Stosowanie ładu korporacyjnego w 2021 r.

Działając zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 757), Zarząd Spółki przedstawia oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r.

Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego

Intencją Spółki jest podążanie za najlepszymi praktykami krajowymi, europejskimi i światowymi w obszarze corporate governance. Spółka konsekwentnie dąży do rozwijania ładu korporacyjnego, przykładając szczególną wagę do umacniania transparentności funkcjonowania Spółki, poprawy jakości komunikacji Spółki z inwestorami i wzmocnienia ochrony praw akcjonariuszy. Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki podejmują działania w zakresie jak najszerszego stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

W 2021 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego, zawartych w:

 1. Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 (Dobre Praktyki 2016), uchwalonych przez Radę Nadzorczą GPW uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r., które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. oraz obowiązywały do dnia 30 czerwca 2021 r.,
 2. Dobrych Praktykach 2021, uchwalonych przez Radę Nadzorczą GPW uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., które weszły w życie w dniu 1 lipca 2021 r.

Tekst zbioru Dobrych Praktyk 2016, którym Spółka podlegała do dnia 30 czerwca 2021 r. jest dostępny na stronie internetowej GPW pod adresem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

Tekst zbioru Dobrych Praktyk 2021, którym Spółka podlega od 1 lipca 2021 r. jest opublikowany na stronie internetowej GPW pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/informacje-o-spolce/lad-korporacyjny.

Zgodnie z wymaganiami GPW, Spółka w dniu 29 lipca 2021 r. opublikowała Informację na temat stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/informacje-o-spolce/lad-korporacyjny.

Opis działań Spółki przed 1 lipca 2021 r. mających na celu jej przygotowanie do stosowania Dobrych Praktyk 2021

W celu jak najszerszego dostosowania działalności Spółki do zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021 Spółka w okresie przed 1 lipca 2021 r. podjęła następujące działania, których skutkiem były zmiany w wewnętrznych dokumentach korporacyjnych Spółki, w szczególności:

 1. Obowiązek głosowania przez Zarząd w sposób jawny (chyba, że co innego wynika z przepisów prawa),
 2. Zakaz podejmowania dodatkowej aktywności zawodowej przez Członka Zarządu, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce,
 3. Możliwość żądania przez Członka Zarządu zamieszczenia w protokole z posiedzenia Zarządu jego zdania odrębnego.
 1. Obowiązek spełnienia kryterium niezależności przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej,
 2. Obowiązek podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 3. Możliwość zgłoszenia do protokołu zdania odrębnego przez członka Rady Nadzorczej głosującego przeciw uchwale,
 4. Obowiązek podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, z określeniem warunków nabycia akcji przez Spółkę oraz zapewnieniem poszanowania praw wszystkich akcjonariuszy.
 1. Dążenie do zapewnienia zróżnicowania w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w składzie Rady Nadzorczej,
 2. Zmianę zasad zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń, w tym zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia,
 3. Wprowadzenie obowiązku doprecyzowania w formie uchwały Walnego Zgromadzenia ceny emisyjnej akcji z prawem poboru,
 4. Ustalenie terminu, w którym powinny zostać zgłoszone przez Akcjonariuszy projekty uchwał Walnego Zgromadzenia (najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem),
 5. Ustalenie zasad zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 6. Wprowadzenie obowiązku dołączenia uzasadnień do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym.
 1. Postanowienia, że członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków,
 2. Postanowienia, że środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady Nadzorczej powinny być adekwatnie delegowane,
 3. Postanowienia, że Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej.

Opis sposobu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021 w odniesieniu do zagadnień mających największe znaczenie dla akcjonariuszy

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego stanowi integralną część funkcjonowania Spółki. Wysokie standardy w tym zakresie są ważne także z perspektywy akcjonariuszy. Spółka przedstawia poniżej informacje na temat zasad stosowanych przez Spółkę, które w jej ocenie mają istotne znaczenie dla akcjonariuszy.

Zasady dotyczące polityki informacyjnej i komunikacji z inwestorami

Rozdział 1 Dobrych Praktyk 2021 wskazuje zasady dotyczące dbałości o należytą komunikację z interesariuszami oraz prowadzenia przejrzystej i rzetelnej polityki informacyjnej.

Spółka wykorzystuje różne kanały komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego. Wszystkie wymagane przepisami informacje są zamieszczane i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Spółki. Spółka utrzymuje bieżące kontakty z inwestorami (instytucjonalnymi i indywidualnymi) oraz analitykami domów maklerskich i banków inwestycyjnych. Komunikuje się z nimi podczas konferencji organizowanych po publikacji każdego raportu okresowego, spotkań indywidualnych organizowanych na prośbę inwestorów i analityków oraz regularnie organizowanych czatów dla inwestorów indywidualnych. Na stronie internetowej https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie znajdują się dane kontaktowe dla inwestorów wraz z dostępnymi numerami telefonów oraz adresami e-mail, jak również formularzem kontaktowym (zasada 1.1.).

Spółka sporządza i publikuje na stronie internetowej https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie raporty okresowe zawierające wyniki finansowe w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego. W celu ograniczenia niepewności inwestorów w zakresie sytuacji finansowej Spółki, przed publikacją raportów okresowych, Spółka publikuje szacunkowe wyniki finansowe (zasada 1.2.).

Spółka organizuje konferencje dla inwestorów, analityków i przedstawicieli mediów każdorazowo po publikacji wyników finansowych. Konferencje te są udostępniane online w czasie rzeczywistym wszystkim zainteresowanym. Podczas konferencji wynikowych przedstawiciele Zarządu Spółki prezentują i komentują uzyskane wyniki, przyjętą strategię oraz jej realizację oraz najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, a także perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań Zarząd Spółki publicznie udziela wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania (zasada 1.6.).

Inwestorzy mogą kierować swoje pytania pisemnie, telefonicznie, za pomocą wiadomości e-mail lub też za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/kontakt-dla-inwestorow/formularz. W Spółce została przyjęta Procedura przekazywania informacji dotyczących Spółki i jej spółek zależnych na potrzeby Relacji Inwestorskich wraz ze wskazaniem terminów na poszczególne czynności. Odpowiedzi są udzielane niezwłocznie, a w przypadku zagadnień wymagających pogłębionych analiz/kalkulacji w ciągu 10 dni (zasada 1.7.).

Zasady dotyczące Walnego Zgromadzenia i relacji z akcjonariuszami

Rozdział 4 Dobrych Praktyk 2021 wskazuje zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń oraz pozostałe zasady, które mają zachęcić akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki.

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółka ustala miejsce i termin, a także formę Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy (zasada 4.2.).

Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, a przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach (zasada 4.3. i zasada 4.4.).

W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokonuje wszelkich wymaganych czynności w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia (zasada 4.5.).

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym zawierają uzasadnienie, chyba, że wynika ono z dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu (zasada 4.6.).

Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia (zasada 4.7.).

Akcjonariusze mogą zgłosić projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem (zasada 4.8.).

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia akcjonariusze zamierzający zgłosić kandydatów na członków Rady Nadzorczej powinni udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi kandydatów i kompletem materiałów ich dotyczących w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Informacje otrzymane od akcjonariuszy Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu. Akcjonariusz zgłaszający kandydatów na członków Rady Nadzorczej składa Spółce, wraz z uzasadnieniem kandydatury, oświadczenie kandydata o spełnianiu lub niespełnianiu przez tego kandydata kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także istnieniu bądź nieistnieniu rzeczywistych i istotnych powiązań tego kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (zasada 4.9.).

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz biegły rewident spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Zarząd prezentuje uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie (zasada 4.11.).

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru precyzuje cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązuje organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej (zasada 4.12.).

Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:

 1. Spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez Spółkę programu motywacyjnego,
 2. osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych,
 3. cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji Spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu (zasada 4.13.).

Zasady dotyczące konfliktu interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi

Rozdział 5 Dobrych Praktyk 2021 wskazuje procedury zarządzania konfliktem interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów.

Zgodnie z procedurami wdrożonymi w Spółce żaden akcjonariusz nie jest uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy Spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy (zasada 5.3.).

Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę (buy-back), zapewniające poszanowanie praw wszystkich akcjonariuszy (zasada 5.4.).

W przypadku gdy transakcja Spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody Rady Nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych (zasada 5.5.). Natomiast jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, Rada sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji i ocenia w takim przypadku konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zdaniu poprzednim (zasada 5.6.).

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje Walne Zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji Spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes Spółki, w tym przedstawia opinię Rady Nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6. (zasada 5.7.).

Spółka publikuje na stronie internetowej wykaz istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi sporządzony zgodnie z art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/wykaz-istotnych-transakcji.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, od stosowania których odstąpiono

Do dnia 30 czerwca 2021 r. Spółka nie stosowała następujących zasad szczegółowych zawartych w Dobrych Praktykach 2016:

zasada dotycząca zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym.

Spółka na bieżąco monitoruje strukturę akcjonariatu i w przypadku zajścia zmian uzasadniających potrzebę powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, Spółka informowała o podjęciu stosownych działań w celu zapewnienia transmisji.

zasada dotycząca takiego skonstruowania programów motywacyjnych, by m.in. uzależniać poziom wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada ta nie była stosowana z uwagi na obowiązujący w TAURON system wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółki i jej kluczowych menedżerów, który przewiduje uzależnienie poziomu wynagrodzenia od sytuacji finansowej Spółki w perspektywie rocznej, w powiązaniu z realizacją celów strategicznych.

zasada dotycząca powiązania wynagrodzenia członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki. Okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Zasada ta nie była stosowana z uwagi na obowiązujący w TAURON system wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółki i jej kluczowych menedżerów, który nie przewiduje powiązania wynagrodzeń z instrumentami powiązanymi z akcjami Spółki.

W 2021 r. następujące zasady szczegółowe zawarte w Dobrych Praktykach 2016 nie dotyczyły Spółki:

dotycząca zamieszczania na stronie internetowej Spółki prognoz finansowych – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowanych w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

Zasada ta nie dotyczyła Spółki z uwagi na niepublikowanie przez Spółkę prognoz finansowych.

stanowiąca, iż w przypadku, gdy w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

Zasada ta nie dotyczyła Spółki z uwagi na posiadanie przez Spółkę w strukturze organizacyjnej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej ds. audytu wewnętrznego.

W 2021 r. Spółka nie stosowała jedynie rekomendacji zawartej w Dobrych Praktykach 2016 oznaczonej jako IV.R.2., dotyczącej umożliwienia akcjonariuszom udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w strukturze akcjonariatu, które mogłyby wpłynąć na sposób komunikacji podczas walnego zgromadzenia. Dodatkowo w przypadku wpłynięcia do Spółki zgłoszeń akcjonariuszy o przeprowadzenie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka informowała o weryfikacji możliwości technicznych zapewniających bezpieczne dla akcjonariuszy i Spółki przeprowadzenie walnego zgromadzenia i w przypadku braku przeciwwskazań podjęciu działania zgodnego z niniejszą rekomendacją.

Pozostałe rekomendacje zawarte w Dobrych Praktykach 2016 były przez Spółkę stosowane do 30 czerwca 2021 r.

Informacja dotycząca nie stosowania zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021

Od dnia wejścia w życie Dobrych Praktyk 2021, tj. od dnia 1 lipca 2021 r., Spółka nie stosowała następujących zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021:

 1. 1.4.2. – zasada dotycząca przedstawiania wartości wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn za ostatni rok oraz informacji o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.Zasada ta nie była przez Spółkę stosowana ze względu na fakt, iż wskaźnik ten nie odzwierciedla rzeczywistych uwarunkowań w zakresie możliwości zatrudniania kobiet i mężczyzn w wybranych obszarach działalności Spółki.
 2. 2.1. – zasada dotycząca posiadania polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przyjętej odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, określającej cele i kryteria różnorodności m.in. w zakresie płci, kierunku wykształcenia, specjalistycznej wiedzy, wieku oraz doświadczenia zawodowego, a także wskazującej termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów Spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.Spółka posiada wdrożoną Politykę różnorodności w Grupie TAURON, na podstawie której Grupa Kapitałowa TAURON stosuje politykę równego traktowania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników. Spółka jednak nie posiada polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej w zakresie udziału mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%, z uwagi na przyjęcie przez Spółkę rozwiązań zgodnych z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym dotyczących powoływania członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. W przypadku powoływania członków Rady Nadzorczej minister właściwy do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa posiada statutowe prawo do powoływania większości członków Rady Nadzorczej.
 3. 2.2. – zasada stanowiąca, iż osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości, określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.Spółka obecnie nie zapewnia 30% zróżnicowania w odniesieniu do kobiet w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie, mając na celu dążenie do zapewnienia zróżnicowania w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w składzie Rady Nadzorczej, w dniu 24 maja 2021 r. uchwaliło zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki między innymi poprzez dodanie w § 24 ust. 5 w brzmieniu: „Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej powinny zapewnić wszechstronność organu poprzez wybór do jego składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej w Spółce polityce różnorodności”. W zakresie powoływania Członków Zarządu Spółka nie spełnia kryteriów tej zasady, ponieważ rozwiązania organizacyjne w Spółce w tym zakresie muszą być zgodne z treścią Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym dot. powoływania członków zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
 4. 3.4. – zasada stanowiąca, iż wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.Część zmienna wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym jest częściowo uzależniona od realizacji celów indywidualnych/obszarowych (związanych bezpośrednio z realizacją wyznaczonych zadań odpowiednio w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance i audytem wewnętrznym) oraz częściowo od realizacji celów solidarnościowych powiązanych z wynikiem Spółki i Grupy.
 5. 3.5. – zasada stanowiąca, iż osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.Osoba odpowiedzialna za zarządzanie compliance w Spółce w 2021 r. podlegała bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. Jednak osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem w Spółce nie podlegała bezpośrednio Prezesowi lub innemu Członkowi Zarządu Spółki. Pomimo, iż Spółka nie zapewniła bezpośredniej podległości osobie odpowiedzialnej za zarządzenie ryzykiem w Spółce, to przyjęte przez Spółkę rozwiązania organizacyjne oraz odpowiednia pozycja w hierarchii Spółki, względem osób odpowiedzialnych za działalność operacyjną zapewniały osobie odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem możliwość bezpośredniego raportowania do Członków Zarządu Spółki oraz udział w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, jeśli przedmiotem tych posiedzeń są sprawy z zakresu ryzyka.
 6. 3.6. – zasada stanowiąca, iż Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.Jednostka audytu wewnętrznego kierowana przez Dyrektora Wykonawczego ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej, jest umiejscowiona w strukturze organizacyjnej Spółki w bezpośredniej podległości Prezesa Zarządu. Funkcjonalnie Kierujący audytem wewnętrznym nie podlega Przewodniczącemu Komitetu Audytu, jednak w celu zachowania niezależności, obiektywizmu i prawidłowej realizacji funkcji audytu i kontroli Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej zapewniono możliwość cyklicznego raportowania do Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Spółki.
 7. 3.7. – zasada stanowiąca, iż zasady 3.4. – 3.6. mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.W spółkach Grupy Kapitałowej TAURON o istotnym znaczeniu dla jej działalności zostali wyznaczeni Koordynatorzy ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Koordynatorzy ds. Compliance, którzy nie zawsze podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu spółki zależnej. Przyjęte w tych spółkach rozwiązania w zakresie struktury organizacyjnej, pomimo iż nie zawsze zapewniają bezpośrednią podległość członkowi zarządu spółki, nie ograniczają możliwości bezpośredniego raportowania do członków zarządu spółki. W grudniu 2021 r. została zaktualizowana Polityka Compliance Grupy TAURON, w której wskazano, iż Koordynator ds. Compliance powinien podlegać bezpośrednio prezesowi zarządu lub innemu członkowi zarządu spółki. W związku z tym zostały rozpoczęte działania mające na celu wdrożenie ww. postanowienia. W odniesieniu do Obszaru Audytu i Kontroli Wewnętrznej funkcja audytu jest scentralizowana, a w spółkach zależnych nie zostały wyznaczone osoby do wykonywania zadań audytowych.
 8. 4.1. – zasada dotycząca umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzania takiego walnego zgromadzenia.Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w strukturze akcjonariatu, które mogłyby wpłynąć na sposób komunikacji podczas walnego zgromadzenia. Dodatkowo w przypadku wpłynięcia do Spółki zgłoszeń akcjonariuszy o przeprowadzenie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka zweryfikuje możliwości techniczne zapewniające bezpieczne dla akcjonariuszy i Spółki przeprowadzenie walnego zgromadzenia i w przypadku braku przeciwwskazań Spółka podejmie działania zgodnie z niniejszą rekomendacją.
 9. 4.14. – zasada stanowiąca, iż spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy, a pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
  1. wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji,
  2. spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie,
  3. spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści,
  4. spółka nie wygenerowania środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy,
  5. wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji,
  6. pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.W Spółce obowiązuje polityka dywidendowa, zgodnie z którą ostateczna decyzja dotycząca wypłaty dywidendy jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki po uzyskaniu rekomendacji Zarządu Spółki, który bierze pod uwagę w szczególności następujące czynniki: sytuację płynnościową Grupy, sytuację rynkową, realizację polityki inwestycyjnej, koszt oraz możliwości pozyskania finansowania, wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia, zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym.Spółka przekazała do publicznej wiadomości, iż zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową Spółka w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40% skonsolidowanego zysku netto. Intencją Spółki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych, emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym. Polityka Dywidendowa Spółki jest w dużej mierze zbieżna z zasadą 4.14. Dobrych Praktyk 2021, aczkolwiek jednocześnie przewiduje ona szerszy zakres zdarzeń lub okoliczności uzasadniających brak wypłaty dywidendy, a tym samym decyzja Spółki może być podjęta na podstawie przesłanek, które nie są przywołane w katalogu określonym w ramach zasady 4.14. Dobrych Praktyk 2021.
 10. 6.2. – zasada dotycząca takiego skonstruowania programów motywacyjnych, by m.in. uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.Poziom wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki uzależniony jest od rocznych skonsolidowanych wyników finansowych Spółki oraz od długoterminowej sytuacji Grupy Kapitałowej w zakresie wyników niefinansowych. Zasady wynagradzania Członków Zarządu zakładające między innymi uzależnienie wynagrodzenia zmiennego od wyników rocznych, zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa. Zmiana powyższych zasad wymaga decyzji akcjonariuszy.
 11. 6.3. – zasada stanowiąca, iż jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.Obowiązujący w Spółce system wynagradzania i premiowania Członków Zarządu Spółki i jej kluczowych menedżerów nie przewiduje powiązania wynagrodzeń z instrumentami powiązanymi z akcjami Spółki.
 12. 6.4. – zasada stanowiąca, iż rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie miesięczne, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń i bez względu na udział Członków Rady Nadzorczej w pracach komitetów, w tym Komitetu Audytu.

Pozostałe zasady zawarte w Dobrych Praktykach 2021 były przez Spółkę stosowane od 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja Informacji na temat stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 po dniu bilansowym

W celu wdrożenia do stosowania zasady 3.4. Dobrych Praktyk 2021 Spółka dokonała zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników TAURON Polska Energia S.A., uwzględniającej rekomendacje wynikające z zasady 3.4.

W związku z podjętymi działaniami na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zasada jest przez Spółkę stosowana.

Mając na celu wdrożenie do stosowania zasady 3.5. Dobrych Praktyk Spółka dokonała zmiany w zakresie przyporządkowania poszczególnym Członkom Zarządu TAURON obszarów biznesowych, w tym m.in. polegającej na tym, że Dyrektor Wykonawczy ds. Ryzyka bezpośrednio podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansów Spółki. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie compliance w Spółce podlega bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki.

W związku z powyższym na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zasada jest przez Spółkę stosowana.

W dniu 8 lutego 2022 r. Spółka opublikowała aktualizację Informacji na temat stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/informacje-o-spolce/lad-korporacyjny.

Główne cechy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych realizowany jest na 3 poziomach:

Ogólne zasady zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową TAURON

Na podstawie przyjętych regulacji wewnętrznych spółki Grupy Kapitałowej TAURON funkcjonują w oparciu o regulaminy organizacyjne i posiadają zdefiniowane struktury organizacyjne, w których odpowiedzialności za czynności w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych są przypisane do właściwych jednostek biznesowych. Jednostki te zobowiązane są do bieżącej kontroli wbudowanej w realizowane zadania oraz do kontroli funkcjonalnej. Na podstawie obowiązującego w Grupie Kapitałowej TAURON Modelu Biznesowego, wdrożona została Dokumentacja Procesowa Megaprocesu 3.4 Rachunkowość, w ramach której rozpisane zostały m.in. procesy związane ze sprawozdawczością finansową Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON. Dokumentacja procesu definiuje odpowiedzialności jednostek biznesowych w ramach procesów sprawozdawczych.

Zarządzanie ryzykiem

W Grupie Kapitałowej TAURON funkcjonuje Obszar Ryzyka, którego rolą jest nadzór i kreowanie systemu zarzadzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON. Funkcje te w Spółce realizują Zespoły Ryzyka Korporacyjnego, Rynkowego i Kredytowego oraz Samodzielne Stanowiska Specjalistów ds. Kontroli Transakcji. Celem zarządzania ryzykiem jest zapewnienie w Grupie Kapitałowej TAURON zwiększenia przewidywalności osiągnięcia celów strategicznych, w tym stabilne kreowanie wyniku finansowego poprzez odpowiednio wczesną identyfikację zagrożeń pozwalającą na podejmowanie działań prewencyjnych. W Grupie Kapitałowej TAURON obowiązują standardy zarządzania ryzykiem określone w Strategii Zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON i politykach zarządzania ryzykami specyficznymi. System ERM obejmuje wszystkie obszary działalności Grupy Kapitałowej TAURON oraz realizowane w Grupie Kapitałowej TAURON procesy biznesowe, w tym proces sporządzania sprawozdań finansowych. Ryzyka powiązane z tym procesem są zarządzane, monitorowane i raportowane w ramach Systemu ERM. Standaryzacja ma na celu zapewnienie spójności w zakresie zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka, definiując główne zasady, standardy i narzędzia architektury systemu. Nadzór nad Systemem ERM w Grupie Kapitałowej TAURON sprawuje Komitet Ryzyka, który jako zespół ekspercki, w sposób stały i ciągły inicjuje, analizuje, monitoruje, kontroluje i wspiera funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON.

Szczegółowa informacja dotycząca systemu zarządzania ryzkiem została przedstawiona w pkt 3.2. niniejszego sprawozdania.

Audyt wewnętrzny

W Grupie Kapitałowej TAURON funkcjonuje Obszar Audytu i Kontroli, którego celem jest planowanie i realizacja zadań audytowych o charakterze weryfikującym i doradczym oraz wykonywanie zadań w ramach kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej), spełniającej funkcję detekcyjną (kontrola wykrywająca) oraz prewencyjną. Podstawowym celem kontroli wewnętrznej jest mitygacja ryzyka strat w Grupie Kapitałowej TAURON. Działalność audytowa i doradcza jest realizowana przez Zespół Audytu Wewnętrznego przeprowadzającego planowe i doraźne zadania audytowe zarówno w TAURON oraz w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON. Zespół Audytu Wewnętrznego, w oparciu o Roczny Plan Audytu na dany rok kalendarzowy, realizując zadania audytowe o charakterze procesowym dokonuje oceny bieżącego poziomu poszczególnych ryzyk oraz skuteczności zarządzania nimi. W 2021 r. rozpoczęto wdrożenie nowego modelu cyklicznej oceny Systemu Kontroli Wewnętrznej, której celem jest dostarczenie Zarządowi Spółki oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej Spółki niezależnych i obiektywnych informacji o funkcjonowaniu mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych Spółki i spółek Grupy Kapitałowej TAURON. Kontrola instytucjonalna rozumiana jako zespół działań o charakterze inspekcyjnym w ramach funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej, realizowana jest na poziomie Grupy Kapitałowej TAURON przez Zespół Kontroli Wewnętrznej oraz przez jednostki organizacyjne właściwe ds. kontroli wewnętrznej funkcjonujące w części spółek zależnych. Zadania kontrolne realizowane są w formie kontroli doraźnych oraz planowych. Zespół Kontroli Wewnętrznej realizuje ponadto specjalistyczne kontrole obszaru IT, OT i systemów bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej TAURON.

Najistotniejsze aspekty w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

W celu zapewnienia jednolitych zasad rachunkowości w oparciu o MSSF zatwierdzone przez UE, w Grupie Kapitałowej TAURON została opracowana i wdrożona Polityka Rachunkowości Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. (Polityka rachunkowości). Dokument ten jest odpowiednio aktualizowany w przypadku wystąpienia zmian w regulacjach. Zasady zawarte w Polityce rachunkowości mają zastosowanie do jednostkowych sprawozdań finansowych TAURON i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TAURON. Spółki Grupy Kapitałowej TAURON są zobowiązane do stosowania Polityki rachunkowości przy sporządzaniu pakietów sprawozdawczych, które są podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON.

Ponadto w Grupie Kapitałowej TAURON została opracowana i wdrożona regulacja wewnątrzgrupowa kompleksowo regulująca zagadnienia związane z zasadami i terminami przygotowania pakietów sprawozdawczych dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Pakiety sprawozdawcze są weryfikowane przez Zespół Konsolidacji i Sprawozdawczości w jednostce dominującej oraz przez niezależnego biegłego rewidenta w trakcie przeprowadzania badania lub przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TAURON.

W Spółce wdrożone zostały procedury autoryzacji sprawozdań finansowych. Kwartalne, półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TAURON przed publikacją są zatwierdzane przez Zarząd Spółki. Roczne sprawozdania finansowe TAURON oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TAURON są dodatkowo przed publikacją przedstawiane do oceny Radzie Nadzorczej Spółki. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań finansowych pełni Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Spółki, natomiast za sporządzenie pakietów sprawozdawczych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON, odpowiedzialność ponoszą zarządy spółek objętych konsolidacją.

W strukturach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Szczegółowa informacja dotycząca składu, kompetencji i opisu działania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. została przedstawiona w pkt 9.11. niniejszego sprawozdania.

Spółki Grupy Kapitałowej TAURON prowadzą księgi rachunkowe stanowiące podstawę przygotowania sprawozdań finansowych w komputerowych systemach finansowo-księgowych klasy ERP, dających możliwość systemowych kontroli prawidłowości obiegu dokumentów i ujęcia zdarzeń gospodarczych. Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego następuje przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego dla celów konsolidacji sprawozdań finansowych, zapewniającego systemową kontrolę w zakresie spójności i terminowości przygotowania danych konsolidacyjnych.

W spółkach Grupy Kapitałowej TAURON funkcjonują rozwiązania informatyczne i organizacyjne zabezpieczające kontrolę dostępu do systemu finansowo-księgowego oraz zapewniające należytą ochronę i archiwizację ksiąg rachunkowych. Dostęp do systemów informatycznych ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami dla upoważnionych pracowników. Stosowane są mechanizmy kontrolne w procesie nadawania i zmiany uprawnień dostępowych do systemów finansowo-księgowych. Nadane uprawnienia podlegają również okresowej weryfikacji.

W spółkach Grupy Kapitałowej TAURON funkcje rachunkowości są w istotnej mierze zintegrowane – obsługa finansowo-księgowej istotnych spółek Grupy Kapitałowej TAURON odbywa się w CUW R, w wyniku czego procesy finansowo-księgowe w Grupie Kapitałowej TAURON są w dużej mierze ujednolicone. Spółki dostosowały własne procedury do przebiegu procesów finansowo-księgowych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych segmentów.

Obowiązujący w Grupie Kapitałowej TAURON Model Biznesowy wyraźnie dzieli odpowiedzialność w zakresie procesów finansowo-księgowych pomiędzy Spółką (wskazaną jako Centrum Korporacyjne) oraz podmiotami zależnymi i CUW R, wskazując, iż właścicielem procesów związanych z rachunkowością i sprawozdawczością Grupy Kapitałowej TAURON jest Centrum Korporacyjne. W zakresie zadań Centrum Korporacyjnego wskazano strategiczne funkcje związane z opracowaniem modelu funkcjonowania oraz standardów Grupy Kapitałowej TAURON w zakresie rachunkowości oraz nadzorowaniem realizacji standardów w obszarze rachunkowości w spółkach zależnych oraz CUW R. Ponadto wskazano, iż Spółka jako Centrum Korporacyjne jest odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON. Wyraźny podział odpowiedzialności oraz istotny nacisk na pełnienie przez Centrum Korporacyjne funkcji nadzorczych w stosunku do CUW R oraz podmiotów zależnych ma na celu m.in. usprawnienie procesu przygotowania sprawozdań finansowych.

Roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TAURON podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. W 2018 r. Spółka wybrała podmiot uprawniony do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i istotnych spółek Grupy Kapitałowej TAURON oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych została zawarta na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2019-2021, oraz na przeprowadzenie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okresy półroczne kończące się w dniach 30 czerwca 2019 r., 30 czerwca 2020 r. i 30 czerwca 2021 r. W listopadzie 2021 r. Spółka wybrała podmiot uprawniony do badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2022-2024.

W Spółce obowiązuje przyjęta przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., w której zawarta została reguła w brzmieniu:

 1. maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań przeprowadzonych przez tę samą firmę audytorską lub podmiot powiązany z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach UE, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat,
 2. po upływie 10-letniego okresu trwania zlecenia, firma audytorska ani żaden z członków jej sieci działający w ramach UE, nie podejmują badania w Spółce w okresie 4 kolejnych lat,
 3. kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat,
 4. kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie w Spółce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania.

Wyniki wyszukiwania