Otoczenie regulacyjne

Grupa Kapitałowa TAURON monitoruje zmiany i podejmuje działania w obszarze regulacyjnym zarówno na poziomie krajowym, jaki i na poziomie UE.

Poniżej wymieniono istotne zmiany w otoczeniu regulacyjnym Grupy Kapitałowej TAURON, które wystąpiły w 2021 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w zakresie uchwalonych, opublikowanych oraz będących w trakcie prac legislacyjnych aktów prawnych.

W dniu 19 października 2020 r. Komisja Europejska przyjęła program prac na 2021 r. obejmujący pakiet regulacyjny Fit for 55, który ma doprowadzić do zwiększenia tempa transformacji UE w kierunku neutralnej klimatycznie gospodarki. Głównym celem pakietu Fit for 55 jest ograniczenie emisji o co najmniej 55% do 2030 r. (w porównaniu do poziomu z 1990 r.). Wszystkie istotne regulacje UE muszą być dostosowane do ww. celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. W tym celu Komisja Europejska poddała przeglądowi wybrane regulacje dotyczące sektora energetycznego, w tym m.in.:

 1. dyrektywę w sprawie opodatkowania energii (ETD),
 2. dyrektywę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (REDII),
 3. dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej (EED),
 4. dyrektywę ustanawiającą system EU ETS.

Projekty trzynastu wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej dotyczących rewizji już obowiązujących aktów prawnych, w tym powyższych regulacji oraz przedstawienia nowych propozycji legislacyjnych, m. in. dotyczących mechanizmu granicznego podatku węglowego (CBAM) zostały opublikowane w dniu 14 lipca 2021 r. Proponowane zmiany obejmują m.in. zwiększenie celu poprawy efektywności energetycznej, zwiększenie udziału energii elektrycznej wytwarzanej z OZE, zaostrzenie systemu EU ETS, wprowadzenie mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism).

W grudniu 2021 r., Komisja Europejska przedstawiła następne elementy pakietu Fit for 55, tj. projekt rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz propozycję „pakietu gazowego”.

Okres uzgadniania ww. projektów legislacyjnych może trwać kilkanaście miesięcy.

W grudniu 2020 r. Rada Europejska zatwierdziła wiążący cel zakładający ograniczenie w UE emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r. W czerwcu 2021 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęły dokument.

Europejskie Prawo o Klimacie wprowadza w szczególności nowy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r., trajektorię redukcji emisji gazów cieplarnianych na lata 2030-2050 oraz cel neutralności klimatycznej do 2050 r. na poziomie UE.

W dniu 19 maja 2021 r. Parlament Europejski przyjął porozumienie ustanawiające Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma pomóc regionom górniczym w przejściu do tzw. zielonej gospodarki. Z kwoty ponad 17,5 mld euro Polska może otrzymać 3,5 mld euro dotacji na lata 2021-2027. Wstępnie wskazanymi regionami w Polsce, które otrzymają wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są: w województwie śląskim: Katowice, Bielsko-Biała, Tychy, Rybnik, Gliwice oraz Sosnowiec, w województwie wielkopolskim: Konin i w województwie dolnośląskim: Wałbrzych. Prowadzone są rozmowy z Komisją Europejską nad włączeniem regionów węglowych w województwie małopolskim, lubelskim oraz łódzkim. Zgodnie z treścią rozporządzenia, fundusz może wesprzeć m.in. działania związane z przekwalifikowaniem pracowników, wdrażanie innowacyjnych technologii, inwestycje produkcyjne w MŚP, przystępną cenowo czystą energię.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ma na celu wprowadzenie systemu klasyfikacji dla zrównoważonych działalności gospodarczych tzw. Taksonomii Unii Europejskiej. W dniu 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska wstępnie przyjęła akt delegowany do powyższego rozporządzenia określający szczegółowe techniczne kryteria dotyczące przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub adaptacji do zmian klimatu. W akcie nie zostały uwzględnione kryteria dla wytwarzania energii z gazu ziemnego i z energetyki jądrowej. Trwają prace nad uzupełniającym aktem delegowanym określającym techniczne kryteria do oceny działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii z wykorzystaniem gazu oraz energetyki jądrowej. Akt uzupełniający będzie miał wpływ na dostępność oraz koszt instrumentów finansowych wymaganych do inwestycji w jednostki wytwarzające energię z wykorzystaniem wskazanych wyżej źródeł.

W dniu 21 lutego 2021 r. Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski przyjęły rozporządzenie ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który dysponuje środkami w wysokości 672,5 mld EUR. Państwa członkowskie opracowały Krajowe Plany Odbudowy, w których ujęte zostały reformy i inwestycje dostosowane do celów unijnej polityki do 2026 r., tj. minimum 37% wydatków na transformację energetyczną oraz minimum 20% na transformację cyfrową. W komponencie Zielona energia i zmniejszenie energochłonności dostępne będzie ok. 5,7 mld EUR grantów i ok. 8,6 mld EUR pożyczek.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Krajowy Plan Odbudowy oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.

W 2019 r. spółki z grupy TEMPUS: Tempus Energy Germany GmbH oraz T Energy Sweden AB zaskarżyły decyzję Komisji Europejskiej o niewnoszeniu zastrzeżeń do polskiego Rynku Mocy. Wniesiona skarga miała na celu stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji Komisji Europejskiej.

W dniu 6 października 2021 r. sąd I instancji, będący organem sądowym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał wyrok, w którym oddalił skargę spółek z grupy TEMPUS. Takie orzeczenie pozwoliło na niezakłócone świadczenie obowiązku mocowego oraz otrzymywanie przychodów z rynku mocy.

W dniu 21 grudnia 2021 r. kolegium komisarzy Komisji Europejskiej zatwierdziło nowe wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, ochroną środowiska i energią (CEEAG). CEEAG mają zastąpić obowiązujące w latach 2014-2021 wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią (EEAG). Nowe wytyczne CEEAG określają zmienione zasady oceny przez Komisję Europejską programów lub środków indywidualnych pomocy publicznej na przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochronę środowiska. Powyższe zasady są również związane z energetyką w kontekście ambitnych celów klimatycznych UE oraz konieczności utrzymania konkurencyjności podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w UE. Zmienione wytyczne obejmują dostosowania mające na celu ujednolicenie zasad oceny ze strategicznymi priorytetami Komisji Europejskiej, w szczególności określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie oraz pakiecie Fit for 55.

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2021 r. przyjęta została Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. stanowiąca strategiczny dokument wyznaczający ramy oraz nakreślający kierunki polskiej transformacji energetycznej. Powyższa Polityka zastąpiła uchwaloną w 2009 r. Politykę Energetyczną Polski do 2030 r.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. w swoich celach opiera się na trzech filarach:

 1. sprawiedliwej transformacji,
 2. zeroemisyjnym systemie energetycznym,
 3. dobrej jakości powietrza.

Dla zrealizowania postawionych celów wyznaczonych zostało 8 celów szczegółowych w postaci:

 1. optymalnego wykorzystania własnych surowców energetycznych,
 2. rozbudowy infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej,
 3. dywersyfikacji dostaw i rozbudowy infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych,
 4. rozwoju rynku energii,
 5. wdrożeniu energetyki jądrowej,
 6. rozwoju odnawialnych źródeł energii,
 7. rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji,
 8. poprawy efektywności energetycznej.

Istotność przyjętego dokumentu zawiera się w wyznaczeniu organom administracji publicznej długoterminowych celów oraz narzędzi przewidzianych do ich prawidłowego osiągnięcia.

W dniu 18 lutego 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Ustawa ma na celu stworzenie dedykowanego systemu wsparcia dla produkcji energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz ułatwienie ubiegania się o dokumenty niezbędne w toku prac inwestycyjnych prowadzonych dla morskich farm wiatrowych.

W dniu 13 maja 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja rozszerza uprawnienia organizacji ekologicznych do ingerowania w proces inwestycyjny, a wprowadzone ustawą rozwiązania dotyczą w szczególności:

 1. możliwości wnioskowania do organu odwoławczego o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej oraz możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie organu odwoławczego,
 2. wprowadzenia przesłanki, na podstawie której sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie ostatecznej decyzji środowiskowej,
 3. wprowadzenia obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję w przypadku wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej,
 4. możliwości wniesienia przez strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej oraz organizacje ekologiczne odwołania od zezwolenia na inwestycję w zakresie zgodności z decyzją środowiskową i możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego w tym zakresie,
 5. możliwości wnioskowania w skardze o wstrzymanie zezwolenia na inwestycję,
 6. wprowadzenia obowiązku udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 22 maja 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja dostosowuje przepisy związane z efektywnością energetyczną do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej (implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności) oraz wprowadza możliwości realizacji obowiązku dotyczącego efektywności energetycznej w formie programów dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u odbiorców końcowych, jako dodatkowy – obok świadectw efektywności energetycznej – środek służący realizacji wyznaczonego przepisami unijnymi celu oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r.

W dniu 25 czerwca 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja umożliwia skorzystanie krajowym podmiotom z Funduszu Modernizacyjnego, czyli puli pieniędzy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 przeznaczonej na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w UE. W nowelizacji przewidziano procedurę ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego, której podstawą są konkursy.

W Polsce Operatorem Funduszu Modernizacyjnego jest NFOŚiGW, a nadzór nad wykonaniem zadań Operatora Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw klimatu.

W dniu 3 lipca 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja zakłada m.in. stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii oraz wprowadza harmonogram montażu liczników zdalnego odczytu (tzw. inteligentne liczniki), w które przedsiębiorcy energetyczni muszą wyposażyć swoich odbiorców. Zgodnie z nowelizacją, do końca 2028 r. inteligentne liczniki ma posiadać co najmniej 80% klientów. Dane z liczników pozwolą stworzyć centralny system informacji rynku energii, którego operatorem będzie PSE.

W wyniku nowelizacji zostały także rozwinięte i doprecyzowane przepisy dotyczące ewentualnego ustanawiania zabezpieczenia majątkowego celem uzyskania stosownych koncesji. Zostały również wprowadzone nowe przepisy dotyczące magazynów energii elektrycznej, zgodnie z którymi magazynowanie zostało zwolnione z obowiązków taryfowych, a magazyny o mocy do 10 MW nie wymagają uzyskania koncesji. Zlikwidowano także podwójne pobieranie opłat dystrybucyjnych i przesyłowych za energię pobraną z sieci do magazynu i oddaną z magazynu do sieci.

Ponadto nowelizacja wprowadza poprawki do ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, uelastyczniając obowiązek wnoszenia zabezpieczenia poprzez umożliwienie, tzw. rolowania gwarancji oraz zmiany formy zabezpieczenia w trakcie wymaganego ustawą okresu.

W dniu 1 września 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja dostosowuje przepisy ustawy o rynku mocy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz ma na celu m.in.:

 1. ograniczenie udziału w mechanizmach mocowych jednostek niespełniających limitu emisji, w tym zasadniczo wyłączenie ich udziału w obrocie wtórnym (dopuszczając je jednak do transakcji realokacji oraz transakcji dotyczących obowiązku mocowego powstałego nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.),
 2. zmianę przepisów dotyczących kar wynikających z rozwiązania umowy mocowej oraz opóźnienia w realizacji obowiązku,
 3. wprowadzenie możliwości przenoszenia obowiązku mocowego oraz dokonywania niewielkiej korekty mocy,
 4. wyłączenie stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w stosunku do transakcji na rynku wtórnym,
 5. reparametryzację opłaty mocowej przy uwzględnieniu kryterium profilu zużycia, zapewniającą niższe opłaty odbiorcom o mniejszych wahaniach dobowych poboru energii elektrycznej.

W dniu 22 września 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wynika z konieczności dokonania zmiany przepisów w zakresie:

Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) tj. minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do silników statków żeglugi śródlądowej stosowanych w transporcie oraz energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, w przeliczeniu na jednostkę energii,

 1. umożliwienia realizacji NCR poprzez uiszczenie opłat zastępczej dla podmiotów, które zrealizowały NCR na minimalnym określonym poziomie,
 2. objęcia systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw wodoru wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych,
 3. definicji lekkiego oleju opałowego i ciężkiego oleju opałowego,
 4. rozszerzenia dotychczasowej definicji paliwa o wodór oraz zdefiniowania próbki wodoru,
 5. zasad składania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań dotyczących paliw importowanych i sprowadzonych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego.

W dniu 29 października 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadziła m.in.:

 1. zmniejszenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców zajmujących się małymi instalacjami,
 2. ustawowe potwierdzenie praktyki dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE,
 3. zmiany w rejestrze małych instalacji,
 4. przedłużenie do dnia 30 czerwca 2047 r. dotychczasowych systemów wsparcia OZE.

W dniu 21 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszony został tekst Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza możliwość korzystania ze wsparcia przez grupy odbiorców stanowiące „prosumenta zbiorowego energii odnawialnej” i „prosumenta wirtualnego energii odnawialnej” oraz modyfikuje obecny system wsparcia energetyki prosumenckiej zakładając:

 1. wprowadzenie tzw. net billingu (prosumenci będą korzystali z autokonsumpcji, natomiast nadwyżki energii będą sprzedawali bez opodatkowania),
 2. wprowadzenie opłat dla prosumentów za pobieraną energię analogicznie do pozostałych odbiorców końcowych,
 3. wprowadzenie rozliczenia w cyklu 12-miesięcznym (prosument będzie miał do dyspozycji „depozyt”, który nie będzie mógł przekroczyć 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci),
 4. objęcie nowym systemem rozliczeń prosumentów składających wniosek o przyłączenie po 31 marca 2022 r.,
 5. przedłużenie wprowadzenia modelu opustowego do 30 czerwca 2022 r. (przyłączeni pomiędzy 1 kwietnia a 30 czerwca po tym okresie będą przechodzili automatycznie na system net billingowy).

Ustawa weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2022 r. (zdarzenie po dniu bilansowym).

W dniu 24 grudnia 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja służy implementacji regulacji unijnych. Jednym z głównych zmienianych elementów jest zniesienie obowiązku budowy przez OSD ogólnodostępnych stacji ładowania oraz obowiązku przedsiębiorstwa obrotu do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania. Nowelizacja wprowadza również zmianę Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyłączającą zakup świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej oraz gwarancji pochodzenia spod reżimu prawa zamówień publicznych.

W dniu 4 stycznia 2022 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Główne elementy ustawy to:

 1. wprowadzenie dodatku osłonowego związanego ze wzrostem cen energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych,
 2. nowe obowiązki sprzedawcy energii związane z wprowadzeniem dodatków osłonowych,
 3. program wsparcia odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i paliw gazowych,
 4. definicja ubóstwa energetycznego.

W dniu 10 grudnia 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne wprowadzająca rekompensaty wzrostu cen gazu. Nowelizacja wprowadza możliwość doliczania kosztów wynikających z dynamicznego wzrostu cen do cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych w długim okresie (36 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r.) zapobiegającą ryzyku dużej, skumulowanej i jednorazowej podwyżki na 2022 r.

W dniu 31 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda.

Rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej z art. 25 ust. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Cena maksymalna za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci stanowiąca podstawę rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda została wyznaczona na poziomie 319,6 zł/MWh.

W dniu 20 kwietnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.

 

Rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej z art. 77 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii określając:

 1. maksymalną cenę w złotych za 1 MWh za jaką w 2021 r. może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, uzależnioną od rodzaju źródła wytwórczego (pięć koszyków technologicznych) oraz mocy zainstalowanej,
 2. okres wsparcia obowiązujący wytwórców wygrywających aukcje na wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej z OZE w 2021 r. na 15 lat.

W stosunku do cen referencyjnych wyznaczonych dla roku poprzedniego rozporządzenie przewiduje obniżenie cen dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, a także instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego. Ceny referencyjne dla instalacji zmodernizowanych nie uległy zmianie.

W dniu 29 kwietnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Rozporządzenie wprowadza przepis stanowiący o możliwości zmiany taryfy dla ciepła wynikającej ze zmiany kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Zmiana rozporządzenia była podyktowana istotnym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2. Koszty zaplanowane przez przedsiębiorstwa nie uwzględniły pełnego kosztu związanego z zakupem uprawnień do emisji CO2 z przyczyn obiektywnych, niezależnych od tych przedsiębiorstw, przez co nie zostały pokryte koszty uzasadnione działalności gospodarczej wytwórców ciepła.

W dniu 22 maja 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000.

Rozporządzenie ma na celu efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych, w tym także do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Przyjęcie rozporządzenia odblokuje możliwość ubiegania się przez inwestorów o obszary, w stosunku do których nie zostały wydane pozwolenia o wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp.

W dniu 27 sierpnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.

Rozporządzenie określa wielkość udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 18,5%, natomiast dla energii elektrycznej pochodzącej z biogazu rolniczego wyprodukowanego od dnia 1 stycznia 2016 r. poziom ten ma wynosić 0,5%.

W dniu 2 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie opłaty koncesyjnej. Rozporządzenie, zastępujące regulację z dnia 9 listopada 2018 r., wprowadza nowe współczynniki opłaty koncesyjnej dla magazynowania energii elektrycznej oraz wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Magazynowanie energii elektrycznej stanowi nowy rodzaj działalności objętej obowiązkiem uiszczenia opłaty koncesyjnej, zaś w przypadku wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych konieczne było określenie wysokości współczynnika stanowiącego dodatkowy (nowy) składnik opłaty dla tego rodzaju działalności, który został wprowadzony do Prawa energetycznego przez przepisy dotyczące promowania wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

W dniu 15 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym, które ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji inwestycji w morską energetykę wiatrową. Przyjęte w regulacji przepisy zawierają kryteria określające punktowanie poszczególnych inwestorów wnioskujących o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp w stosunku do tego samego obszaru. Kryteria te podzielone są na zróżnicowane kategorie odnoszące się do m.in.: sposobu finansowania inwestycji, doświadczenia w realizacji inwestycji energetycznych oraz stopnia dostosowania planowanych dat rozpoczęcia i zakończenia budowy przedsięwzięcia oraz jego eksploatacji do interesu gospodarki narodowej, w tym do realizacji polityki energetycznej państwa.

W dniu 14 sierpnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023. Wskazane rozporządzenie jest aktem prawnym, który zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy wydawany jest cyklicznie, nie później niż na 18 tygodni przed rozpoczęciem aukcji głównej. Określa ono parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2026, która zostanie przeprowadzona w 2021 r., oraz parametry aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023, która zostanie przeprowadzona w 2022 r.

W dniu 13 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz sposobu obliczania tych wartości. Nowelizacja rozporządzenia umożliwi realizację przez podmioty zobowiązane (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej) części obowiązku w zakresie oszczędności energii w formie realizacji programów dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u odbiorców końcowych (wskazany dodatkowy sposób realizacji tzw. obowiązku efektywnościowego wprowadzono w opisanej powyżej Ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw).

W dniu 8 stycznia 2022 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Rozporządzenie nakłada na przedsiębiorstwa obrotu i sprzedawców z urzędu obowiązek przedstawiania, w rozliczeniu dołączanym do faktury, informacji o strukturze procentowej kosztów uzasadnionych zakupu energii elektrycznej, z wyodrębnieniem następujących kosztów składających się na końcową cenę energii elektrycznej:

 1. kosztów zakupu energii elektrycznej, w tym średnich kosztów zakupu uprawnień do emisji,
 2. kosztów poniesionej opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej z OZE oraz uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia OZE i efektywności energetycznej.

W dniu 31 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Celem rozporządzenia jest:

 1. przedłużenie możliwości czasowego stosowania – do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – stawki 0% dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń określonych towarów/usług w obszarze ochrony zdrowia,
 2. czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00) oraz energii cieplnej,
 3. czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 5% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (CN 2716 00 00).

Wyniki wyszukiwania