Grupa TAURON na tle rynku – Europa

Głównym trendem zmian zachodzących w otoczeniu europejskich grup energetycznych jest obecnie rozwój odnawialnych źródeł energii.

Towarzyszą temu dekarbonizacja, elektryfikacja transportu, efektywność energetyczna, czy decentralizacja wytwarzania oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w miksach wytwórczych i mocy zainstalowanej grup energetycznych w Europie.

2020 Moc zainstalowana
EDF Engie E.On RWE Uniper EnBW Enel Endesa Iberdrola Vattenfall CEZ Fortum EDP EPH PGE TAURON Enea Energa
ogółem 144,5 101,0 40,7 33,5 12,5 84,0 21,6 48,0 29,3 14,6 50,3 23,7 b.d. 18,0 6,1 6,3 1,4
OZE 33,3 31,1 10,1 3,7 4,9 44,1 7,7 34,8 12,5 3,1 8,8 18,6 b.d. 1,0 0,7 0,4 0,5
solar 2,2 3,1 0,2 0,0 3,9 0,5 1,9 0,1 0,1 0,3 0,3 b.d. 0,0 0,0
wiatr 8,4 10,1 8,5 1,9 12,4 2,4 19,7 3,5 0,7 0,1 11,2 b.d. 0,7 0,4 0,1 0,2
woda 22,5 17,8 0,6 3,7 2,5 27,8 4,7 13,2 8,9 2,3 8,4 7,1 b.d. 0,4 0,1 0,1 0,2

2019 Moc zainstalowana
EDF Engie E.On RWE Uniper EnBW Enel Endesa Iberdrola Vattenfall CEZ Fortum EDP EPH PGE TAURON Enea Energa
ogółem 122,3 96,8 43,4 32,5 13,8 84,4 23,4 45,7 30,5 14,6 14,2 26,7 13,3 17,8 5,2 6,3 1,4
OZE 32,3 26,9 10,0 3,7 4,4 41,2 7,4 32,0 12,1 1,7 5,2 19,6 0,8 1,0 0,7 0,4 0,5
solar 1,8 2,6 0,1 0,0 3,1 0,4 1,0 0,0 b.d. 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
wiatr 7,8 7,4 8,6 1,7 10,3 2,3 17,8 3,0 b.d. 0,2 10,7 1,0 0,6 0,4 0,1 0,2
woda 22,5 16,3 1,2 3,7 2,5 27,8 4,7 13,2 8,9 b.d. 4,7 8,8 0,0 0,4 0,1 0,1 0,2
*Struktura produkcji energii elektrycznej EPH na podstawie danych z 2019 r. Inne to m.in. elektrownie szczytowo-pompowe, spalarnie śmieci.

 

Na tle rynku europejskiego, polskie grupy energetyczne charakteryzują się dużym udziałem technologii węglowych w mocach wytwórczych. Produkcja energii elektrycznej wśród zaprezentowanych europejskich grup energetycznych jest dużo bardziej zróżnicowana. Jednostki wytwórcze oparte na węglu nie mają w nich decydującego udziału.

Analizując zainstalowaną moc na przestrzeni lat 2020/2019 można zauważyć wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii i odchodzenie od węgla. Przykładem tego jest np. spółka EnBW czy Enel, których całkowita moc zainstalowana w 2020 r. zmalała w porównaniu do roku 2019, przy jednoczesnym wzroście mocy w źródłach odnawialnych. Podobną sytuację można zauważyć w spółce CEZ, której moc całkowita pozostała na tym samym poziomie, a moc OZE wzrosła dwukrotnie w ciągu roku.

Nasilający się trend związany z inwestycjami w odnawialne źródła wytwórcze i większa koncentracja na kliencie i jego potrzebach, widoczne są w planach i kierunkach strategicznych przedstawionych spółek energetycznych, co zobrazowano w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Zestawienie najczęściej wyznaczanych kierunków strategicznych największych Grup Energetycznych w Europie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych Grup Energetycznych

Europejskie grupy energetyczne w swoich strategiach coraz częściej podkreślają kwestie społeczne i aspekty zrównoważonego rozwoju, odnosząc się do przyjętych celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz regulacji unijnych. W swojej podstawowej działalności mają na uwadze szeroko rozumiane pojęcie troski o klimat, czyli rozwój źródeł odnawialnych, redukcję emisyjności, odejście od wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o paliwo węglowe oraz ograniczanie śladu węglowego. Dążąc do neutralności klimatycznej, grupy poszerzają ofertę o tzw. usługi i produkty ekologiczne. Kolejnym kierunkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i jakości dystrybuowanej energii elektrycznej, przy wzroście niestabilnych źródeł OZE i liczby prosumentów.

Obok rozwoju odnawialnych źródeł energii, dużego tempa nabiera działalność związana z unowocześnieniem infrastruktury energetycznej, digitalizacją procesów i wdrażaniem inteligentnego opomiarowania. Często spotykaną praktyką jest powiązanie inwestycji w OZE z umowami PPA (tj. Power Purchase Agreements). Wraz ze wzrostem podaży odnawialnych źródeł energii, w tym także małych instalacji prosumenckich, większego znaczenia nabiera rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej, w tym technologii wodorowych.

Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – deklaracje spółek energetycznych

Wraz ze zmieniającym się otoczeniem, spółki energetyczne aktualizują swoje plany i cele strategiczne. Na rysunku nr 4 zaprezentowano deklaracje europejskich przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego, dotyczące inwestycji i rozwoju OZE.

Deklaracje europejskich przedsiębiorstw europejskiego sektora elektroenergetycznego dotyczące inwestycji i rozwoju w perspektywie kolejnych lat w nowe moce wytwórcze oparte na aktywach OZE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych przedstawionych Grup Energetycznych

W 2020 roku, wśród przedstawionych spółek energetycznych największą moc zainstalowaną w OZE miała włoska spółka Enel 44,1 GW. W swoich planach strategicznych zakłada wzrost mocy OZE do 120 GW do 2030 r. Iberdrola, druga grupa, której moc zainstalowana OZE w 2020 r. wynosiła 34,8 GW, planuje w perspektywie do 2030 r. osiągnąć poziom ponad 90 GW w mocy zainstalowanej odnawialnych źródeł energii.

Francuski EDF zakłada osiągnięcie w 2030 r. poziomu 60 GW mocy OZE, z ponad 33 GW w 2020 r. Grupa ENGiE, będąca drugą spółką działającą we Francji, planuje do 2025 r. wzrost mocy o ok. 17 GW (z ok. 31 GW w 2020 r. do 48 GW w 2025 r.). Portugalska grupa energetyczna EDP, na przestrzeni lat 2020-2025 planuje wzrost mocy OZE o ok. 20 GW i osiągnięcie docelowo w 2025 r. mocy na poziomie 38 GW.

Na rynku krajowym największą moc zainstalowaną w OZE w 2020 r. posiadała PGE, tj. 1,0 GW (nie uwzględniając mocy w wodnych elektrowniach szczytowo-pompowych – ESP). Ambicją PGE jest osiągnięcie do roku 2030 ok. 7 GW mocy zainstalowanej OZEE (bez ESP), w tym 2,5 GW mocy w energetyce morskiej. W 2035 r. grupa zakłada ok.11 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, a w perspektywie 2050 r. osiągnięcie neutralności klimatycznej. Pod koniec grudnia 2021 r.

Grupa Enea zaktualizowała Strategię Rozwoju do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Według nowego planu strategicznego, Enea zamierza zwiększyć moc zainstalowaną OZE do 1,7 GW w 2030 r., do 3,0 GW w roku 2035, a w perspektywie 2040 r. do poziomu 4,0 GW. Grupa Enea zadeklarowała osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Grupa Energa, działająca w strukturze grupy paliwowo-energetycznej PKN ORLEN, w maju 2021 r. przyjęła Strategiczny Plan Rozwoju Grupy na lata 2021-2030, który zakłada osiągnięcie ok. 1,1 GW mocy zainstalowanej w lądowych źródłach odnawialnych oraz udział w projektach budowy morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1,3 GW. Docelowo moc OZE Energii w 2030 r. osiągnie 2,6 GW.

Grupa TAURON w Aktualizacji Kierunków Strategicznych zadeklarowała do 2025 r. wzrost mocy zainstalowanej w aktywach nisko- i zeroemisyjnych do ok. 1,6 GW, a do 2030 r. do ok. 3 GW. Grupa zakomunikowała także gotowość do udziału w projektach budowy morskich farm wiatrowych.

Redukcja emisji CO₂ – deklaracje grup energetycznych

Spółki sektora energetycznego w swoich deklaracjach strategicznych dostosowują jednostki wytwórcze do wymogów związanych z dekarbonizacją i przejściem na zeroemisyjne wytwarzanie energii elektrycznej. Rysunek nr 5 obrazuje deklaracje spółek energetycznych dotyczące celów redukcji emisyjności CO2 w perspektywie 2030 roku.

Rysunek nr 5. Cele redukcyjne przedsiębiorstw energetycznych w Europie w kwestii CO2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych i prezentacji Grup Energetycznych

Wśród europejskich grup energetycznych najbardziej ambitne plany ma Grupa EDP, która do 2030 roku postawiła sobie za cel 100% produkcji energii elektrycznej przy zerowej emisji. W związku z tym grupa do końca 2025 roku planuje zredukować emisje jednostkową CO2 o 69% (w porównaniu do poziomu z roku 2018). Kolejną grupą, która planuje wysoką redukcję emisyjności jest Enel – redukcja o 78% w 2030 r. Iberdrola deklaruje do 2030 r. obniżenie emisyjności grupy o 55% oraz neutralność klimatyczną swojej działalności w Europie.

W 2035 r. neutralność klimatyczną deklaruje EnBW, które do 2030 r. planuje zredukować emisje jednostkowe o 50%, oraz Uniper w zakresie działalności na rynku europejskim.

RWE planuje spadek emisyjności o 62% w 2030 r., a w 2040 r. pełną dekarbonizację portfela aktywów wytwórczych. Do 2050 r. deklarację neutralności klimatycznej ogłosiły: Enel , Endesa, EDF, VATTENFALL, Iberdrola, Uniper oraz FORTUM.

Grupa TAURON planuje obniżyć emisyjność o ponad 50% do 2030 roku. PGE zadeklarowała obniżenie emisji jednostkowej CO2 do 2030 roku o 68%, natomiast Enea, zgodnie z nową strategią, zredukuje emisję o 67%. Energa zredukuje emisję jednostkowe w perspektywie 2030 r. o 40% (w odniesieniu do roku 2018). Neutralność klimatyczną w perspektywie 2050 r. zadeklarowały PGE i Enea, a także Grupa ORLEN będąca właścicielem Grupy Energa.

Wyniki wyszukiwania