10. Informacje dotyczące segmentów działalności

Segmenty operacyjne Przedmiot działalności Spółki zależne/
Spółki ujmowane metodą praw własności
Wydobycie Wydobycie węgla kamiennego TAURON Wydobycie S.A.
Wytwarzanie

Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych, w tym w kogeneracji. TAURON Wytwarzanie S.A.
Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
TAURON Ciepło Sp. z o.o.
TAURON Serwis Sp. z o.o.
Łagisza Grupa TAURON Sp. z o.o.
Produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła TAMEH HOLDING Sp. z o.o.1
TAMEH POLSKA Sp. z o.o.1
TAMEH Czech s.r.o.1
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.1
Odnawialne źródła energii

Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
Marselwind Sp. z o.o.
TEC1 Sp. z o.o.
TAURON Zielona Energia Sp. z o.o.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno I sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno II sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno III sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno IV sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno V sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno VI sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Śniatowo sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Dobrzyń sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ino 1 sp.k.
Polpower Sp. z o.o.
WIND T1 Sp. z o.o.
AVAL-1 Sp. z o.o.
TAURON Wytwarzanie S.A. 2
Dystrybucja

Dystrybucja energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.
Sprzedaż
Handel hurtowy energią elektryczną, jak również obrót prawami do emisji CO2 i świadectwami pochodzenia oraz sprzedaż energii elektrycznej do krajowych odbiorców końcowych lub podmiotów dokonujących dalszej odsprzedaży energii elektrycznej TAURON Polska Energia S.A.
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
TAURON Czech Energy s.r.o.
TAURON Nowe Technologie S.A.
1)Spółki ujmowane metodą praw własności.
2TAURON Wytwarzanie S.A. klasyfikuje w segmencie Odnawialne źródła energii działalność związaną z wytwarzaniem energii w źródłach fotowoltaicznych.

Oprócz powyższych głównych segmentów działalności, Grupa TAURON prowadzi również działalność w obszarze wydobycia kamienia, w tym kamienia wapiennego, na potrzeby energetyki, hutnictwa, budownictwa i drogownictwa oraz w obszarze produkcji sorbentów przeznaczonych do instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą oraz do wykorzystania w kotłach fluidalnych (Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.). Jako pozostała działalność Grupy traktowana jest również działalność spółek TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., Finanse Grupa TAURON Sp. z o.o., Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o., Wsparcie Grupa TAURON Sp. z o.o. oraz Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.

W związku z zaprzestaniem klasyfikacji aktywów i zobowiązań spółki zależnej TAURON Ciepło Sp. z o.o. jako grupy do zbycia, o czym szerzej w nocie 9.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostały odpowiednio przekształcone.

 

Wyniki wyszukiwania