udziałów niekontrolujących w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. na dzień nabycia w kwocie 903 mln PLN. Różnica w kwocie 158 mln PLN odniesiona została w zyski zatrzymane Grupy.

Zawarcie Umowy i skrócenie okresu zaangażowana kapitałowego Funduszu PFR związane jest ze zmianą okoliczności wynikającą z rządowego programu wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa, związanych z wytwarzaniem energii w konwencjonalnych jednostkach węglowych i ich docelowej integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Wyniki wyszukiwania