Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 12 25 614 20 850
Rekompensaty (9) 66
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług 13 (23 623) (21 708)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 982 (792)
Koszty sprzedaży 13 (562) (497)
Koszty ogólnego zarządu 13 (635) (637)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 14 99 373
Udział w zyskach/(stratach) wspólnych przedsięwzięć 24 32 16
Zysk (strata) operacyjny 916 (1 537)
Koszty odsetkowe od zadłużenia 15 (368) (286)
Przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe 15 127 (356)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 675 (2 179)
Podatek dochodowy 17 (290) 6
Zysk (strata) netto 385 (2 173)
Wycena instrumentów zabezpieczających 35.4 455 (103)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 16 12
Podatek dochodowy 17 (88) 19
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 383 (72)
Zyski (straty) aktuarialne 38 118 (144)
Podatek dochodowy 17 (21) 27
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 97 (117)
Pozostałe całkowite dochody netto 480 (189)
Łączne całkowite dochody 865 (2 362)
Zysk (strata) netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 338 (2 170)
Udziałom niekontrolującym 47 (3)
Całkowity dochód przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 818 (2 359)
Udziałom niekontrolującym 47 (3)
Zysk (strata) na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych) 18 0,19 (1,24)

Wyniki wyszukiwania