14. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Wynik z okazyjnego nabycia 119 515
Otrzymane lub należne kary, grzywny, odszkodowania 53 611 35 851
Dotacje oraz przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych od dotacji do lub nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 41 405 33 011
Nadwyżka (utworzenia)/ rozwiązania pozostałych rezerw 10 945 (19 594)
Koszty postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania (8 598) (8 749)
Wynik ze zbycia i likwidacji środków trwałych / aktywów niematerialnych oraz koszty szkód w majątku trwałym (8 869) (7 704)
Odpisanie zaniechanych inwestycji i produkcji (45 631) (342)
Nadwyżka rozwiązania rezerw aktuarialnych dla obecnych emerytów i rencistów 139 402
Pozostałe przychody operacyjne 25 419 19 401
Pozostałe koszty operacyjne (28 861) (30 757)
Razem 158 936 160 519

Wynik z okazyjnego nabycia związany jest z nabyciem farm wiatrowych, o czym szerzej w nocie 2.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wzrost kosztów odpisania zaniechanych inwestycji i produkcji w stosunku do okresu porównywalnego związany jest z odstąpieniem przez spółkę z segmentu Wydobycie od eksploatacji pokładu 405/1 partia wschód w Zakładzie Górniczym Brzeszcze oraz odstąpieniem od eksploatacji ściany nr 302 w Zakładzie Górniczym Sobieski i ściany nr 727a w Zakładzie Górniczym Janina, co obciążyło koszty łączną kwotą 42 600 tysięcy złotych.

W okresie porównywalnym spółka z segmentu Wytwarzanie rozwiązała rezerwy na taryfę pracowniczą oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w części dla emerytów, w związku z czym ujęła pozostałe przychody operacyjne w wysokości 139 470 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: