Sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej i ciepła

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła (działalność Segmentów Wytwarzanie i OZE) w ramach Grupy Kapitałowej TAURON realizowane jest w

  1. elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym oraz biomasą,
  2. elektrowniach wodnych,
  3. farmach wiatrowych,
  4. farmach fotowoltaicznych.

W ramach Segmentu Wytwarzanie prowadzony jest również obrót, dystrybucja i przesył ciepła.

Łączna moc elektryczna zainstalowana jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej TAURON wyniosła na koniec 2021 r. 6,1 GWe mocy elektrycznej i 2,4 GWt mocy cieplnej.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę mocy elektrycznej zainstalowanej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

W 2021 r. spółki Grupy Kapitałowej TAURON wyprodukowały 15,6 TWh energii elektrycznej (w tym z OZE 1,7 TWh), tj. o 25% więcej w stosunku do 2020 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 12,5 TWh (w tym z OZE 1,9 TWh). Jest to konsekwencją wyższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej r/r i przyjętej strategii handlowej. Niższa produkcja z OZE jest wypadkową niższej produkcji z biomasy oraz z farm wiatrowych przy jednocześnie wyższej produkcji z elektrowni wodnych, wynikającej z korzystniejszych warunków hydrologicznych.

W 2021 r. wytworzona przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON energia elektryczna została sprzedana na rynku krajowym, przede wszystkim do spółek Segmentu Sprzedaż Grupy Kapitałowej TAURON (81%), jak również na Rynku Bilansującym (RB) (PSE Operator) (18%).

Sprzedaż ciepła spółek Grupy Kapitałowej TAURON w 2021 r. wyniosła 15,1 PJ i była o 6% wyższa w stosunku do 2020 r. Udział sprzedaży ciepła wytwarzanego w źródłach własnych w łącznej wielkości sprzedaży ciepła wynosił 67% w 2021 r. Rynkiem zbytu ciepła wytwarzanego przez elektrownie należące do TAURON Wytwarzanie jest Górny Śląsk i Zagłębie, a także część województwa podkarpackiego – miasta Stalowa Wola i Nisko zasilane z Elektrowni Stalowa Wola oraz województwa małopolskiego – część miasta Trzebinia zasilana z Elektrowni Siersza.

Ciepło jest sprzedawane głównie za pośrednictwem dystrybutorów ciepła: TAURON Ciepło, SCE Jaworzno III, PEC Tychy i innych, a na rynku podkarpackim – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. oraz ENESTA sp. z o.o. Niewielkie ilości ciepła są sprzedawane bezpośrednio odbiorcom zlokalizowanym w sąsiedztwie spółek wytwórczych.

Z kolei rynek sprzedaży ciepła TAURON Ciepło – głównie dla celów: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, technologicznych, obejmuje zróżnicowanych odbiorców: sektor spółdzielczy (48%), sektor prywatny – wspólnoty mieszkaniowe oraz domy jednorodzinne (15%), sektor komunalny (17%), sektor urzędy i instytucje (11%) oraz sektor przemysłowy i pozostałe (9%).

Ponadto spółki wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON uzyskują świadectwa pochodzenia z tytułu produkcji energii elektrycznej z OZE , które są następnie nabywane przez spółki Segmentu Sprzedaż i przedstawiane Prezesowi URE do umorzenia.

Wyniki wyszukiwania