24. Udział i akcje we wspólnych przedsięwzięciach

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Wspólne ustalenia umowne Grupy zaklasyfikowane jako wspólne przedsięwzięcia są ujmowane metodą praw własności.

Przy zastosowaniu metody praw własności, wartość początkową inwestycji w cenie nabycia zwiększa się lub zmniejsza o udział w zyskach/stratach oraz udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnego przedsięwzięcia od dnia przejęcia (ujmowany odpowiednio w wyniku finansowym lub w pozostałych całkowitych dochodach Grupy). Wypłaty z zysku wypracowanego przez wspólne przedsięwzięcie, pomniejszają wartość bilansową inwestycji. Jeżeli udział Grupy w stratach wspólnego przedsięwzięcia jest równy lub wyższy od jej udziału we wspólnym przedsięwzięciu, Grupa zaprzestaje ujmowania swojego udziału w dalszych stratach.

W sytuacji gdy Grupa wnosi lub sprzedaje aktywa wspólnemu przedsięwzięciu, które zatrzymuje te aktywa, Grupa ujmuje tylko tę część zysku lub straty, która przypada na udziały innych inwestorów we wspólnym przedsięwzięciu, chyba że wniesienie lub sprzedaż aktywów wskazuje na spadek możliwej do uzyskania wartości netto aktywów obrotowych lub na wystąpienie utraty wartości. W przypadku, gdy Grupa nabywa aktywa od wspólnego przedsięwzięcia, nie ujmuje ona przypadającej na nią części  zysków z tytułu tej transakcji do czasu odsprzedania tych aktywów niezależnemu podmiotowi trzeciemu.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa określa rodzaj wspólnego ustalenia umownego, którego jest stroną, w zależności od praw i obowiązków stron tego ustalenia. Na podstawie analizy praw i obowiązków Grupa ocenia, że posiada współkontrolę nad wspólnymi ustaleniami umownymi, mając prawo do aktywów netto. W konsekwencji udziały w Grupie Kapitałowej TAMEH Holding Sp. z o.o. oraz w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. klasyfikowane są jako wspólne przedsięwzięcia.

Utrata wartości

Udział we wspólnych przedsięwzięciach testowany jest na utratę wartości w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia utraty lub odwrócenia uprzednio ujętego odpisu.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. TAMEH HOLDING
Sp. z o.o. *
Stan na
31 grudnia 2021
lub za rok zakończony
31 grudnia 2021 roku
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.1 TAMEH HOLDING
Sp. z o.o. 2
Stan na
31 grudnia 2020
lub za rok zakończony
31 grudnia 2020 roku
Aktywa trwałe (długoterminowe) 980 2 033 3 013 941 2 118 3 059
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym: 554 1 428 1 982 165 652 817
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 251 275 2 159   161
Zobowiązania długoterminowe (-), w tym: (1 813) (672) (2 485) (1 897) (840) (2 737)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (1 792) (577) (2 369) (1 844) (743) (2 587)
Zobowiązania krótkoterminowe (-), w tym: (1 282) (1 514) (2 796) (731) (675) (1 406)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (108) (185) (293) (6) (184) (190)
Razem aktywa netto (1 561) 1 275 (286) (1 522) 1 255 (267)
Udział w aktywach netto (50%) (781) 638 (143) (761) 628 (133)
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 597 597 587 587

=

= = = = = =
Przychody ze sprzedaży 1 004 2 779 3 783 125 1 690 1 815
Zysk (strata) netto, w tym: (41) 64 23 (1 039) 32 (1 007)
Amortyzacja (32) (194) (226)  (21) (186) (207)
Przychody z tytułu odsetek 3 3
Koszty z tytułu odsetek (109) (21) (130) (38) (23) (61)
Podatek dochodowy (14) (14) (8) (8)
Rozpoznany udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć 32 32 16 16
1) W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zaprezentowane zostały niezatwierdzone dane spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. dostępne na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji.
2) Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. Wartość posiadanego udziału w TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest różna od wartości aktywów netto przypadających Grupie, ze względu na fakt, iż cena nabycia udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. została skalkulowana przy uwzględnieniu wartości godziwej udziału wnoszonego do wspólnego przedsięwzięcia przez spółki Grupy ArcelorMittal.

 

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jest spółką celową utworzoną w 2010 roku z inicjatywy TAURON Polska Energia S.A. oraz PGNiG S.A., poprzez którą partnerzy zrealizowali inwestycję polegającą na budowie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli opalanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej brutto 450 MWe i mocy cieplnej netto 240 MWt. W dniu 30 września 2020 roku Elektrociepłownia Stalowa Wola została oddana do eksploatacji.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A. W związku z faktem, iż w trakcie 2015 roku, dotychczasowy udział    w stratach wspólnego przedsięwzięcia oraz korekta wyników z transakcji pomiędzy spółkami Grupy a wspólnym przedsięwzięciem przewyższyły wartość posiadanych udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, Spółka zaprzestała ujmowania udziału w dalszych stratach wspólnego przedsięwzięcia.

Dodatkowo, Spółka posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wartości bilansowej 99 mln PLN, o czym szerzej w nocie 25 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie roszczeń Abener Energia S.A. wobec Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. oraz postępowania pomiędzy Abener Energia S.A. a Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A.

W dniu 25 kwietnia 2019 roku wydany został wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie („Wyrok”) w sprawie z powództwa Abener Energia S.A. („Abener”) przeciwko spółce Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. („ECSW”) będącej wspólnym przedsięwzięciem Grupy TAURON.

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym dotyczyło roszczenia o zapłatę, o ustalenie stosunku prawnego oraz o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w związku z kontraktem pomiędzy Abener (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli („Kontrakt”), od którego odstąpiono. Na mocy Wyroku ECSW została zobowiązana do zapłaty na rzecz Abener kwoty 334 mln PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania arbitrażowego. W dniu 22 września 2020 roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił skargę ECSW o uchylenie Wyroku, a w dniu 20 listopada 2020 roku wydał postanowienie, którym wstrzymał wykonanie Wyroku do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego lub upływu terminu do złożenia skargi kasacyjnej. W konsekwencji w dniu 21 grudnia 2020 roku ECSW wniosła skargę kasacyjną. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. rozpoznała w ostatnim sprawozdaniu finansowym za rok 2020 zobowiązanie na skutki powyższego Wyroku.

W dniu 20 grudnia 2019 roku ECSW otrzymała kolejny pozew wniesiony przez Abener do Sądu Arbitrażowego. Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez ECSW na rzecz Abener łącznej kwoty 156 mln PLN oraz 0,5 mln EUR wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem odszkodowania wynikającego z zażądania i uzyskania przez ECSW kosztem Abener wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu lub ewentualnie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia uzyskanego przez ECSW kosztem Abener w związku z uzyskaniem wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu.

W dniu 19 października 2020 roku ECSW złożyła pozew do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przeciwko Abener o zapłatę przez Abener na rzecz ECSW odszkodowania za szkodę odpowiadającą kosztom usunięcia wad, usterek i niedoróbek robót, dostaw i usług wykonanych przez Abener w trakcie realizacji ww. kontraktu. Aktualna wartość przedmiotu sporu wynosi 188 mln PLN oraz 0,5 mln EUR.

Kontrakt zawarty pomiędzy ECSW a Abener nie zawiera regulacji zobowiązujących Spółkę do zapłaty w jakiejkolwiek formie za ECSW wynagrodzenia na rzecz Abener.

W dniu 31 grudnia 2021 roku ECSW i Abener („Strony”) podpisały ugodę celem określenia zasad, na jakich ECSW oraz Abener dokonają wzajemnych rozliczeń wynikających z wszelkich sporów sądowych i arbitrażowych toczących się pomiędzy Stronami i wynikających z Kontraktu. Na podstawie ugody, ECSW zobowiązuje się zapłacić na rzecz Abener kwotę 93 mln EUR na podstawie Wyroku i innych rozliczeń, z czego kwota 32 mln EUR uregulowana została w postaci uwolnienia środków zdeponowanych wcześniej na rachunku powierniczym z tytułu wygranego przez ECSW w 2017 roku procesu z gwarantem należytego wykonania umowy z Abener. Wraz z wejściem w życie warunków przewidzianych w ugodzie Strony zobowiązują się umorzyć wszelkie trwające między nimi postępowania sądowe oraz arbitrażowe i potwierdzają brak jakichkolwiek dalszych lub przyszłych roszczeń wynikających z Kontraktu. Wejście w życie ugody zostało opatrzone warunkami rozwiązującymi, tj. Abener była zobowiązana do przedstawienia dokumentów umożliwiających wykonanie ugody w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, a ECSW była zobowiązana do przedstawienia uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzającej zawarcie ugody.

Po dniu bilansowym, w dniu 28 lutego 2022 roku ECSW i Abener podpisały aneks do ugody wydłużający termin na spełnienie obowiązków Abener, których niewykonanie w terminie stanowiłoby warunek rozwiązujący ugodę, do dnia 7 marca 2022 roku. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji, warunki ugody zostały spełnione i Strony przystąpiły do jej wykonania.

Po dniu bilansowym, w związku z ugodą zawartą w dniu 31 grudnia 2021 roku, wszystkie postępowania sądowe i arbitrażowe pomiędzy ECSW i Abener zostały zawieszone na zgodny wniosek Stron. W dniach 9 i 10 marca 2022 roku Strony złożyły wnioski o podjęcie zawieszonych postępowań, cofnięcie powództw i skargi kasacyjnej oraz o umorzenie wszystkich postępowań. Strony oczekują na postanowienia Sądu Najwyższego oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w powyższych sprawach.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

W dniu 2 sierpnia 2021 roku, Spółka, spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”) oraz PGNiG TERMIKA S.A. podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnej transakcji zbycia przez TAURON Wytwarzanie S.A. na rzecz Grupy PGNiG zaangażowania kapitałowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. oraz wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. przez TAURON Polska Energia S.A. Podpisanie listu intencyjnego nie pociąga za sobą zobowiązania stron do zawarcia powyższej potencjalnej transakcji. Decyzja o przeprowadzeniu potencjalnej transakcji uzależniona będzie od wyników negocjacji w tym zakresie oraz spełnienia innych warunków określonych w przepisach prawa lub dokumentach korporacyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w ocenie Grupy nie zostały spełnione kryteria MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana w zakresie klasyfikacji powyższych aktywów jako przeznaczone do sprzedaży.

TAMEH HOLDING Sp. z. o. o. i spółki zależne

W 2014 roku została zawarta umowa wspólników pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która odpowiada za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. Obie grupy kapitałowe posiadają w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. po 50% udziałów.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły wniesione aportem przez Grupę TAURON: Zakład Wytwarzania Nowa oraz Elektrownia Blachownia, a także wniesiona przez Grupę ArcelorMittal – Elektrociepłownia w Krakowie. Ponadto, TAMEH HOLDING Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w TAMEH Czech s.r.o., którą tworzy Elektrociepłownia w Ostrawie.

W dniu 7 lipca 2021 roku Zgromadzenie Wspólników TAMEH Holding Sp. z o.o. zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 74 mln PLN na wypłatę dywidendy dla udziałowców. Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu TAMEH Holding Sp. z o.o. został pomniejszony o wartość dywidendy przypadającej dla Grupy w kwocie 37 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania