25. Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia nie spełniają kryteriów uznania za inwestycje netto we wspólne przedsięwzięcie.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Zgodnie z wymogami MSSF 9 Instrumenty finansowe Grupa dokonuje odpowiedniej klasyfikacji i wyceny udzielonych pożyczek oraz szacuje wielkość odpisów na oczekiwane straty kredytowe w przypadku pożyczek klasyfikowanych jako aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu.

Na dzień bilansowy pożyczka udzielona w ramach porozumienia konsolidującego dług ze względu na to, że przepływy pieniężne nie odpowiadają wyłącznie spłacie kapitału i odsetek, została zaklasyfikowana do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Grupa dokonała odpowiednio szacunku wartości godziwej. Metodologia kalkulacji wartości godziwej została przedstawiona w nocie 51 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pozostałe pożyczki wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, a na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje szacunku oczekiwanych strat kredytowych. Metodologia oraz kwoty oczekiwanych strat kredytowych zostały przedstawione poniżej oraz w nocie 52.1.4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 Termin spłaty Stopa oprocentowania
Kapitał do spłaty oraz naliczone umownie odsetki Wartość brutto Odpis aktualizujący Wartość bilansowa Kapitał do spłaty oraz naliczone umownie odsetki Wartość brutto Odpis aktualizujący Wartość bilansowa
Pożyczki wyceniane w wartości godziwej 409 74 n.d. 74 385 73 n.d. 73 30.06.2033 stała
Pożyczki wyceniane według zamortyzowanego kosztu 116 28 (3) 25 111 27 (1) 26
Razem 525 102 (3) 99 496 100 (1) 99 = =
Długoterminowe = 102 (3) 99 = 98 (1) 97 = =
Krótkoterminowe = = 2 2 = =

Po dniu bilansowym, w dniu 2 marca 2022 roku Spółka zawarła z Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. umowę pożyczki do wysokości 120 mln PLN, w celu uregulowania przez Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. zobowiązania wynikającego z zawartej w dniu 31 grudnia 2021 roku ugody z Abener Energia S.A., o czym szerzej w nocie 24 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zgodnie z umową termin spłaty pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami nastąpi do dnia 30 czerwca 2033 roku, a w przypadku zniesienia podporządkowanego charakteru pożyczki do dnia 31 grudnia 2022 roku. Pożyczka oprocentowana jest w oparciu o stałą stopę procentową, a zabezpieczeniem jej spłaty, naliczonych odsetek oraz kosztów i innych kwot należnych Spółce z tytułu umowy pożyczki jest weksel własny in blanco pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową. W dniu 8 marca 2022 roku Spółka wypłaciła na rzecz pożyczkobiorcy pełną kwotę pożyczki.

Wyniki wyszukiwania