Poniższa tabela przedstawia wyniki Segmentu Sprzedaż w latach 2020-2021.

Tabela nr 38. Wyniki Segmentu Sprzedaż w latach 2020-2021

Wyszczególnienie (mln zł) 2020 2021 Dynamika (2021/2020) Zmiana (2021-2020)
Przychody ze sprzedaży 17 250 24 134 140% 6 884
energia elektryczna, w tym: 11 686 16 348 140% 4 662
przychody ze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej 9 575 10 315 108% 740
uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych 340 2 107 620% 1 768
paliwa 1 754 1 896 108% 142
usługa dystrybucyjna (przeniesiona) 3 243 3 302 102% 59
usługa oświetlenia ulicznego 120 123 103% 3
pozostałe przychody, w tym usługi handlowe 107 358 335% 251
Rekompensaty 66 (9) (75)
EBIT 642 (564) (1 206)
Amortyzacja i odpisy 42 41 98% (1)
EBITDA 683 (524) (1 207)

W 2021 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Sprzedaż były wyższe o 40% w porównaniu z 2020 r., głównie z uwagi na wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa cena oraz wolumen sprzedaży energii elektrycznej) oraz sprzedaż uprawnień do emisji CO2 jaka miała miejsce w roku 2021 r. głównie na potrzeby umorzeniowe spółek wytwórczych.

Wyniki EBITDA oraz EBIT Segmentu Sprzedaż w 2021 r. ukształtowały się na poziomie wyższym niż w 2020 r. Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

 1. niższa uzyskana marża na sprzedaży energii elektrycznej, co jest wypadkową:
  • wyższych kosztów zakupu energii elektrycznej, w tym w ramach realizacji kontraktu na zakup energii elektrycznej z bloku 910 MW w Jaworznie,
  • uzyskaniu wyższej ceny sprzedaży energii elektrycznej,
  • wyższych kosztów praw majątkowych głównie z uwagi na wyższą cenę zakupu certyfikatów zielonych (PMOZE),
  • wyższego wolumen z uwagi na wzrost sprzedaży energii elektrycznej, w tym do odbiorców końcowych,
  • wyższego wolumenu oraz wyższych przychodów z opłat stałych handlowych,
 2. niższa marża na sprzedaży gazu na skutek wzrostu ceny zakupu gazu przy wyższym wolumenie jego sprzedaży,
 3. wyższa marża na sprzedaży uprawnień do emisji CO2,
 4. niższa wartość ujętych odpisów aktualizujących należności głównie na skutek utworzenia w I półroczu 2020 r. zwiększonego odpisu w efekcie wprowadzonych obostrzeń i niepewności co do sytuacji finansowej kontrahentów spółek Segmentu Sprzedaż,
 5. pozostałe.

Poniższy rysunek przedstawia dane finansowe Segmentu Sprzedaż za lata 2020-2021.

Poniższy rysunek przedstawia wynik EBITDA Segmentu Sprzedaż wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r.

Główne inwestycje

W Segmencie Sprzedaż w 2021 r. poniesiono łącznie 82 mln zł nakładów inwestycyjnych, głównie przez spółkę TAURON Nowe Technologie na działalność związaną z utrzymaniem i rozwojem oświetlenia ulicznego w kwocie 56 mln zł oraz budowę silników gazowych 20 mln zł.

Wyniki wyszukiwania