Ryzyka związane z ESG

Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy TAURON klasyfikowane są zgodnie z Modelem ryzyk opisanym w punkcie G 4.4.6. Na tej podstawie wydzielono następujące kategorie ryzyk:

 1. Ryzyko prawne przedstawione w części G 5.4.1. niniejszego Sprawozdania,
 2. Ryzyko Compliance przedstawione w części G 5.4.2. niniejszego Sprawozdania,
 3. Ryzyko procesu zakupowego przedstawione w części G 5.4.3. niniejszego Sprawozdania,
 4. Ryzyko związane ze zmianami klimatu przedstawione w części E 1.2.1. niniejszego Sprawozdania,
 5. Ryzyko środowiskowe przedstawione w części E 1.2.2. niniejszego Sprawozdania,
 6. Ryzyko społeczne przedstawione w części S 2.2.1. niniejszego Sprawozdania,
 7. Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim przedstawione w części S 1.2.1. niniejszego Sprawozdania,
 8. Ryzyko komunikacji wewnętrznej przedstawione w części S 1.2.2. niniejszego Sprawozdania,
 9. Ryzyko BHP przedstawione w części S 1.2.3. niniejszego Sprawozdania.

Ryzyko prawne

Tabela nr 11 przedstawia Ryzyko prawne zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON. Zgodnie z opisanym w punkcie G 4.4.6. Modelem ryzyk, Ryzyko prawne zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Otoczenie.

Tabela nr 11. Ryzyko prawne zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko prawne Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, błędną interpretacją nowych przepisów i regulacji, wymogami nakładanymi przez regulatora i organy nadzorujące. Skutkiem materializacji ryzyka mogą być kary finansowe, odpowiedzialność karna i cywilnoprawna, utrata wizerunku Grupy.

 1. Stały monitoring otoczenia regulacyjnego i zmian przepisów prawa, w tym z zakresu zagadnień społecznych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, ochrony środowiska i zagadnień pracowniczych.
 2. Wdrażanie wymaganych zmian do regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych.
 3. Powoływanie grup roboczych mających na celu przygotowanie i wdrożenie wymaganych zmian wynikających z otoczenia prawnego.
 4. Stała współpraca z organami nadzorującymi rynek energii i rynek kapitałowy.
 5. Konsultacje z jednostkami organizacyjnymi z zakresu projektowanych regulacji kluczowych dla obszaru zgodności.
 6. Szkolenia pracowników ze znajomości przepisów prawa i regulacji wewnętrznych.

Ryzyko Compliance

Tabela nr 12 przedstawia Ryzyko Compliance zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON. Zgodnie z opisanym w punkcie G 4.4.6. Modelem ryzyk, Ryzyko Compliance zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Ryzyko Compliance.

Tabela nr 12. Ryzyko Compliance zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko nadużyć wewnętrznych Ryzyko związane z przywłaszczeniem lub wykorzystywaniem majątku spółki, jego dewastacją, kradzieżą, wykorzystywaniem pozycji służbowej do uzyskiwania korzyści osobistych skutkujące stratami finansowymi, sankcjami karnymi i administracyjnymi, odpowiedzialnością karną i cywilnoprawną.

 1. Działania edukacyjne i szkoleniowe wśród pracowników, w tym obowiązkowe szkolenie e-learnignowe w zakresie Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON.
 2. Efektywne funkcjonowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system), umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych przypadków nadużyć przez pracowników Grupy TAURON do bezpośredniego przełożonego, Komisji Etyki, Pełnomocnikowi ds. Compliance/ Koordynatorowi ds. Compliance lub poprzez formularz zgłoszenia nadużyć na stronie http://www.tauron.pl/.
 3. Prowadzenie postępowań wyjaśniających przez Pełnomocnika ds. Compliance lub Koordynatorów ds. Compliance.
 4. Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy TAURON.
 5. Realizacja Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
 6. Stosowanie zasad wynikających z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.
 7. Realizacja postanowień Zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON.
2. Ryzyko nadużyć zewnętrznych Ryzyko związane z wystąpieniem nadużycia zewnętrznego, które ma wpływ na działalność Grupy TAURON poprzez: ujawnianie informacji osobom nieuprawnionym, utratę informacji, szpiegostwo handlowe, zamach terrorystyczny i ataki hakerów, wyłudzenia podatkowe, kradzież, wandalizm, fałszerstwo, prawnie brudnych pieniędzy, zamach terrorystyczny.

 1. Podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i kampanie informacyjne o istniejących zagrożeniach nadużyć zewnętrznych.
 2. Realizacja postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON.
 3. Wdrożenie klauzul antykorupcyjnych do umów z kontrahentami.
 4. Realizacja postanowień Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
 5. Efektywne stosowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system), umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych przypadków nadużyć, system umożliwia również zgłaszanie nadużyć przez podmioty zewnętrzne poprzez formularz zgłoszenia nadużyć na stronie http://www.tauron.pl/.
 6. Monitoring współpracy z kontrahentami oraz badanie ich wiarygodności w Grupie TAURON.
 7. Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur, prowadzenie szkoleń oraz stosowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Etyki Biznesowej Grupy TAURON i funkcjonowanie systemu zgłaszania nadużyć.
 8. Budowa i upowszechnianie kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy TAURON.
3. Ryzyko zachowań nieetycznych oraz mobbingu Ryzyko obejmuje wystąpienie zachowań nieetycznych skutkujących w szczególności brakiem współpracy, złą atmosferą w zespole, mobbing, molestowanie, obrażanie, dyskryminacja pracowników.

 1. Rozwijanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy TAURON.
 2. Prowadzenie działań informacyjnych w celu zaznajomienia pracowników z obowiązującymi w Grupie TAURON standardami postępowania i wartościami korporacyjnymi określonych w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, Polityce poszanowania praw człowieka w Grupie TAURON, Polityki przestrzegania zasad etyki oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON.
 3. Propagowanie wiedzy w zakresie przyjętych do stosowania w społeczeństwie zasad współżycia społecznego, norm moralnych i zasad słuszności.
 4. Podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i kampanie informacyjne w zakresie etycznego postępowania.
 5. Efektywne stosowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system), umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych przypadków nadużyć, system umożliwia również zgłaszanie nadużyć przez podmioty zewnętrzne poprzez formularz zgłoszenia nadużyć na stronie http://www.tauron.pl/.

Ryzyko procesu zakupowego

Tabela nr 13 przedstawia Ryzyko procesu zakupowego zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON. Zgodnie z opisanym w G 4.4.6. Modelem ryzyk, Ryzyko procesu zakupowego zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Klienci i kontrahenci.

Tabela nr 13. Ryzyko procesu zakupowego zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko procesu zakupowego Ryzyko związane z prowadzonymi postępowaniami zakupowymi, ich błędną realizacją, nieplanowanym wzrostem kosztów zakupu, uwzględniające metody zapobiegania łamaniu praw człowieka przez partnerów biznesowych, przeciwdziałaniu korupcji i nadużyć w procesie zakupowym oraz przestrzeganiu standardów etyczno-moralnych w trakcie jego realizacji. Skutkiem materializacji ryzyka są niekorzystne umowy zakupowe, konieczność unieważnienia postępowań przetargowych, utrata wizerunku Grupy Kapitałowej TAURON i wiarygodności wobec interesariuszy.

 1. Realizacja postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON.
 2. Stosowanie Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
 3. Stosowanie klauzul antykorupcyjnych do umów z kontrahentami
 4. Realizacja Polityki Poszanowania Praw Człowieka.
 5. Standaryzacja zasad prowadzenia postępowań w procesie zakupowym i jego transparentność.
 6. Budowanie trwałych relacji z kontrahentami, opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
 7. Oczekiwanie od kontrahentów przestrzegania przepisów prawa, standardów etycznych i dobrych praktyk handlowych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad dyskryminacji i nierównego traktowania, poszanowania praw człowieka i godności pracowników, przejrzystej polityki personalnej, ochrony środowiska, uczciwej konkurencji, zapobiegania i zwalczania nadużyć oraz bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 8. Stosowanie wzorców umów i klauzul standardowych do umów w zakresie przestrzegania praw człowieka przez partnerów biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON.

Wyniki wyszukiwania