Polityka różnorodności w Grupie TAURON

Spółka nie posiada polityki różnorodności wobec Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

W odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyboru osób pełniących funkcje Członków Zarządu Spółki dokonuje Rada Nadzorcza Spółki, natomiast wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki dokonuje WZ Spółki oraz minister właściwy do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa w ramach przysługujących Skarbowi Państwa statutowych uprawnień.

Członkowie Zarządu Spółki są powoływani przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego zgodnie z zasadami i wymogami określonymi w Statucie Spółki oraz Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, którego celem jest sprawdzenie i ocena  kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.tauron.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa. Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymogi określone w § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki. Z uwagi na brak szczególnych wymogów dotyczących m.in. płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego, Rada Nadzorcza Spółki przy ocenie i wyborze kandydatów na Członków Zarządu Spółki ma możliwość zapewnienia wszechstronności i różnorodności przy doborze Członków Zarządu Spółki.

Informacje dotyczące kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób powoływanych do składu Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON są publikowane w stosownych raportach bieżących oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.tauron.pl.

Spółka posiada wdrożoną Politykę różnorodności w Grupie TAURON (Polityka Różnorodności), na podstawie której Grupa Kapitałowa TAURON stosuje politykę równego traktowania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników. Polityka Różnorodności jest również stosowana we współpracy z partnerami zewnętrznymi Grupy Kapitałowej TAURON, czyli firmami, uczelniami, szkołami czy innymi podmiotami gospodarczymi.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Do procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach Polityki Różnorodności należą działania mające na celu:

 • kształtowanie środowiska pracy opartego na szacunku, otwartości, rzetelności i sprawiedliwości,
 • zapewnienie wszechstronności i różnorodności, szczególnie w obszarze płci, wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego,
 • budowanie kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność, opartej na wartościach korporacyjnych: Partnerstwo, Rozwój i Odwaga (PRO),
 • zapobieganie dyskryminacji poprzez kształtowanie właściwej atmosfery w pracy oraz budowanie i umacnianie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami.

W ramach zagadnień pracowniczych, wspierających realizację kierunków wyznaczonych przez Politykę Różnorodności, w połączeniu z umacnianiem kultury równego traktowania bez względu na wiek, płeć, wygląd, niepełnosprawność, poglądy, czy przekonania oraz zapewniających równość szans w zakresie wynagradzania czy rozwoju zawodowego, funkcjonują regulacje zapewniające sprawiedliwość i obiektywizm w zakresie organizacji pracy i wynagradzania, np.:

 • Zasady wynagradzania w Grupie TAURON,
 • stosowane regulacje w zakresie świadczeń,
 • wdrażane elastyczne formy czasu pracy i możliwość pracy zdalnej,
 • rozwiązania dedykowane kobietom, zapewniające im równe szanse oraz wsparcie w łączeniu życia zawodowego z życiem prywatnym np. skrócony czas pracy dla kobiet w ciąży.

Realizując Politykę Różnorodności Grupa Kapitałowa TAURON dąży do tego, by zapewniać środowisko pracy oparte na szacunku i sprawiedliwości. W 2021 r. wypracowywano założenia oraz koncepcję projektu Zarządzania wiedzą i wiekiem oraz podnoszono świadomość biznesową obszaru HR w tym zakresie, podczas zorganizowanych w ramach projektu szkoleń.

Zgodnie z Polityką Różnorodności – różnorodność i otwartość są integralną częścią działań biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON. Grupa Kapitałowa TAURON stosuje politykę równego traktowania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników, a w szczególności do organów zarządzających i jej kluczowych menadżerów. Podejmowane są również działania mające na celu zapobieganie przejawom dyskryminacji poprzez kształtowanie właściwej atmosfery w pracy, tworzenie i umacnianie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami oraz budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach korporacyjnych PRO.

Polityka Różnorodności jest również stosowana we współpracy z partnerami zewnętrznymi Grupy Kapitałowej TAURON czyli firmami, uczelniami, szkołami czy innymi podmiotami gospodarczymi.

W ramach zagadnień pracowniczych wspierających realizację kierunków wyznaczonych przez Politykę Różnorodności w Grupie Kapitałowej TAURON funkcjonują następujące regulacje:

 1. Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON,
 2. Polityka Poszanowania Praw Człowieka określająca zasady poszanowania praw człowieka i działań podejmowanych w kierunku zapobiegania ich łamaniu oraz wspieraniu atmosfery godności i wzajemnego szacunku,
 3. programy szkoleniowe i rozwoju kompetencji sprzyjające oraz wspierające tworzenie atmosfery do rozwoju każdego pracownika, regulacje zapewniające sprawiedliwość i obiektywizm w zakresie organizacji pracy i wynagradzania, w tym m.in.:
  1. Zasady wynagradzania w Grupie TAURON,
  2. Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON,
  3. regulacje w zakresie świadczeń,
  4. elastyczne formy czasu pracy i możliwość pracy zdalnej.
 4. Zasady Rekrutacji w Grupie TAURON,
 5. Model kompetencyjny Grupy TAURON.

Zarządzanie różnorodnością w Grupie Kapitałowej TAURON opiera się na budowaniu kultury otwartości. Grupa Kapitałowa TAURON, walcząc ze stereotypami związanymi z wiekiem, buduje dialog międzypokoleniowy tak, aby ułatwić przepływ wiedzy. Pracownicy reprezentują różne grupy wiekowe, w tym także powyżej 50 roku życia. Wśród pracowników znajdują się również osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, co zapewnia aktywizację tej grupy zawodowej.

Grupa Kapitałowa TAURON działa na rzecz zapobiegania dyskryminacji w szczególności ze względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, orientację seksualną, wygląd, sprawność, odmienność poglądów czy przekonania polityczne lub religijne poprzez kształtowanie właściwej atmosfery w pracy, która sprawia, że pracownicy czują się szanowani i doceniani oraz mają poczucie, że mogą rozwijać się i w pełni realizować swój potencjał zawodowy.

Wyniki wyszukiwania