Polityka dywidendowa

W ramach przyjętej w dniu 2 września 2016 r. Strategii Spółka przyjęła politykę dywidendową.

TURON w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40% skonsolidowanego zysku netto.

Intencją Spółki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym. Na ostateczną rekomendację dotyczącą dywidendy wpływ będą miały dodatkowe czynniki, w tym w szczególności:

  • sytuacja płynnościowa Grupy Kapitałowej TAURON,
  • sytuacja rynkowa,
  • realizacja polityki inwestycyjnej,
  • koszt oraz możliwości pozyskania finansowania,
  • wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia,
  • zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym.

Dywidenda została wypłacona przez Spółkę ostatnio w 2015 r. w wysokości 262 882 409,10 zł za rok obrotowy 2014. Począwszy od 2015 r. Spółka nie wypłacała dywidendy.

W dniu 24 maja 2021 r. Zwyczajne WZ Spółki podjęło uchwałę o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego Spółki.

Wyniki wyszukiwania