31. Należności od odbiorców

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Należności od odbiorców obejmują należności zafakturowane oraz należności zarachowane na poczet przychodów, w tym doszacowane przychody, które z uwagi na stosowany system rozliczeń odbiorców nie zostały zmierzone i zafakturowane. Politykę rachunkowości w zakresie przychodów zarachowanych opisano w nocie 12.

Należności od odbiorców są wyceniane według kwot pierwotnie zafakturowanych lub oszacowanych, w tym zgodnie z metodologią opisaną w nocie 51 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (uwzględniając wpływ dyskontowania, jeżeli jest istotny), z uwzględnieniem odpisu aktualizującego.

Odpis z tytułu utraty wartości tworzy się na należnościach zarówno przeterminowanych, jak i nieprzeterminowanych w oparciu o ważoną prawdopodobieństwem oczekiwaną stratę kredytową, jaka zostanie poniesiona w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

  • nastąpi istotne opóźnienie płatności,
  • dłużnik zostanie postawiony w stan likwidacji albo upadłości albo restrukturyzacji,
  • należności skierowane zostaną na drogę egzekucji administracyjnej, postępowania sądowego albo egzekucji sądowej.

W przypadku, w którym należność od danego kontrahenta znajduje się w przedziale przeterminowania przekraczającym 90 dni, przyjmowane jest założenie o niewykonaniu zobowiązania przez kontrahenta, tj. prawdopodobieństwo niewypłacalności przypisane do kontrahenta wynosi 100%.

Dla należności od odbiorców Grupa wydzieliła portfel kontrahentów strategicznych (kontrahent o ekspozycji kredytowej przekraczającej 1 mln PLN) oraz portfel pozostałych kontrahentów.

Dla portfela kontrahentów strategicznych ryzyko niewypłacalności kontrahentów strategicznych jest oceniane w oparciu o ratingi nadane kontrahentom z wykorzystaniem wewnętrznego modelu scoringowego, odpowiednio przekształcone na prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania. Oczekiwana strata kredytowa, zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe, kalkulowana jest przy uwzględnieniu szacunków w zakresie potencjalnych odzysków z tytułu wniesionych zabezpieczeń.

W przypadku należności od pozostałych kontrahentów oczekuje się, że dane w zakresie historycznej spłacalności mogą odzwierciedlać ryzyko kredytowe, jakie ponoszone będzie w okresach przyszłych. Oczekiwane straty kredytowe dla tej grupy kontrahentów oszacowane zostały z wykorzystaniem macierzy wiekowania należności oraz przypisanych do poszczególnych przedziałów i grup (między innymi należności dochodzone na drodze sądowej, należności od kontrahentów w upadłości) wskaźników procentowych pozwalających na oszacowanie wartości należności od odbiorców, co do których oczekuje się, że nie zostaną spłacone.

W celu uwzględnienia wpływu czynników przyszłych (w odniesieniu do kontrahentów strategicznych oraz pozostałych) Grupa koryguje parametry związane z prawdopodobieństwem niewypełnienia zobowiązania wykorzystując notowania instrumentów Credit Default Swap dla poszczególnych ratingów.

Odpisy aktualizujące wartość należności ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które odpowiadają funkcji składnika aktywów, tj. w kosztach działalności operacyjnej lub kosztach finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Zgodnie z wymogami MSSF 9 Instrumenty finansowe Grupa szacuje wielkość odpisów aktualizujących wartość należności od odbiorców z tytułu oczekiwanych strat kredytowych. Metodologia kalkulacji odpisów została opisana powyżej.

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Wartość brutto
Należności od odbiorców, w tym: 3 363 2 512
Doszacowanie przychodów z tytułu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjnej 1 094 814
Należności dochodzone na drodze sądowej 217 222
Razem 3 580 2 734
Odpis aktualizujący
Należności od odbiorców (65) (63)
Należności dochodzone na drodze sądowej (193) (198)
Razem (258) (261)
Wartość netto
Należności od odbiorców 3 298 2 449
Należności dochodzone na drodze sądowej 24 24
Razem, w tym: 3 322 2 473
    Krótkoterminowe 3 322 2 473

Wiekowanie należności od odbiorców na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nie przeterminowane Przeterminowane Razem
<30 dni 30-90 dni 90-180 dni 180-360 dni >360 dni
Wartość przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego 3 012 286 38 20 32 192 3 580
Odpis aktualizujący (28) (4) (6) (20) (32) (168) (258)
Wartość netto 2 984 282 32 24 3 322

Wiekowanie należności od odbiorców na dzień 31 grudnia 2020 roku (dane przekształcone)

Nie przeterminowane Przeterminowane Razem
<30 dni 30-90 dni 90-180 dni 180-360 dni >360 dni
Wartość przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego 2 216 222 53 33 36 174 2 734
Odpis aktualizujący (14) (9) (20) (32) (36) (150) (261)
Wartość netto 2 202 213 33 1 24 2 473

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności od odbiorców

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Bilans otwarcia (261)  (229) 
Utworzenie (6) (39)
Wykorzystanie 7 6
Rozwiązanie 2 1
Bilans zamknięcia (258) (261)

Wyniki wyszukiwania