Rada Nadzorcza

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 9 osób powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata, za wyjątkiem I kadencji, która trwała 1 rok. Zgodnie ze Statutem Spółki Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani przez WZ, z zastrzeżeniem, iż:

 1. w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu § 10 ust. 5 Statutu Spółki, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 25% ogółu głosów w Spółce, Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w liczbie równej połowie maksymalnej liczby składu Rady Nadzorczej Spółki określonej w Statucie Spółki (w razie, gdyby liczba ta okazała się niecałkowita ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół np. 4,5 ulega zaokrągleniu do 4) powiększonej o 1 z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa:
  • jest zobowiązany głosować na WZ w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki odpowiadającej maksymalnej liczbie Członków Rady Nadzorczej Spółki określonej w Statucie Spółki w razie zgłoszenia takiego wniosku do Zarządu Spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających liczbę akcji uprawniającą do wykonywania co najmniej 5% ogółu głosów w Spółce,
  • jest wyłączony od prawa głosowania na WZ w sprawie powołania i odwołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki; nie dotyczy to jednak przypadku, gdy Rada Nadzorcza Spółki nie może działać z powodu składu mniejszego od wymaganego Statutem Spółki, a obecni na WZ akcjonariusze inni niż Skarb Państwa nie dokonają uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z podziałem miejsc w Radzie Nadzorczej Spółki, opisanym w niniejszym rozdziale,
 2. w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu § 10 ust. 5 Statutu Spółki, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania poniżej 25% ogółu głosów w Spółce, Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki,
 3. powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki przez Skarb Państwa w trybie określonym w pkt 1 lub 2 powyżej, następuje w drodze oświadczenia składanego Spółce.

Zgodnie ze Statutem Spółki, przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności.

Szczegółowa informacja dotycząca niezależności Członków Rady Nadzorczej Spółki została przedstawiona w pkt. 9.11. niniejszego sprawozdania.

Kompetencje Rady Nadzorczej Spółki

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie ze Statutem Spółki, do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należą w szczególności sprawy wymienione w poniższej tabeli, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Kompetencje Rady Nadzorczej Spółki, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 2. ocena wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 3. składanie WZ pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej,
 4. sporządzanie raz w roku i przedstawianie WZ do zatwierdzenia, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego co najmniej:
  1. informacje na temat składu Rady Nadzorczej Spółki i jej Komitetów ze wskazaniem, którzy z Członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy z nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
  2. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej Spółki i jej Komitetów,
  3. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza Spółki podejmowała w celu dokonania tej oceny, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
  4. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
  5. ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych, itp.,
  6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, w tym realizacji celów i kryteriów różnorodności, między innymi w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.
 5. sporządzanie, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki, opinii Rady Nadzorczej Spółki w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki dokonanego w danym roku obrotowym w innych podmiotach prawa handlowego,
 6. sporządzanie raz w roku sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 7. opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,
 8. opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
 9. opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji,
 10. opiniowanie sporządzanych przez Zarząd Spółki sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 11. opiniowanie wniosków Zarządu Spółki w sprawach wskazanych w § 35 Statutu Spółki z wyłączeniem wniosków dotyczących Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 12. opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd Spółki do porządku obrad WZ,
 13. opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 381 Statutu Spółki.
 1. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 2. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd Spółki rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
 3. zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
 4. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 5. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 6. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 7. zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,
 8. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej:
  1. 20 000 tys. zł lub
  2. 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
   z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 5 Statutu Spółki,
 9. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20 000 tys. zł lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem postanowień 20 ust. 5 Statutu Spółki, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 500 tys. zł lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
  1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  2. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
 10. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 20 000 tys. zł,
 11. wystawianie weksli o wartości przekraczającej równowartość 20 000 tys. zł,
 12. wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 13. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej:
  1. 20 000 tys. zł lub
  2. 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 14. zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
  1. 20 000 tys. zł lub
  2. 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 15. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 tys. zł netto, w stosunku rocznym,
 16. zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 15 powyżej,
 17. zawarcie umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
 18. zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 tys. zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 19. zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 tys. zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 20. zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 21. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 22. określanie sposobu wykonywania prawa głosu na WZ lub na ZW spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
  1. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 5 000 tys. EUR w zł,
  2. rozwiązania i likwidacji spółki.
 23. określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta TAURON na WZ spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:
  1. zawiązania przez spółkę innej spółki,
  2. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
  3. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
  5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  6. umorzenia udziałów lub akcji,
  7. kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,
  8. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  9. o których mowa w art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 15 ust. 5 Statutu Spółki, z wyłączeniem spraw dotyczących czynności prawnych, o których mowa w § 20 ust. 5 Statutu Spółki, oraz z wyłączeniem spraw dotyczących nabycia lub rozporządzania składnikami aktywów trwałych stanowiących lub mających stanowić majątek niezbędny do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej przez spółkę będącą operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
 1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
 2. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem § 18 Statutu Spółki,
 3. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 4. delegowanie Członków Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie im wynagrodzenia z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez oddelegowanego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz z tytułu oddelegowania do czasowego sprawowania czynności Członka Zarządu Spółki, nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla Członka Zarządu Spółki, w miejsce którego Członek Rady Nadzorczej Spółki został oddelegowany,
 5. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki,
 6. przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
 7. udzielanie zgody Członkom Zarządu Spółki na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
 1. zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu Spółki z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych,
 2. sporządzanie sprawozdań z nadzoru realizacji przez Zarząd Spółki inwestycji, w tym zakupu aktywów trwałych, a w szczególności opiniowanie prawidłowości i efektywności wydatkowania środków pieniężnych z tym związanych,
 3. przyjęcie sporządzanych przez Zarząd Spółki sprawozdań dotyczących:
  • wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  • stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu,
 4. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej Spółki.

Obecna, VI kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpoczęła się w dniu 15 lipca 2020 r.

Zgodnie ze Statutem Spółki jest to kadencja wspólna i wynosi 3 lata.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r.

 • Piotr Tutak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Teresa Famulska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
 • Katarzyna Taczanowska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Stanisław Borkowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Leszek Koziorowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Ryszard Madziar – Członek Rady Nadzorczej,
 • Grzegorz Peczkis – Członek Rady Nadzorczej,
 • Marcin Wawrzyniak – Członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

 • Piotr Tutak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Teresa Famulska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
 • Katarzyna Taczanowska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Stanisław Borkowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Dariusz Hryniów – Członek Rady Nadzorczej,
 • Leszek Koziorowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Ryszard Madziar – Członek Rady Nadzorczej,
 • Grzegorz Peczkis – Członek Rady Nadzorczej,
 • Marcin Wawrzyniak – Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbyła łącznie 20 posiedzeń.

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby: Andrzej Kania (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Teresa Famulska (Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej), Katarzyna Taczanowska (Sekretarz Rady Nadzorczej), Ryszard Madziar (Członek Rady Nadzorczej), Grzegorz Peczkis (Członek Rady Nadzorczej) i Barbara Piontek (Członek Rady Nadzorczej).

W dniu 12 lutego 2021 r. Barbara Piontek złożyła oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 28 lutego 2021 r., w związku z objęciem od dnia 1 marca 2021 r. funkcji Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

W dniu 6 kwietnia 2021 r. Minister Aktywów Państwowych działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki powołał z tym samym dniem do składu Rady Nadzorczej Spółki Marcina Wawrzyniaka.

W dniu 24 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki Stanisława Borkowskiego i Leszka Koziorowskiego.

W dniu 16 listopada Minister Aktywów Państwowych działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki powołał Piotra Tutaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 18 listopada 2021 r. Andrzej Kania złożył oświadczenie o rezygnacji z tym samym dniem z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i tym samym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki bez podania przyczyn rezygnacji.

W dniu 29 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Piotra Tutaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 26 stycznia 2022 r. Minister Aktywów Państwowych działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki powołał Dariusza Hryniów do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca inne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Informacja o niezależności Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie powinno mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności wymienionych w powyższej ustawie, a także istnieniu bądź nieistnieniu rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.

Informacja na temat spełniania przez Członków Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności zamieszczana jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.tauron.pl.

Poniższa tabela przedstawia informację o spełnieniu lub niespełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności, a także istnieniu bądź nieistnieniu rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na dzień 31 grudnia 2021 r.

Spełnienie przez Członków Rady Nadzorczej Spółki wymogów niezależności oraz rzeczywistych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

Imię i Nazwisko Spełnienie wymogów niezależności Rzeczywiste powiązania z akcjonariuszem
na dzień 31 grudnia 2021 r. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania na dzień 31 grudnia 2021 r. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
Piotr Tutak Niezależny Niezależny Nie istniały Nie istnieją
Teresa Famulska Niezależna Niezależna Nie istniały Nie istnieją
Katarzyna Taczanowska Niezależna Niezależna Istniały Istnieją
Stanisław Borkowski Niezależny Niezależny Nie istniały Nie istnieją
Dariusz Hryniów Niezależny Nie istnieją
Leszek Koziorowski Niezależny Niezależny Nie istniały Nie istnieją
Ryszard Madziar Niezależny Niezależny Nie istniały Nie istnieją
Grzegorz Peczkis Niezależny Niezależny Nie istniały Nie istnieją
Marcin Wawrzyniak Niezależny Niezależny Nie istniały Nie istnieją

Doświadczenie i kompetencje Członków Rady Nadzorczej Spółki pozostających w składzie Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

Absolwent politologii Instytutu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, administracji publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz rozwoju regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada bogate doświadczenie w administracji publicznej, w tym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, m.in. jako doradca premiera, Sekretarz Stanu i Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Doświadczenia zawodowe zdobywał również w pracy w organach zarządzających i kontrolnych spółek prawa handlowego, m.in. w sektorze finansów, energetyki oraz nieruchomości. Brał udział w stażach zawodowych w USA i Japonii. Członek Rady Konsultacyjnej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu EuRoPol Gaz S.A.

Od dnia 16 listopada 2021 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

W Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki oraz jest Członkiem Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta RP na wniosek Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego.

Od ukończenia studiów związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Finansów Publicznych zajmując stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1998-2013 pracowała w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów, ostatnio jako dziekan, zajmując stanowisko profesora zwyczajnego.

Autorka ponad 150 publikacji krajowych i zagranicznych z problematyki finansów, głównie finansów publicznych oraz finansów przedsiębiorstw. Obok pracy akademickiej stale współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym uczestnicząc w kilkudziesięciu projektach naukowo-badawczych. Prowadziła liczne wykłady oraz szkolenia dla kadr finansowych i menedżerskich przedsiębiorstw oraz pracowników aparatu skarbowego. W latach 2007-2018 pracowała w trzech kolejnych kadencjach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, przy czym od 2010 r. w dwóch kolejnych kadencjach z powołania Ministra Finansów pełniła funkcję Przewodniczącej tej Komisji. W latach 2007-2019 członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, w którym w latach 2011-2015 była członkiem Prezydium. Ponadto jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (od 2004 r. członek Zarządu Głównego), International Fiscal Association, Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W okresie od dnia 29 maja 2017 r. do dnia 14 lipca 2020 r. pozostawała w składzie Rady Nadzorczej Spółki pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Od dnia 3 sierpnia 2020 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, którym zajmuje się od roku 2003. Była wspólnikiem w kancelarii GWW Woźny i Wspólnicy, od roku 2009 jest wspólnikiem w kancelarii Kudlak, Taczanowska-Wileńska sp.k. W latach 2009-2012 była Dyrektorem Biura Prawnego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Zasiadała w Radach Nadzorczych PZU Życie S.A., LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. oraz IDA Management sp. z o.o.

Do grudnia 2021 r. pełniła funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Korporacyjnych i Prawnych w KGHM Polska Miedź S.A., a obecnie pełni funkcję Dyrektora Naczelnego Centrali w powyższej Spółce.

Od dnia 8 maja 2019 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

W Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki oraz jest Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Absolwent Executive MBA na Uniwersytecie Quebec w Montrealu oraz absolwent Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto absolwent Wydziału Medycyny na Uniwersytecie w Oslo.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze ubezpieczeniowym, zajmując w latach 2001-2015 stanowiska dyrektora departamentu ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU, wiceprezesa w Spółkach Ubezpieczeniowych Grupy Allianz Polska, p.o. prezesa zarządu Allianz Bank Polska S.A. oraz prezesa zarządu Credit Agricole Ubezpieczenia. W latach 2015-2017 był partnerem w Mangograss Sp. z o.o. odpowiedzialnym za doradztwo i inwestycje. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Uzdrowiska Konstancin Zdrój S.A. i Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów S.A. w latach 2016-2017.

Obecnie od 2017 r. jest Prezesem Zarządu Colbird Sp. z o.o.

Był członkiem rad nadzorczych spółek akcyjnych, gdzie pełnił funkcje przewodniczącego rady nadzorczej, jak również przewodniczącego komitetów audytu. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej, a zarazem Przewodniczącym Komitetu Audytu UNUM Polska S.A., jak również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Izbie Handlowej Polsko-Kanadyjskiej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Od dnia 24 maja 2021 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

W Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji jest Członkiem Komitetu Audytu oraz Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (magister prawa) oraz Executive Master of Business Administration (MBA) Akademii Leona Koźmińskiego, ESCP Europe. Jest radcą prawnym. Posiada także wykształcenie techniczne energetyczne.

Od 2015 r. do 2020 r zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Obsługi Korporacyjnej i Prawnej w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Był wówczas odpowiedzialny m.in. za nadzór nad obsługą prawną spółek z Grupy Kapitałowej, a także obsługę prawną kluczowych projektów, w tym procesów arbitrażowych, akwizycyjnych, inwestycji infrastrukturalnych, transakcji kapitałowych oraz kontraktów importowych.

Od 2016 r. do 2020 r. był Wiceprzewodniczącym, a następnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej PGNiG Termika S.A.

W latach 2017 – 2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG Supply & Trading GmbH, a w okresie od 2016 r. do 2018 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Wytwórczych Urządzeń Gazowniczych „Intergaz” sp. z o.o.

Od 2015 do 2016 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Opolskiego TBS w Opolu. Ponadto jest Partnerem Zarządzającym w kancelarii Hryniów, Łebek i Partnerzy.

Od dnia 26 stycznia 2022 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

W Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji jest Członkiem Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. W latach 1994-1999 w Komisji Papierów Wartościowych, początkowo w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, później jako radca Przewodniczącego KPW.

W czasie pracy w KPW pełnił także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych.

Obecnie w GESSEL, KOZIOROWSKI Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. p., gdzie stworzył i zarządza działem prawa rynku kapitałowego – zatrudniony od 1999 roku, od 2002 roku wspólnik.

Pełnił funkcję arbitra Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2015 r. zasiada w Komitecie Ładu Korporacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie współtworzył Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 i najnowsze: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pełnił funkcje przewodniczącego i członka Rad Nadzorczych w wielu spółkach akcyjnych prywatnych i publicznych, np. IGLOTEX S.A. (przewodniczący RN), ESALIENS TFI S.A. (przewodniczący RN), Zakłady Odzieżowe BYTOM S.A., TETA S.A. (przewodniczący RN), TAURON Polska Energia S.A. (w latach 2010-2017).

Autor licznych publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego.

Od dnia 24 maja 2021 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

W Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji jest Członkiem Komitetu Audytu oraz Członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki.

Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuł MBA uzyskany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie w administracji publicznej. Pełnił urząd Burmistrza Wołomina, Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów, a wcześniej Zastępcy Dyrektora Oddziału Mazowieckiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jest członkiem Rady Nadzorczej m.in. Totalizatora Sportowego.

Do czerwca 2021 r. pełnił funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a obecnie pełni funkcję Doradcy Zarządu w Banku Pekao S.A.

Od dnia 15 lipca 2020 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

W Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji jest Członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkiem Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki.

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Ukończył również studium podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem oraz studium doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich.

Zdobywał doświadczenie zarówno w biznesie, jako prokurent w spółce Diapom sp. z o.o., jak i na uczelni, jako asystent, a następnie adiunkt zatrudniony na Politechnice Śląskiej.

Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz publicystycznych. Uprawniony z dziesięciu patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP.

Od dnia 6 grudnia 2019 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

W Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki oraz jest Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Trybunału Stanu.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi prawnej i doradztwa dla podmiotów gospodarczych, w tym spółek z branży energetycznej. Doradca prawny organów administracji rządowej oraz samorządowej w procesach inwestycyjnych. Partner w kancelarii Wawrzyniak i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p. Zasiadał w organach nadzorczych i zarządach spółek sektora publicznego i prywatnego. Autor kilkudziesięciu publikacji w obszarze prawa gospodarczego, w tym książek i komentarza do ustawy.

Od dnia 6 kwietnia 2021 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

W Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji jest Członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Członkiem Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki.

Opis działania Rady Nadzorczej Spółki

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Ksh i innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.tauron.pl/. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej Spółki kierują się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach 2021.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pracuje w kulturze debaty, analizując sytuację Spółki i Grupy na tle branży i rynku na podstawie materiałów przekazywanych jej przez Zarząd Spółki oraz systemy i funkcje wewnętrzne Spółki, a także pozyskiwanych spoza niej, wykorzystując wyniki prac swoich Komitetów.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej przedstawiając szczegółowy porządek obrad:

 1. zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą ustaleniami,
 2. z własnej inicjatywy,
 3. na wniosek każdego z Członków Rady Nadzorczej,
 4. na wniosek Zarządu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może zostać zwołane w innym miejscu.

Do zwołania posiedzenia wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Rada Nadzorcza Spółki odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu do faktu odbycia posiedzenia lub do porządku obrad.

Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki i nikt nie wniesie sprzeciwu co do zmienionego porządku obrad. Sprawa nieuwzględniona w porządku obrad powinna być włączona do porządku obrad następnego posiedzenia.

Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej Spółki. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu Spółki, o ile Rada Nadzorcza nie wyrazi sprzeciwu. Udział Członków Zarządu Spółki w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkowy, jeżeli zostali zaproszeni przez osobę zwołującą posiedzenie Rady Nadzorczej. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także inne osoby, jeżeli zostaną one zaproszone w powyższy sposób.

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii eksperckich korzystając z wiedzy pracowników Spółki, w tym w szczególności radców prawnych świadczących stałą pomoc prawną na rzecz Spółki.

Rada Nadzorcza może także powoływać niezależnych ekspertów w celu zasięgnięcia opinii i podjęcia właściwej decyzji, jak również zapraszać ich na posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku gdy transakcja Spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza Spółki sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji i ocenia w takim przypadku konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego. W przypadkach, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwałę o zleceniu pracy wybranemu ekspertowi zobowiązując Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów, za zgodą większości Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, prowadzący posiedzenie ma obowiązek poddać pod głosowanie wniosek o przerwanie obrad i ustalić termin wznowienia obrad Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są głównie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni we właściwy sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ksh, oraz postanowień Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu. Nie dotyczy to uchwał w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się jedynie w przypadkach wynikających z przepisów prawa.

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego powiadomienia wszystkich Członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały oraz udziału co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały w tym trybie o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej Spółki nie zgłosi sprzeciwu. Głosując nad uchwałą podejmowaną w powyższym trybie, Członek Rady Nadzorczej Spółki wskazuje jak głosował, tj. „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”. Uchwałę z zaznaczeniem, że została podjęta w trybie pisemnym lub w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. telekonferencji lub wideokonferencji. W przypadku uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej Spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwały są podejmowane, jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązani są do dokładania należytej staranności. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.

Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Delegowanie, o którym mowa powyżej, wymaga uzyskania zgody członka Rady Nadzorczej, który ma być delegowany.

Szczegółowy opis działalności Rady Nadzorczej w minionym roku obrotowym zawiera sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki, składane corocznie WZ i publikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.tauron.pl.

Rada Nadzorcza Spółki może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły robocze, komitety dla wykonywania określonych czynności. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej Spółki są:

 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Audytu),
 2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Nominacji i Wynagrodzeń),
 3. Komitet Strategii Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Strategii).

 

Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Członkowie Komitetu Audytu zostali powołani na obecną kadencję w dniu 3 sierpnia 2020 r. przez Radę Nadzorczą Spółki VI wspólnej kadencji spośród jej członków.

W 2021 r. Komitet Audytu funkcjonował w składzie liczącym od 3 do 5 osób.

W związku z dokonywanymi w 2021 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki dokonywała również zmian w składzie Komitetu Audytu.

 • Teresa Famulska – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
 • Stanisław Borkowski – Członek Komitetu Audytu,
 • Leszek Koziorowski – Członek Komitetu Audytu,
 • Grzegorz Peczkis – Członek Komitetu Audytu,
 • Katarzyna Taczanowska – Członek Komitetu Audytu.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w skład Komitetu Audytu wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Teresa Famulska (Przewodnicząca), Grzegorz Peczkis oraz Katarzyna Taczanowska.

W dniu 14 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała uzupełnienia składu Komitetu Audytu powołując do jego składu Stanisława Borkowskiego i Leszka Koziorowskiego.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Audytu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący powinna być niezależna oraz przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka.

W 2021 r. skład Komitetu Audytu był zgodny z wymogami określonymi w powyższej ustawie. Oceny niezależności i ustawowych wymogów co do posiadanej wiedzy i umiejętności przez poszczególnych Członków Komitetu Audytu dokonała Rada Nadzorcza Spółki na podstawie stosownych oświadczeń złożonych przez Członków Komitetu Audytu.

Poniższa tabela przedstawia informację o spełnieniu w 2021 r. przez Członków Komitetu Audytu wymogów niezależności oraz wymogów co do posiadanej wiedzy i umiejętności.

Spełnienie przez Członków Komitetu Audytu wymogów niezależności oraz wymogów co do posiadanej wiedzy i umiejętności w 2021 r.

Imię i Nazwisko Okres pełnienia funkcji w Komitecie Audytu w 2021 r. Spełnienie wymogów niezależności oraz wymogów co do posiadanej wiedzy i umiejętności
Teresa Famulska 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Niezależna.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Stanisław Borkowski 14.06.2021 r. – 31.12.2021 r. Niezależny.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Leszek Koziorowski 14.06.2021 r. – 31.12.2021 r. Niezależny.
Grzegorz Peczkis 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Niezależny.

Posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.

Katarzyna Taczanowska 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Niezależna.

Szczegółowa informacja dotycząca sposobu nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie określonym w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym przez Członków Komitetu Audytu pozostających w składzie Komitetu Audytu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania została przedstawiona powyżej w ramach opisu doświadczenia i kompetencji Członków Rady Nadzorczej Spółki.

W 2021 r. Komitet Audytu realizował zadania i kompetencje określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa oraz przyjętym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Komitet Audytu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbył łącznie 8 posiedzeń.

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Audytu według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Kompetencje Komitetu Audytu, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

 1. monitorowanie:
  1. procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
  2. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
  3. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
 2. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 3. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 4. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 5. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 6. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 7. przedstawianie Radzie Nadzorczej na potrzeby wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej ustawowe badanie lub przegląd sprawozdań finansowych rekomendacji, o której mowa w art. 130 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w art. 16 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 4 i 5 powyżej,
 8. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 9. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
 10. wykonywanie innych czynności przypisanych do obowiązków komitetów audytu mocą Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE i Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Audytu zawarty jest w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Spółki składanym corocznie WZ oraz publikowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.tauron.pl.

Na rzecz TAURON i spółek Grupy Kapitałowej TAURON były świadczone w 2021 r. przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe następujące dozwolone usługi niebędące badaniem:

 1. potwierdzona pisemnie weryfikacja rocznych i półrocznych jednostkowych pakietów konsolidacyjnych wybranych spółek Grupy Kapitałowej TAURON niezbędnych do sporządzenia rocznego i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 2. przeprowadzenie uzgodnionych procedur weryfikacji sprawozdania spółki zależnej TAURON Dystrybucja w związku z wymogiem oszacowania Wartości Regulacyjnej Aktywów oraz Wartości Regulacyjnej Aktywów dla Systemu AMI na potrzeby wyznaczenia uzasadnionego zwrotu z zaangażowanego kapitału przez Prezesa URE,
 3. ocena rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A., sporządzonego zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W związku ze świadczeniem powyższych usług Komitet Audytu dokonał oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności firmy audytorskiej Ernst & Young Audyt Polska oraz wyraził zgodę na świadczenie powyższych usług.

W dniu 16 października 2017 r. przyjęte zostały przez Komitet Audytu następujące regulacje, opracowane w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

 1. Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A.,
 2. Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A.,
 3. Polityka świadczenia w Grupie TAURON przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.

W dniu 5 października 2020 r. Komitet Audytu przyjął nowe brzmienie Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., jak również Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A.

Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. ma na celu zapewnienie zgodności wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Spółce z przepisami prawa. Polityka w sposób czytelny określa zasady i reguły procesu wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań TAURON jako jednostki zainteresowania publicznego, zasady procedury wyboru firmy audytorskiej, zasady sporządzania rekomendacji Komitetu Audytu dotyczącej wyboru firmy audytorskiej, jak również zasady rotacji firmy audytorskiej dokonującej badania i przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON. Najistotniejsze założenia przyjęte w polityce to oparcie procesu wyboru audytora na obowiązujących przepisach prawa, zapewnienie przejrzystości oraz obiektywizmu procesu wyboru audytora oraz uwzględnienie w procesie wymogów niezbędnych do terminowego i prawidłowego wykonania na rzecz Spółki usług audytorskich.

Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. ma na celu zapewnienie zgodności procesu wyboru firmy audytorskiej z obowiązującymi przepisami prawa, jak również zapewnienie przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych o wysokim poziomie jakościowym, w określonych ramach czasowych, przy zachowaniu niezależności, obiektywizmu, przejrzystości i wiarygodności firmy audytorskiej i biegłych rewidentów. Procedura w sposób szczegółowy i dokładny definiuje poszczególne etapy procesu wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem organów i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za te etapy. Ponadto procedura określa ogólne warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru firmy audytorskiej, jak również ramy czasowe procesu wyboru audytora. Najistotniejsze założenia przyjęte w procedurze to przyjęcie jasnego i przejrzystego, opartego na przepisach prawa podziału odpowiedzialności w procesie wyboru audytora, jak również określenie przejrzystych i niedyskryminujących warunków udziału w procedurze przetargowej oraz kryteriów wyboru firmy audytorskiej, jakie może stosować spółka.

Polityka świadczenia w Grupie TAURON przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem ma na celu określenie czytelnych zasad mających służyć zachowaniu wymogu niezależności firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie w Spółce, w przypadku świadczenia przez tę firmę lub podmioty z jej sieci usług niebędących badaniem. Polityka ta określa zasady dotyczące świadczenia na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej TAURON przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie w TAURON, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej usług innych niż badanie lub przegląd, w szczególności warunki dopuszczalności świadczenia usług dozwolonych, zasady przeprowadzania przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności firmy audytorskiej, jak również mechanizmy kontrolne w zakresie przestrzegania zasad niezależności biegłego rewidenta w Grupie Kapitałowej TAURON. Najistotniejsze założenia przyjęte w polityce obejmują określenie czytelnych zasad przeprowadzania przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności firmy audytorskiej i wyrażania zgody na świadczenie usług innych niż badanie, opartych na zgodności z przepisami prawa i celowości świadczenia takich usług.

W 2021 r. dokonano wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON za lata 2022-2024. Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, która spełniała obowiązujące warunki i została sporządzona w następstwie przeprowadzonego przez Spółkę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi kryteriami, ze wskazaniem równocześnie na drugi podmiot alternatywny do wykonania tych czynności oraz przedstawieniem uzasadnienia preferencji wyboru rekomendowanej firmy audytorskiej.

Kontrolowanie i monitorowanie niezależności firmy audytorskiej przez Komitet Audytu odbywa się na podstawie przepisów prawa oraz przyjętych przez Komitet Audytu regulacji, w szczególności Polityki świadczenia w Grupie TAURON przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem (Polityka). Ponadto w Spółce została wdrożona Procedura w zakresie zapewnienia w ramach Grupy TAURON przestrzegania wymogu niezależności firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie i przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. (Procedura), która ma na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia przez Spółkę działań niezbędnych do procesów kontrolowania i monitorowania przez Komitet Audytu niezależności firmy audytorskiej i podmiotów z jej sieci.

Niezależność audytora oceniana jest przez Komitet Audytu każdorazowo w ramach zapoznania się z półrocznym i rocznym sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki. Dla celów powyższej oceny Spółka zgodnie z Procedurą pozyskuje w przypadku półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych od firmy audytorskiej oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Oświadczenie to podlega ocenie przez Komitet Audytu.

Niezależność audytora oceniana jest przez Komitet Audytu każdorazowo w przypadku zamiaru zlecenia przez Spółkę lub spółkę zależną usług dozwolonych firmie audytorskiej, bądź członkowi sieci do której należy ta firma audytorska. W takiej sytuacji Komitet Audytu każdorazowo dokonuje oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej. Ocena zagrożeń i zabezpieczeń niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej dokonywana przez Komitet Audytu zgodnie z Polityką obejmuje:

 1. weryfikację czy dana usługa znajduje się w wykazie usług dozwolonych,
 2. weryfikację czy są spełnione wymagania dotyczące maksymalnego dopuszczalnego przepisami prawa limitu wynagrodzenia za świadczenie usług innych niż badanie,
 3. sprawdzenie czy przedmiot usługi dozwolonej, która ma zostać zlecona biegłemu rewidentowi lub firmie audytorskiej, podmiotowi powiązanemu z tą firmą audytorską lub członkowi sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie jest związany z polityką podatkową Spółki,
 4. ocenę pozyskanego przez Spółkę zgodnie z Procedurą aktualnego na dzień oceny, oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności od biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, która ma wykonać usługi dozwolone,
 5. analizę uzasadnienia merytorycznego wykonania usługi przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską przeprowadzających badanie, podmiot powiązany z tą firmą audytorską bądź podmiot z jej sieci, wskazujące na kluczowe czynniki wpływające na zasadność takiego wyboru.

Zgodnie z Procedurą, na potrzeby dokonania przez Komitet Audytu kontroli w zakresie przestrzegania wymogów niezależności firmy audytorskiej dokonującej badania i przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, Spółka gromadzi i regularnie weryfikuje informacje w zakresie zawartych przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON umów z firmą audytorską dokonującą badania i przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, jak też członkami sieci do której należy ta firma audytorska oraz informacje w zakresie zaewidencjonowanych przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON transakcji z firmą audytorską dokonującą badania i przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki jak też z członkami sieci do której należy firma audytorska. Nie rzadziej niż raz na rok Spółka przygotowuje informację w zakresie wykonania czynności wynikających z niniejszej procedury i przedkłada ją Komitetowi Audytu do oceny.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Członkowie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń zostali powołani na obecną kadencję w dniu 3 sierpnia 2020 r. przez Radę Nadzorczą Spółki VI wspólnej kadencji spośród jej członków.

W 2021 r. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonował w składzie liczącym od 3 do 4 osób.

W związku z dokonywanymi w 2021 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki dokonywała również zmian w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

 • Piotr Tutak – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
 • Leszek Koziorowski  – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
 • Ryszard Madziar – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
 • Marcin Wawrzyniak – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Andrzej Kania (Przewodniczący), Ryszard Madziar oraz Barbara Piontek.

W dniu 12 lutego 2021 r. Barbara Piontek złożyła oświadczenie o rezygnacji z dniem 28 lutego 2021 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji. Tym samym ustało jej członkostwo w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 19 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki VI wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń powołując do jego składu Grzegorza Peczkisa.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. Grzegorz Peczkis złożył rezygnację z udziału w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki VI wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń powołując do jego składu Marcina Wawrzyniaka.

W dniu 14 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała uzupełnienia składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń powołując do jego składu Leszka Koziorowskiego.

W dniu 18 listopada 2021 r. Andrzej Kania złożył oświadczenie o rezygnacji ze skutkiem na ten sam dzień z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Tym samym ustało jego członkostwo w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 29 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała uzupełnienia składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń powołując do jego składu Piotra Tutaka.

W dniu 29 listopada 2021 r. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń dokonał wyboru Piotra Tutaka na Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2021 r. nie uległy zmianie.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbył łącznie 7 posiedzeń.

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

 1. rekomendowanie Radzie Nadzorczej procedury przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu Spółki,
 2. ocena kandydatur na Członków Zarządu oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w tym zakresie,
 3. rekomendowanie Radzie Nadzorczej formy oraz treści umów zawieranych z członkami Zarządu,
 4. rekomendowanie Radzie Nadzorczej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu,
 5. rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności zawieszenia członka Zarządu z ważnych powodów,
 6. rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności wraz z propozycją wynagrodzenia.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w minionym roku obrotowym zawarty jest w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej składanym corocznie WZ oraz publikowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.tauron.pl.

Komitet Strategii Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Członkowie Komitetu Strategii zostali powołani na obecną kadencję w dniu 3 sierpnia 2020 r. przez Radę Nadzorczą Spółki VI wspólnej kadencji spośród jej członków.

W 2021 r. Komitet Strategii funkcjonował w składzie liczącym od 3 do 5 osób.

W związku z dokonywanymi w 2021 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki dokonywała również zmian w składzie Komitetu Strategii.

 • Grzegorz Peczkis – Przewodniczący Komitetu Strategii,
 • Stanisław Borkowski – Członek Komitetu Strategii,
 • Ryszard Madziar – Członek Komitetu Strategii,
 • Piotr Tutak – Członek Komitetu Strategii,
 • Marcin Wawrzyniak – Członek Komitetu Strategii.
 • Grzegorz Peczkis – Przewodniczący Komitetu Strategii,
 • Stanisław Borkowski – Członek Komitetu Strategii,
 • Dariusz Hryniów – Członek Komitetu Strategii,
 • Ryszard Madziar – Członek Komitetu Strategii,
 • Piotr Tutak – Członek Komitetu Strategii,
 • Marcin Wawrzyniak – Członek Komitetu Strategii.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w skład Komitetu Strategii wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Grzegorz Peczkis (Przewodniczący), Ryszard Madziar oraz Barbara Piontek.

W dniu 12 lutego 2021 r. Barbara Piontek złożyła oświadczenie o rezygnacji z dniem 28 lutego 2021 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji. Tym samym ustało jej członkostwo w Komitecie Strategii.

W dniu 1 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki VI wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Strategii powołując do jego składu Andrzeja Kanię.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki VI wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Strategii powołując do jego składu Marcina Wawrzyniaka.

W dniu 14 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki VI wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Strategii powołując do jego składu Stanisława Borkowskiego.

W dniu 18 listopada 2021 r. Andrzej Kania złożył oświadczenie o rezygnacji ze skutkiem na ten sam dzień z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Tym samym ustało jego członkostwo w Komitecie Strategii.

W dniu 29 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki VI wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Strategii powołując do jego składu Piotra Tutaka.

W dniu 23 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki VI wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Strategii powołując do jego składu Dariusza Hryniów.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Strategii.

Zadania i kompetencje Komitetu Strategii w 2021 r. nie uległy zmianie.

Komitet Strategii w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbył łącznie 7 posiedzeń.

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Strategii według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Kompetencje Komitetu Strategii, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

 1. ocena Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON oraz przedstawianie wyników tej oceny Radzie Nadzorczej,
 2. rekomendowanie Radzie Nadzorczej zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich,
 3. ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji strategicznych na kształt aktywów Spółki,
 4. monitorowanie realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych,
 5. ocena działań dotyczących dysponowania istotnymi aktywami Spółki,
 6. opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Strategii w minionym roku obrotowym zawarty jest w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej składanym corocznie WZ oraz publikowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.tauron.pl.

Opis działania Komitetów Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Szczegółowy opis działania Komitetów Rady Nadzorczej zawarty jest w regulaminach poszczególnych Komitetów Rady Nadzorczej Spółki.

Komitety Rady Nadzorczej są organami doradczymi i opiniotwórczymi działającymi kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej Spółki i pełnią funkcje pomocnicze oraz doradcze wobec Rady Nadzorczej Spółki. Zadania Komitetów Rady Nadzorczej są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, rekomendacji, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu ich zadań, w formie podjętych uchwał. Komitety Rady Nadzorczej są niezależne od Zarządu Spółki.

W skład Komitetu Audytu i Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzi od 3 do 5 członków, a w skład Komitetu Strategii wchodzi od 3 do 7 członków. Pracami poszczególnych Komitetów kieruje ich Przewodniczący.

Posiedzenia Komitetów Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego danego Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej i odbywają się w miarę potrzeb. W przypadku Komitetu Audytu posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Do udziału w posiedzeniach Przewodniczący danego Komitetu może zaprosić Członków Rady Nadzorczej Spółki niebędących członkami Komitetu, Członków Zarządu Spółki i pracowników Spółki oraz inne osoby pracujące bądź też współpracujące ze Spółką. Przewodniczący danego Komitetu lub osoba przez niego wskazana przedkłada Radzie Nadzorczej wnioski, rekomendacje i sprawozdania.

Komitety Rady Nadzorczej podejmują uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa ich członków, a wszyscy członkowie zostali właściwie zaproszeni. Uchwały Komitetów Rady Nadzorczej są przyjmowane bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. Komitety Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Członkowie Komitetów Rady Nadzorczej mogą również brać udział w posiedzeniach Komitetów oraz głosować nad podejmowanymi uchwałami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. telekonferencji lub wideokonferencji.

O przedkładanych Radzie Nadzorczej przez dany Komitet rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki. Komitety Rady Nadzorczej co roku podają do wiadomości publicznej, za pośrednictwem Spółki, informacje o ich składzie, liczbie odbytych posiedzeń i uczestnictwie w posiedzeniach w ciągu roku oraz głównych działaniach.

Zarząd Spółki zapewnia poszczególnym Komitetom możliwość korzystania z usług doradców zewnętrznych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków Komitetów.

Wyniki wyszukiwania