20. Prawa do użytkowania aktywów

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Umowę lub część umowy najmu, dzierżawy albo inną umowę lub część umowy o podobnym charakterze, na mocy której przekazuje się prawo do kontroli użytkowania składnika aktywów przez dany okres w zamian za wynagrodzenie, klasyfikuje się jako leasing. Klasyfikacji leasingu dokonuje się na dzień rozpoczęcia leasingu, w oparciu o treść ekonomiczną umowy, nie zaś o jej formę prawną.

Spółka klasyfikuje jako leasing prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz służebności, których przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii i ciepła (służebność przesyłu).

Z dniem rozpoczęcia leasingu ujmuje się składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu.

Składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania wycenia się według kosztu obejmującego:

  • kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
  • wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia leasingu lub przed tą datą, pomniejszone o związane z leasingiem otrzymane kwoty lub pokryte przez leasingodawcę koszty (zachęty leasingowe),
  • wszelkie poniesione przez leasingobiorcę początkowe koszty bezpośrednie,
  • szacunek kosztów demontażu i usunięcia bazowego składnika aktywów, przeprowadzenia renowacji miejsca, w którym się znajdował, lub przeprowadzenia renowacji do stanu wymaganego przez warunki leasingu.

Po początkowym ujęciu składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania wyceniany jest według kosztu pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości oraz skorygowanego z tytułu aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu. Zasady amortyzacji aktywów będących przedmiotem leasingu są spójne z zasadami stosowanymi przy amortyzacji aktywów będących własnością Grupy. Przy braku wystarczającej pewności, że Grupa uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, dany składnik aktywów umarza się przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania.

Spółka nie stosuje wymogów MSSF 16 Leasing w odniesieniu do klasy aktywów w stosunku do leasingów krótkoterminowych, które w dniu rozpoczęcia mają okres leasingu nie dłuższy niż 12 miesięcy. Grupa stosuje zwolnienie ze stosowania MSSF 16 Leasing w odniesieniu do leasingów, których bazowy składnik aktywów ma wartość nieprzekraczającą 20 tysięcy złotych. Wyboru zwolnienia dla leasingów, w przypadku których bazowy składnik aktywów ma niską wartość Grupa może dokonać w odniesieniu do poszczególnych leasingów, w szczególności Grupa nie stosuje zwolnienia dla aktywów niskocennych w przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa w dacie rozpoczęcia leasingu wycenia składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania m.in. w wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe są dyskontowane z zastosowaniem stopy procentowej leasingu, jeżeli stopę tę można z łatwością ustalić. W przeciwnym razie Grupa stosuje krańcową stopę procentową, zgodnie z przyjętą do stosowania metodyką w zależności od ratingu.

Grupa stosuje podejście portfelowe do leasingów o podobnych cechach, dotyczących jednolitych aktywów, wykorzystywanych w podobny sposób. Rozliczając umowy leasingu metodą portfelową, Grupa stosuje szacunki i założenia odpowiadające rozmiarowi i składowi posiadanego portfela, w tym w postaci szacunku średniego ważonego okresu trwania leasingu. Spółka stosuje podejście portfelowe w szczególności dla umów najmu, dzierżawy i innych umów spełniających kryteria uznania za leasing dotyczących pomieszczeń i gruntów dla celów montażu infrastruktury cieplnej i elektroenergetycznej.

Dla określenia okresu leasingu m.in. dla umów na czas nieokreślony Grupa dokonuje szacunku.

Rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Grunty Prawo użytkowania wieczystego gruntu Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Służebności przesyłu Prawa do użytkowania aktywów w przygotowaniu Prawa do użytkowania aktywów razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 548 1 162 196 89 8 133 6 2 142

Zwiększenie z tytułu nowej umowy leasingu

66 1 13 34 5 119

Zwiększenie/(zmniejszenie) z tytułu zmian leasingu

4 27 4 9 44

Likwidacja

(5) (1) (1) (20) (2) (29)

Pozostałe zmiany

5 11 17 33
Bilans zamknięcia 618 1 200 212 112 11 150 6 2 309
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (45) (92) (32) (62) (5) (30) (266)

Amortyzacja za okres

(27) (33) (19) (20) (1) (6) (106)

Odpisy aktualizujące

(1) (4) (1) (6)

Likwidacja

1 20 2 23

Pozostałe zmiany

(8) (8)
Bilans zamknięcia (71) (134) (51) (66) (4) (37) (363)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 503 1 070 164 27 3 103 6 1 876
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 547 1 066 161 46 7 113 6 1 946

Rok zakończony 31 grudnia 2020 roku (dane przekształcone)

Grunty Prawo użytkowania wieczystego gruntu Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Służebności przesyłu Prawa do użytkowania aktywów w przygotowaniu Prawa do użytkowania aktywów razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 476 1 076 176 65 7 121 6 1 927

Zwiększenie z tytułu nowej umowy leasingu

55 12 31 98

Zwiększenie/(zmniejszenie) z tytułu zmian leasingu

3 78 9 (1) 89

Pozostałe zmiany

14 8 (1) (6) 1 12 28
Bilans zamknięcia 548 1 162 196 89 8 133 6 2 142
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (20) (60) (15) (35) (2) (21) (153)

Amortyzacja za okres

(25) (34) (17) (19) (3) (6) (104)

Odpisy aktualizujące

10 (14) (3) (7)

Pozostałe zmiany

(8) 6 (2)
Bilans zamknięcia (45) (92) (32) (62) (5) (30) (266)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 456 1 016 161 30 5 100 6 1 774
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 503 1 070 164 27 3 103 6 1 876

Wyniki wyszukiwania