Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Nota Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 19 29 174 29 505
Prawa do użytkowania aktywów 20 1 946 1 876
Wartość firmy 21 26 26
Świadectwa pochodzenia energii i prawa do emisji CO2 do umorzenia 22.1 444 501
Pozostałe aktywa niematerialne 23 540 552
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 24 597 587
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 25 99 97
Instrumenty pochodne 26 532 36
Pozostałe aktywa finansowe 27 215 209
Pozostałe aktywa niefinansowe 28.1 159 63
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 123 133
33 855 33 585
Aktywa obrotowe
Świadectwa pochodzenia energii i prawa do emisji CO2 do umorzenia 22.2 157 1 039
Zapasy 30 543 874
Należności od odbiorców 31 3 322 2 473
Należności z tytułu podatku dochodowego 46 415 84
Należności z tytułu pozostałych podatków i opłat 32 292 295
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 25 2
Instrumenty pochodne 26 465 123
Pozostałe aktywa finansowe 27 89 143
Pozostałe aktywa niefinansowe 28.2 112 83
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33 815 921
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 34 10 74
6 220 6 111
SUMA AKTYWÓW 40 075 39 696

Nota Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
PASYWA
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy 35.1 8 763 8 763
Kapitał zapasowy 35.3 2 749 6 339
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 35.4 299 (68)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 43 27
Zyski zatrzymane/(Niepokryte straty) 35.5 4 637 773
16 491 15 834
Udziały niekontrolujące 35.6 33 893
Kapitał własny ogółem 16 524 16 727
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 37 10 947 13 171
Rezerwy na świadczenia pracownicze 38 789 952
Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe 39 436 669
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 42 568 495
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 741 434
Instrumenty pochodne 26 116 74
Pozostałe zobowiązania finansowe 48 33 64
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 4 8
13 634 15 867
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 37 2 143 1 481
Zobowiązania wobec dostawców 43 1 242 1 021
Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących 44 1 061
Zobowiązania inwestycyjne 45 616 857
Rezerwy na świadczenia pracownicze 38 104 104
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji CO2 40 1 890 1 750
Pozostałe rezerwy 41 619 304
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 42 177 181
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 46 4 3
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków i opłat 47 629 410
Instrumenty pochodne 26 379 102
Pozostałe zobowiązania finansowe 48 483 458
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 49 570 423
Zobowiązania związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 8
9 917 7 102
Zobowiązania razem 23 551 22 969
SUMA PASYWÓW 40 075 39 696

Wyniki wyszukiwania