Poniższa tabela przedstawia wyniki Segmentu OZE w latach 2020-2021.

Tabela nr 36. Wyniki Segmentu OZE w latach 2020-2021

Wyszczególnienie (mln zł) 2020 2021 Dynamika (2021/2020) Zmiana (2021-2020)
Przychody ze sprzedaży 616 661 107% 45
energia elektryczna 306 372 122% 66
świadectwa pochodzenia energii 310 275 89% (35)
pozostałe przychody 0,1 14 140 14
EBIT 146 224 153% 78
Amortyzacja i odpisy 151 152 101% 1
EBITDA 297 376 127% 80

EBITDA oraz EBIT Segmentu OZE w 2021 r. ukształtowały się na poziomie niższym niż w 2020 r. Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

  1. wyższa marża na sprzedaży energii elektrycznej, głównie ze względu na wyższą cenę, wyższą produkcję przez elektrownie wodne co zostało częściowo zniwelowane przez niższą produkcję z farm wiatrowych,
  2. wyższe przychody ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej, co jest efektem wzrostu rynkowych cen praw majątkowych skompensowanego przez niższy wolumen ich sprzedaży w efekcie braku wsparcia w 2021 r. dla elektrowni wodnych oraz farmy wiatrowej Zagórze zgodnie z zapisami prawa energetycznego, oraz niższy wolumenu produkcji przez pozostałe farmy wiatrowe w stosunku do uzyskanego w 2020 r.,
  3. rozpoczęcie funkcjonowania Rynku Mocy od dnia 1 stycznia 2021 r. i uzyskanie przychodów z tego tytułu,
  4. niższe koszty stałe w efekcie ujęcia w kosztach czerwca 2020 r. rezerwy z tytułu podatku od nieruchomości
    w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2020 r. w zakresie konstytucyjności definicji budowli.

Poniższy rysunek przedstawia dane finansowe Segmentu OZE za lata 2020-2021.

Poniższy rysunek przedstawia wynik EBITDA Segmentu OZE wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r.

Główne inwestycje

W Segmencie OZE w 2021 r. poniesiono łącznie 90 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

  1. 52 mln zł na budowę FW Piotrków,
  2. 15 mln zł na budowę farmy PV Choszczno,
  3. 8 mln zł na budowę farmy FW Majewo.

Wyniki wyszukiwania