Organizacja formalno-prawna

Na dzień 31 grudnia 2021 r. do spółek Grupy Kapitałowej TAURON, oprócz jednostki dominującej TAURON Polska Energia S.A., zaliczało się 35 spółek zależnych, objętych konsolidacją oraz 4 podmioty współzależne ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2021 roku TAURON Polska Energia S.A. metodą praw własności, tj. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., TAMEH HOLDING Sp. z o.o., TAMEH POLSKA
Sp. z o.o., TAMEH Czech s.r.o.

Rysunek nr 17. Główne spółki kapitałowe wchodzące w ramy Grupy Kapitałowej TAURON w 2021 roku,
wraz z poziomem ich zależności

Organizacja jednostki dominującej

TAURON Polska Energia S.A jest pełniącą rolę centrum korporacyjnego jednostką dominującą Grupy Kapitałowej TAURON. Funkcjonowanie spółki realizowane jest w oparciu o Zarząd, w którym kompetencje zarządzania jednostkami merytorycznymi zostały podzielone pomiędzy Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Aktualny podział kompetencji w ramach Zarządu TAURON Polska Energia S.A. został przedstawiony w rozdziale G 3.1. Zasady zarządzania Spółką TAURON Polska Energia S.A

Wyniki wyszukiwania