38. Rezerwy na świadczenia pracownicze

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy spółek Grupy mają prawo do następujących świadczeń po okresie zatrudnienia:

  • odpraw emerytalno-rentowych – wypłacanych jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę lub rentę,
  • odpraw pośmiertnych,
  • świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Powyższe rezerwy stanowią program określonych świadczeń po okresie zatrudnienia.

Pracownicy spółek Grupy są również uprawnieni do nagród jubileuszowych, które są wypłacane po przepracowaniu określonej liczby lat.

Wartość bieżąca rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz rezerw na nagrody jubileuszowe na każdy dzień bilansowy jest obliczana przez niezależnego aktuariusza przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Rezerwy obliczane są metodą indywidualną, dla każdego pracownika osobno. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne.

Zyski i straty aktuarialne z wyceny zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia ujmowane są w całości w pozostałych całkowitych dochodach (skumulowana kwota ujmowana jest w zyskach zatrzymanych), natomiast zyski i straty aktuarialne od nagród jubileuszowych odnoszone są do wyniku finansowego.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia stanu rezerw ujmowane są w kosztach operacyjnych w przypadku pracowników, pozostałych kosztach/przychodach operacyjnych w przypadku emerytów i rencistów oraz w ciężar kosztów finansowych w części dotyczącej odsetek stanowiących rozwinięcie dyskonta rezerw.

Zgodnie z MSR 19 Świadczenia pracownicze Grupa ujmuje również rezerwy na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie programów dobrowolnych odejść. Wycena świadczeń opiera się na przewidywanej liczbie pracowników, którzy przyjmą propozycję rozwiązania stosunku pracy oraz oszacowanej wartości odprawy.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe zostały oszacowane przy wykorzystaniu metod aktuarialnych. Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku
Stopa dyskontowa (%) 3,60% 1,20%
Przewidywany długoterminowy wskaźnik inflacji (%) 2,50% 2,50%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 0,99% – 8,60% 0,95% – 8,79%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 5,8% w 2022, 3,6% w 2023, 2,5% w kolejnych latach 2,50%
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS (%) 3,50% 3,50%
Pozostały średni okres zatrudnienia 11,93 – 20,92 12,06 – 21,62

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe 874 1 034
Rezerwa na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz pozostałe rezerwy pracownicze 19 22

Razem

893 1 056
    Długoterminowe 789 952
    Krótkoterminowe 104 104

Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe

Rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne ZFŚS Nagrody jubileuszowe Rezerwy razem
Bilans otwarcia 403 172 459 1 034
Koszty bieżącego zatrudnienia 28 7 34 69
Zyski i straty aktuarialne, w tym: (59) (59) (47) (165)
powstałe na skutek zmian założeń finansowych (67) (55) (59) (181)
powstałe na skutek zmian założeń demograficznych 1 4 5
powstałe na skutek innych zmian 8 (5) 8 11
Wypłacone świadczenia (24) (4) (47) (75)
Koszty odsetek 4 2 5 11
Bilans zamknięcia 352 118 404 874
Długoterminowe 309 114 358 781
Krótkoterminowe 43 4 46 93

Rok zakończony 31 grudnia 2020 roku (dane przekształcone)

Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne Taryfa pracownicza ZFŚS Nagrody jubileuszowe Rezerwy razem
Bilans otwarcia 378 450 119 450 1 397
Koszty bieżącego zatrudnienia 28 6 5 39 78
Zyski i straty aktuarialne, w tym: 15 79 50 8 152
powstałe na skutek zmian założeń finansowych 34 76 24 29 163
powstałe na skutek zmian założeń demograficznych 1 1 2
powstałe na skutek innych zmian (19) 3 25 (22) (13)
Wypłacone świadczenia (25) (6) (4) (46) (81)
Koszty przeszłego zatrudnienia (533) (533)
Koszty odsetek 7 4 2 8 21
Bilans zamknięcia 403 172 459 1 034
Długoterminowe 361 168 413 942
Krótkoterminowe 42 4 46 92
Analiza wrażliwości

Na dzień 31 grudnia 2021 roku została przeprowadzona analiza wrażliwości wyników wyceny na zmianę stopy dyskonta finansowego oraz na zmiany planowanych wzrostów podstaw w przedziale -0,5 p.p./+0,5 p.p. Poniższa tabela prezentuje wartość bilansową poszczególnych tytułów rezerw oraz wartości rezerw wyliczone przy zmienionych założeniach oraz jak zmieniłaby się wartość bilansowa przy innych założeniach (odchylenie):

Tytuł rezerwy Wartość bilansowa na dzień
31 grudnia 2021
Stopa dyskontowa Planowane wzrosty podstaw
-0,5 p.p. +0,5 p.p. -0,5 p.p. +0,5 p.p.
saldo odchylenie saldo odchylenie saldo odchylenie saldo odchylenie
Odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 352 368 16 339 (13) 340 (12) 367 15
Koszty odpisu na ZFŚS 118 126 8 110 (8) 109 (9) 126 8
Nagrody jubileuszowe 404 418 14 392 (12) 395 (9) 416 12
Razem 874 912 38 841 (33) 844 (30) 909 35
wpływ na wynik finansowy = = (14) = 12 = 9 = (12)
wpływ na pozostałe całkowite dochody = = (24) = 21 = 21 = (23)

Podziału rezerw na długo i krótkoterminowe Grupa dokonuje na podstawie szacunków dotyczących rozkładu wypłat w czasie przygotowanego przy pomocy technik aktuarialnych.

Okresy zapadalności i rezerw na świadczenia pracownicze

Rok Odprawy emerytalne, rentowe i podobne ZFŚS Nagrody
jubileuszowe
Razem
rezerwy
2022 43 4 46 93
2023 24 5 41 70
2024 27 5 38 70
2025 21 5 33 59
2026 21 5 32 58
Pozostałe lata 216 94 214 524

Razem

352 118 404 874

Wyniki wyszukiwania