Poniższa tabela przedstawia wyniki Segmentu Wydobycie w latach 2020-2021.

Tabela nr 34. Wyniki Segmentu Wydobycie w latach 2020-2021

Wyszczególnienie (mln zł) 2020 2021 Dynamika (2021/2020) Zmiana (2021-2020)
Przychody ze sprzedaży 1 052 1 467 139% 415
węgiel – sortymenty grube i średnie 236 393 167% 157
węgiel energetyczny 769 995 129% 226
pozostałe przychody 47 78 166% 31
EBIT (887) (458) 429
Amortyzacja i odpisy 730 328 45% -402
EBITDA (157) (130) 27

W 2021 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wydobycie były wyższe o 39% w porównaniu do 2020 r. za sprawą wyższego wolumenu sprzedanego węgla, co wynikało z wyższej produkcji węgla handlowego realizowanego przez zakłady górnicze TAURON Wydobycie oraz wyższego zapotrzebowania na węgiel na rynku krajowym. Wzrost produkcji zanotowano w ZG Sobieski, co wynikało z korzystniejszego układu frontów ścianowych niż to miało miejsce w 2020 r. Mniejsze wydobycie w ZG Janina było spowodowane eksploatacją ścian o mniejszych zasobach, natomiast w ZG Brzeszcze z powodu likwidacji jednej ze ścian oraz opóźnieniu w uruchomieniu kolejnej.

+39%
r/r
Przychody ze sprzedaży

EBITDA oraz EBIT Segmentu Wydobycie w 2021 r. ukształtowały się na poziomie wyższym niż w 2020 r. Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

  1. wzrost wolumenu sprzedaży węgla energetycznego o 34%,
  2. wzrost średniej ceny węgla o 3% tj. z 250,37 zł/Mg do 258,84 zł/Mg, na co główny wpływ ma wzrost ceny sortymentów grubych o 9% przy jednoczesnym spadku ceny pozostałych sortymentów,
  3. otrzymanie dofinansowania w ramach rządowego programu tarczy antykryzysowej w 2020 r.,
  4. pozostałe – głównie jako efekt ujęcia w 2020 r. w aktywach bilansu części wyprodukowanego węgla, natomiast sprzedanego i ujętego w wyniku w 2021 r.

Ponadto na wyższy wynik EBIT ma wpływ niższy odpis aktualizujący niż w 2020 r.

Grupa Kapitałowa TAURON rozpoznała w wynikach 2020 r. utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek generujących przepływy pieniężne (CGU) wchodzących w skład Segmentu

Wydobycie, których łączny wpływ na obciążenie wyniku operacyjnego Segmentu Wydobycie w 2021 r. wyniósł 185 mln zł co jest wartością niższą aniżeli ujęto w 2020 r., tj. 560 mln zł.

Poniższy rysunek przedstawia dane finansowe Segmentu Wydobycie za lata 2020-2021.

Poniższy rysunek przedstawia wynik EBITDA Segmentu Wydobycie wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r.

Główne inwestycje

W Segmencie Wydobycie w 2021 r. poniesiono łącznie 276 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące projekty inwestycyjne:

  1. 89 mln zł na nakłady odtworzeniowo modernizacyjne,
  2. 10 mln zł na budowę szybu „Grzegorz”,
  3. 169 mln zł nakłady na przygotowanie przyszłej produkcji.

Pozostałe nakłady w Segmencie Wydobycie ponoszone są na przygotowanie i obsługę wydobycia (głównie zakup maszyn i urządzeń, drążenie wyrobisk, przygotowanie ścian).

Wyniki wyszukiwania