14. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony
31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Otrzymane lub należne kary, grzywny, odszkodowania 35 59
Nadwyżka (utworzenia)/ rozwiązania pozostałych rezerw 34 13
Pozostałe dotacje oraz przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych od dotacji do lub nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 36 38
Wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty szkód w majątku trwałym 22 (17)
Odpisanie zaniechanych inwestycji i produkcji (15) (2)
Koszty postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania (8) (12)
Rozwiązanie rezerw aktuarialnych na taryfę pracowniczą w części dla emerytów 234
Przychody z tytułu dofinansowania kosztów świadczeń pracowniczych w ramach tarczy antykryzysowej 65
Pozostałe przychody operacyjne 45 51
Pozostałe koszty operacyjne (50) (56)
Razem 99 373

Wyniki wyszukiwania