35.3. Kapitał zapasowy

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020
Kwoty z podziału wyników lat ubiegłych 2 749 4 887
Zmniejszenie wartości kapitału podstawowego 1 217
Rozliczenie połączeń z jednostkami zależnymi 235
Razem kapitał zapasowy 2 749 6 339

Zmniejszenie wartości kapitału zapasowego w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku wynika z pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 3 590 mln PLN. W dniu 29 marca 2021 roku Zarząd TAURON Polska Energia S.A. podjął uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o dokonanie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 3 590 mln PLN z kapitału zapasowego Spółki. W dniu 24 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę zgodnie z rekomendacją Zarządu.

Kapitał zapasowy Spółki nie przekracza jednej trzeciej wysokości kapitału podstawowego Spółki, tj. kwoty 2 921 mln PLN, w związku z czym może zostać użyty jedynie na pokrycie straty.

Wyniki wyszukiwania