Grupa TAURON na tle rynku – Polska

Otoczenie konkurencyjne

Obecnie na rynku energetycznym w Polsce, oprócz Grupy Kapitałowej TAURON, działają trzy duże, zintegrowane pionowo grupy energetyczne: PGE S.A., Enea S.A. oraz Energa S.A. z Grupy ORLEN (Energa). Ponadto, swoją działalność na terenie Warszawy prowadzi spółka E.ON Polska S.A. (E.ON Polska) zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

Poniższy rysunek przedstawia otoczenie konkurencyjne Grupy Kapitałowej TAURON według dostępnych danych za III kwartały 2021 r.

Według danych za III kwartały 2021 r., w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej skonsolidowane grupy energetyczne (PGE, TAURON, Enea, Energa) posiadały 70% udziału w rynku.

Grupa Kapitałowa TAURON jest w pełni zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym, która wykorzystuje synergię płynącą z rozmiaru i zakresu prowadzonej działalności. Grupa Kapitałowa TAURON kontroluje łańcuch wartości od wydobycia węgla kamiennego do dostarczenia energii elektrycznej klientom końcowym. Prowadzi działalność we wszystkich kluczowych segmentach rynku energetycznego (z wyłączeniem przesyłu energii elektrycznej), tj. w obszarze wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży oraz obrotu energią elektryczną i ciepłem.

Poniższy rysunek przedstawia informacje o EBITDA w strukturze według głównych segmentów.

Rysunek nr 20.EBITDA – szacunkowa struktura według głównych segmentów w 2020 r.

1Dla zachowania porównywalności prezentowanych segmentów w Segmencie Wytwarzanie zaprezentowano także Wydobycie, OZE i Ciepło.

Źródło: Raporty okresowe spółek

Wytwarzanie

Grupa Kapitałowa TAURON kluczowym producentem energii elektrycznej w Polsce

Udział Grupy Kapitałowej TAURON w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej, mierzony produkcją energii elektrycznej brutto, po III kwartałach 2021 r. wyniósł ok. 9%. Grupa Kapitałowa TAURON jest trzecim największym wytwórcą energii elektrycznej na polskim rynku. Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON są skoncentrowane w południowej Polsce. W tym też regionie znajdują się złoża węgla kamiennego, którym opalane są elektrownie i elektrociepłownie Grupy Kapitałowej TAURON. Położenie aktywów wytwórczych w pobliżu złóż węgla pozwala na optymalizację kosztów związanych z transportem tego surowca.

Na koniec 2021 r. aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON to w 88% jednostki opalane węglem kamiennym, z czego 21% to nowoczesne wysokosprawne jednostki wytwórcze. Łączna moc zainstalowana Grupy Kapitałowej TAURON na dzień 31 grudnia 2021 r. to prawie 5,0 GW, z czego ponad 0,6 GW stanowią źródła odnawialne. Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych to 8%, w elektrowniach wodnych 3%, w jednostkach wytwórczych opalanych biomasą 2% łącznej mocy zainstalowanej w Grupie Kapitałowej TAURON.

Grupa Kapitałowa TAURON w 2021 r. wyprodukowała 15,6 TWh energii elektrycznej, z czego 1,7 TWh pochodziła z OZE.

Na tle kraju, po III kwartałach 2021 r., moc zainstalowana w jednostkach wytwórczych węglowych Grupy Kapitałowej TAURON stanowiła ok. 13% w całości mocy zainstalowanej wszystkich jednostek wytwórczych opartych na węglu kamiennym i brunatnym w Polsce. W zakresie mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, biomasowych i biogazowych oraz wodnych, udział Grupy Kapitałowej TAURON wyniósł odpowiednio: ok. 6%, 8% i 14%.

Według danych po III kwartałach 2021 r. największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce jest Grupa Kapitałowa PGE, której udział w krajowym rynku produkcji energii elektrycznej po III kwartałach 2021 r. wynosił ok. 43%, z mocą zainstalowaną równą 18,3 GW. Drugim, co do wielkości, producentem energii w Polsce jest Grup Kapitałowa Enea, z udziałem w rynku wynoszącym ok. 16% i mocą zainstalowaną 6,3 GW. Grupa Kapitałowa Energa natomiast posiada największy na polskim rynku udział wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE, a łączna moc zainstalowana Energa wynosi ok. 1,4 GW. Za III kwartały 2021 r. Energa wyprodukowała 3,0 TWh energii elektrycznej, z czego ok. 1,1 TWh (tj. 37%) pochodziło z OZE.

Poniższe rysunki przedstawiają informacje o mocy zainstalowanej i wytworzonej energii elektrycznej za III kwartały 2021 r.

Źródło: Agencja Rynku Energi S.A. (ARE), informacje spółek opublikowane na stronach internetowych

Dystrybucja

Grupa Kapitałowa TAURON jest liderem na rynku polskim pod względem ilości klientów dystrybucji oraz wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej

Grupa Kapitałowa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Udział TAURON Dystrybucja w dystrybucji energii elektrycznej do klientów końcowych w trzech kwartałach 2021 r. wyniósł ok. 37%. Sieci dystrybucyjne Grupy Kapitałowej TAURON obejmują ponad 18% powierzchni kraju. W 2021 r. wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 53,97 TWh. Grupa Kapitałowa TAURON jest największym dystrybutorem energii w Polsce, także pod względem przychodów z działalności dystrybucyjnej.

Działalność dystrybucyjna Grupy Kapitałowej TAURON, ze względu na naturalny monopol na wyznaczonym obszarze, jest źródłem stabilnych i przewidywalnych przychodów stanowiących istotną część skonsolidowanych przychodów całej Grupy Kapitałowej TAURON. Obszar geograficzny dystrybucji energii elektrycznej, na którym historycznie działają spółki z Segmentu Dystrybucja i Segmentu Sprzedaż, to obszar charakteryzujący się dużym uprzemysłowieniem i gęstym zaludnieniem, dzięki czemu sieć dystrybucyjna jest bardzo dobrze wykorzystana. W 2021 r. liczba klientów Segmentu Dystrybucja wyniosła ok. 5,77 mln.

Poniższy rysunek przedstawia szacunkowy udział w rynku poszczególnych grup energetycznych w zakresie dystrybucji energii elektrycznej według danych za trzy kwartały 2021 r.

Źródło: ARE, informacje spółek opublikowane na stronach internetowych

Sprzedaż

Grupa Kapitałowa TAURON jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce

Grupa Kapitałowa TAURON posiada 24% udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w Polsce. Wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej Grupy Kapitałowej TAURON w 2021 r. wyniósł 33,4 TWh. Liczba klientów Segmentu Sprzedaż Grupy Kapitałowej TAURON to 5,6 mln osób.

Największym sprzedawcą detalicznym jest PGE z 27% udziałem w rynku. Pozostałe dwie grupy Enea i Energa posiadają odpowiednio: po 17% i 14% udziału na rynku.

W segmencie sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych poszczególne grupy energetyczne związane są geograficznie przede wszystkim z obszarami, na których pełnią funkcję sprzedawcy z urzędu. Konieczność przedkładania do zatwierdzenia taryf dla gospodarstw domowych do Prezesa URE wpływa na ograniczone możliwości pozycjonowania cen w ofertach produktowych, a co za tym idzie, na ich atrakcyjność dla klientów. Ograniczenia te nie dotyczą klientów biznesowych i instytucjonalnych. W tych sektorach istnieje szersza i bardziej otwarta konkurencja.

Poniższy rysunek przedstawia szacunkowy udział w rynku poszczególnych grup energetycznych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych według danych za III kwartały 2021 r.

Źródło: ARE, informacje spółek opublikowane na stronach internetowych

Poniższa tabela przedstawia informacje o mocy zainstalowanej oraz wolumenie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej po trzech kwartałach 2021 r. oraz udziały w rynku krajowym.

Tabela nr 14. Moc zainstalowana, produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej według grup energetycznych po trzech kwartałach 2021 r

Grupa Moc zainstalowana Wytwarzanie1 Dystrybucja Sprzedaż
Ilość (GW) Udział (%) Ilość (TWh) Udział (%) Ilość (TWh) Udział (%) Ilość (TWh) Udział (%)
PGE 18,3 34 55,5 43 27,9 27 27,9 27
TAURON 5,0 9 11,4 9 38,7 37 24,5 24
Energa 1,4 3 3,0 2 17,2 16 13,7 14
Enea 6,3 12 21,4 16 15,1 14 17,0 17
Pozostali 22,4 42 38,9 30 6,4 6 18,7 18
Suma 53,4 100 130,2 100 105,3 100 101,8 100

Po spadkach odnotowanych w 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, rok 2021 charakteryzował się wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, a tym samym wzrostem wolumenu produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w sektorze elektroenergetycznym w 2021 r. było uruchomienie przez PGE nowego bloku węglowego w Elektrowni Turów o mocy 480 MW. Grupa PGNiG pod koniec roku oddała do eksploatacji nowy blok gazowo-parowy CCGT w Elektrociepłowni Żerań o mocy 497 MW. Grupa Energa w połowie 2021 r. opublikowała nową strategię do 2030 r., w której założyła rozwój mocy OZE do 2,4 GW (głównie projekty lądowe i morskie farmy wiatrowe), energetyki gazowej i redukcję emisyjności do 2030 r. o 33% względem 2019 r. Swoje plany strategiczne zaktualizowała także Enea. Kluczowym kierunkiem Strategii Rozwojowej Grupy Enea są magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego.

Analiza największych grup energetycznych na rynku krajowym wskazuje na różne źródła konkurencyjności w podziale na wybrane segmenty rynku energetycznego w zależności od prowadzonych działań.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła konkurencyjności Grupy Kapitałowej TAURON w wybranych Obszarach Biznesowych.

Tabela nr 15. Źródła konkurencyjności Grupy Kapitałowej TAURON w wybranych Obszarach Biznesowych

Obszar Biznesowy Obszar inicjatyw Źródła konkurencyjności
Wydobycie
Wytwarzanie
 1. Ograniczanie ryzyka cen i dostaw paliwa.
 2. Inwestycje w jednostki wytwórcze.
 3. Koszty operacyjne.
 1. Zawarte kontrakty mocowe.
 2. Wysokosprawne jednostki wytwórcze o konkurencyjnym koszcie jednostkowym produkcji.
 3. Poprawa efektywności operacyjnej.
 OZE
Ciepło
 1. Inwestycje w źródła odnawialne oraz w niskoemisyjne źródła ciepła.
 2. Koszty operacyjne.
 3. Inwestycje w sieci ciepłownicze.
 1. Poprawa efektywności operacyjnej.
 2. Rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych.
 3. Rozwijanie działalności regulowanej.
Dystrybucja
 1. Koszty operacyjne.
 2. Efektywność inwestycji.
 3. Poprawa wskaźników niezawodności sieci.
 1. Wdrożenie docelowego modelu biznesowego.
 2. Wdrożone systemy informatyczne, wyodrębnione procesy, czytelny podział odpowiedzialności.
Sprzedaż
 1. Koszty operacyjne.
 2. Utrzymanie wysokich wskaźników satysfakcji Klientów.
 1. Rozwój oferty produktowej i usługowej dla klientów.
 2. Zintegrowane kanały obsługi.

Wyniki wyszukiwania