Sprzedaż usług dystrybucji energii elektrycznej

Sprzedaż usług dystrybucji energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej TAURON prowadzona jest przez TAURON Dystrybucja.

TAURON Dystrybucja działa na rynku regulowanym, na którym funkcjonuje 5 dużych przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej i 183 innych mniejszych przedsiębiorstw tego rodzaju. Spośród mniejszych przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej najwięcej odbiorców posiada przedsiębiorstwo PKP Energetyka S.A. Działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej jest prowadzona w warunkach monopolu naturalnego, co sprawia że jest koncesjonowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a zakres prowadzonej działalności jest ograniczony do sieci dystrybucyjnych znajdujących się na ściśle określonym obszarze (gminy i/lub miasta w całości lub w części). Zasady określania uzasadnionego przychodu uzyskiwanego przez przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (przychód alokowany na stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej) zostały zdefiniowane w modelach regulacyjnych opracowanych i wdrożonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

TAURON Dystrybucja świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej dla ok. 5 777 tys. odbiorców końcowych. Spółka obejmuje swoją działalnością obszar o powierzchni ok. 57 tys. km2, położony głównie w województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim i śląskim, a także łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim. Funkcje operacyjne realizuje 11 oddziałów zlokalizowanych w Bielsku-Białej, Będzinie, Częstochowie, Gliwicach, Jeleniej Górze, Krakowie, Legnicy, Opolu, Tarnowie, Wałbrzychu i Wrocławiu.

W wolumenie dostawy usług dystrybucyjnych 96,3% stanowi sprzedaż odbiorcom taryfowym w zakresie poszczególnych poziomów napięć: wysokiego (grupa A), średniego (grupa B) i niskiego (C, G). Całkowity wolumen energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom taryfowym w 2021 r., w ramach sprzedaży usług dystrybucyjnych, przyłączonym do sieci TAURON Dystrybucja, wyniósł 53,97 TWh (z doszacowaniem) i był wyższy w porównaniu do 2020 r. o 3,71 TWh, tj. o 7,4%.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę dystrybucji energii elektrycznej według grup taryfowych w 2021 r.

Sprzedaż usług dystrybucji realizowana jest na podstawie zawartych z odbiorcami umów kompleksowych oraz umów o świadczenie usług dystrybucji. Pierwszy typ umowy obejmuje zarówno sprzedaż energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż, jak też dostawy tej energii przez spółkę pełniącą funkcję OSD. Drugi typ umowy reguluje wyłącznie dostawy energii elektrycznej przez spółkę pełniącą funkcję OSD. W przypadku tego rodzaju umów zakup energii elektrycznej uregulowany jest w odrębnych umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorcę z wybranym przez niego sprzedawcą.

Wyniki wyszukiwania