29. Odroczony podatek dochodowy

Stan na
31 grudnia 2021
Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów 1 858 1 828
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu ze sprzedaży produktów i usług 399 327
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 297 42
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych pochodzenia energii 25 22
pozostałe 80 74
Razem 2 659 2 293
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów 892 852
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów i zobowiązań finansowych 547 389
od rezerw bilansowych i rozliczeń międzyokresowych 537 731
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu i kosztu sprzedaży produktów i usług 367 270
straty podatkowe 16 9
nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty przyłączeniowe 6 7
pozostałe 28 27
Razem 2 393 2 285
Odpis aktualizujący aktywa z tytułu podatku odroczonego (352) (293)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego po odpisie 2 041 1 992
Po skompensowaniu sald na poziomie spółek z Grupy Kapitałowej podatek odroczony Grupy prezentowany jest jako:
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 123 133
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego (741)  (434)

Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego spółek tworzących w roku 2021 Podatkową Grupę Kapitałową zostały na dzień 31 grudnia 2021 roku skompensowane. Dokonany odpis aktualizujący aktywa z tytułu podatku odroczonego dotyczy spółki z segmentu Wydobycie.

Zmiana stanu zobowiązania i aktywa z tytułu podatku odroczonego

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Aktywa z tytułu podatku odroczonego Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Bilans otwarcia 2 293 1 992 2 341 1 758
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym 295 87 (44) 191
w korespondencji z pozostałymi całkowitymi
dochodami
71 (38) (4) 42
pozostałe zmiany 1
Bilans zamknięcia 2 659 2 041 2 293 1 992

Wyniki wyszukiwania