22.2 Krótkoterminowe świadectwa energii i prawa do emisji CO2

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
(dane przekształcone)
Świadectwa pochodzenia energii Prawa do emisji CO2 Razem Świadectwa pochodzenia energii Prawa do emisji CO2 Razem
Bilans otwarcia 705 334 1 039 595 690  1 285
Zakup bezpośredni 281 1 360 1 641 190 385 575
Wytworzenie we własnym zakresie 239 239 227 227
Umorzenie (1 221) (1 635) (2 856) (596) (777) (1 373)
Reklasyfikacja 147 (53) 94 289 36 325
Bilans zamknięcia 151 6 157 705 334 1 039

Reklasyfikacja praw do emisji CO2 obejmuje:

  • reklasyfikację uprawnień o wartości 222 mln PLN nabytych w latach poprzednich i przeznaczonych pod umorzenie roku 2021 z długoterminowych do krótkoterminowych uprawnień do emisji CO2,
  •  reklasyfikację uprawnień o wartości 76 mln PLN, posiadanych przez spółkę zależną Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. i stanowiących nadwyżkę ponad potrzeby umorzeniowe za rok 2020, z krótkoterminowych uprawnień do emisji CO2 do zapasów,w związku ze zmianą intencji odnośnie wykorzystania tych uprawnień i ich odsprzedaży, co zostało opisane szerzej w nocie 12 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przychody z tego tytułu wyniosły 135 mln PLN,
  • reklasyfikację uprawnień o wartości 199 mln PLN, pierwotnie nabytych przez Grupę w grudniu 2021 roku dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., z krótkoterminowych do długoterminowych uprawnień do emisji CO2, w związku z powstałą nadwyżką uprawnień za rok 2021 w portfelu Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., w wyniku awarii bloku i trwającego w drugiej połowie 2021 roku postoju bloku 910 MW w Jaworznie i zaalokowaniem tej nadwyżki dla instalacji TAURON Wytwarzanie S.A. pod rok umorzeniowy 2022.

Wyniki wyszukiwania