Notowania akcji

Akcje TAURON są notowane na Rynku Głównym GPW od dnia 30 czerwca 2010 r. W 2021 r. kurs akcji TAURON kształtował się w przedziale od 2,447 zł do 3,82 zł (według cen zamknięcia). Podczas ostatniej sesji w 2021 r. cena akcji wyniosła 2,654 zł.

Pomimo trwającej pandemii COVID-19 w II kwartale 2021 r. polska gospodarka wróciła, po czterech kwartałach notowanych spadków PKB, na ścieżkę wzrostu. W II kwartale 2021 r. krajowy PKB wzrósł o 1,9 proc., w III kwartale o 2,1 proc., a w IV kwartale o 1,7 proc., co przełożyło się na 5,7 proc. odbicie gospodarcze w całym 2021 r.

W 2021 r. na większości światowych giełd odnotowano bardzo dobrą koniunkturę, co było przede wszystkim konsekwencją stymulacji monetarnej ze strony banków centralnych, rządowych programów pomocowych oraz odbicia gospodarczego. Z drugiej strony obserwowana była rosnąca inflacja oraz podwyżki stóp procentowych.

Na polskim rynku kapitałowym również panowała bardzo dobra koniunktura, co oznaczało odwrócenie trendów z 2020 r. – w 2021 r. indeks WIG wzrósł o 21,52 proc., a WIG20 o 14,26 proc. Indeks WIG-Energia, grupujący spółki z sektora energetycznego zanotował 18,35 proc. wzrost.

Na notowania akcji TAURON i całego sektora energetycznego w 2021 r., oprócz wyżej wskazanych trendów makroekonomicznych, wpływały informacje dotyczące transformacji sektora elektroenergetycznego, która zakłada wydzielenie z grup energetycznych aktywów wytwórczych opartych na węglu kamiennym i brunatnym i ich przeniesienie do NABE, jak również informacje w zakresie programu transformacji sektora wydobycia węgla kamiennego, w tym planowanej sprzedaży zakładów górniczych funkcjonujących w Grupie Kapitałowej TAURON na rzecz Skarbu Państwa.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. akcje TAURON wchodziły w skład następujących indeksów giełdowych:

indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w indeksie WIG: 0,8345%,

indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w indeksie WIG-Poland: 0,8703%,

indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Rynku Głównego GPW. Udział TAURON w indeksie WIG20: 1,2939%,

indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW. Udział TAURON w indeksie WIG30: 1,1985%,

indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki. Udział TAURON w indeksie WIG-Energia: 19,7668%,

indeks obejmujący akcje spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie, tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Udział TAURON w WIG-ESG: 0,7115%

Poniższa tabela przedstawia kluczowe dane dotyczące akcji Spółki w latach 2011-2021.

Tabela nr 53. Kluczowe dane dotyczące akcji TAURON w latach 2011-2021

Rok Kurs maksymalny (zł) Kurs minimalny (zł) Kurs ostatni (zł) Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) Kapitalizacja na koniec okresu (%) Wartość księgowa (mln zł) Cena/Zysk
2011 6,81 4,65 5,35 9 376 2,1 15 922 8,1
2012 5,61 4,08 4,75 8 325 1,59 16 839 5,5
2013 5,39 3,85 4,37 7 659 1,29 17 675 5,5
2014 5,69 4,04 5,05 8 850 1,5 18 107 7,8
2015 5,29 2,37 2,88 5 047 0,98 18 837 4,2
2016 3,19 2,31 2,85 4 995 0,9 16 349
2017 4,12 2,75 3,05 5 345 0,8 17 880 3,02
2018 3,28 1,67 2,19 3 838 0,66 18 967 3,7
2019 2,44 1,43 1,64 2 874 0,52 19 168 13,9
2020 3,26 0,82 2,72 4 770 0,89 18 071
2021 3,82 2,495 2,654 4 651 0,66 16 497
Rok Cena/Wartość Księgowa Stopa zwrotu od początku roku* (%) Stopa Dywidendy (%) Wartość obrotów (mln zł) Udział w obrotach (%) Średni wolumen na sesję (szt.) Średnia liczba transakcji na sesję (szt.)
2011 0,59 -16,73 2,8 5 575 2,21 3 721 539 1 373
2012 0,49 -5,03 6,5 3 199 1,7 2 667 725 960
2013 0,43 -3,64 4,6 3 104 1,41 2 793 020 1 022
2014 0,49 20,07 3,8 3 135 1,53 2 489 329 1 106
2015 0,27 -40,78 5,2 3 063 1,5 3 190 195 1 431
2016 0,31 -1,04 3 199 1,69 4 662 087 1 465
2017 0,31 7,02 2 737 1,16 3 261 765 1 323
2018 0,2 -28,2 3 104 1,52 5 622 737 1 769
2019 0,15 -25,11 2 001 1,04 4 508 965 1 699
2020 0,26 65,98 3 233 1,09 6 807 622 2 523
2021 0,28 -2,50 3 015 0,96 3 883 666 2 167
*Stopa zwrotu liczona z uwzględnieniem dochodu inwestora z tytułu dywidendy i przy założeniu, że osiągany dochód dodatkowy jest reinwestowany. Metodologia zgodna z Biuletynem Statystycznym GPW.

Poniższe wykresy przedstawiają historyczne kształtowanie się kursu akcji TAURON oraz wartości obrotów, w tym na tle indeksów WIG20 i WIG-Energia.

 

W 2021 r. analitycy domów maklerskich i banków inwestycyjnych wydali łącznie 13 rekomendacji dla akcji TAURON, w tym:

8
Rekomendacji "kupuj"
3
Rekomendacje "trzymaj"
2
Rekomendacje "sprzedaj"

Poniższa tabela przedstawia zestawienie rekomendacji wydanych w 2021 r.

Tabela nr 54. Rekomendacje wydane w 2021 r.

Data wydania rekomendacji Instytucja wydająca rekomendację Rekomendacja / cena docelowa
28.01.2021 r. Santander BM Kupuj / 5,50 zł
26.02.2021 r. Citi Kupuj / 3,10 zł
23.04.2021 r. DM PKO BP Kupuj / 4,10 zł
26.04.2021 r. TRIGON DM Kupuj / 3,60 zł
27.04.2021 r. Societe Generale Kupuj / 4,10 zł
18.05.2021 r. Erste Securities Kupuj / 4,20 zł
20.07.2021 r. TRIGON DM Kupuj / 3,90 zł
21.10.2021 r. TRIGON DM Trzymaj / 3,80 zł
26.10.2021 r. Societe Generale Trzymaj / 4,10 zł
17.11.2021 r. Santander BM Kupuj / 6,00 zł
5.12.2021 r. DM BOŚ Trzymaj / 3,13 zł
7.12.2021 r. Ipopema Sprzedaj / 2,22 zł
9.12.2021 r. TRIGON DM Sprzedaj / 2,30 zł

Wyniki wyszukiwania