32. Należności z tytułu pozostałych podatków i opłat

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Rozrachunki z tytułu pozostałych podatków i opłat prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmują:

  • Rozrachunki z tytułu VAT i akcyzy;
  • Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych;
  • Opłaty środowiskowe i inne rozliczenia publiczno-prawne.

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Należności z tytułu podatku VAT 285 271
Należności z tytułu akcyzy 1 12
Pozostałe 6 12
Razem 292 295

Wyniki wyszukiwania