Poniższa tabela przedstawia wyniki Segmentu Dystrybucja w latach 2020-2021.

Tabela nr 37. Wyniki Segmentu Dystrybucja w latach 2020-2021

Wyszczególnienie (mln zł) 2020 2021 Dynamika (2021/2020) Zmiana (2021-2020)
Przychody ze sprzedaży 6 866 7 099 103% 233
usługi dystrybucyjne i handlowe 6 577 6 772 103% 195
opłaty przyłączeniowe 83 83 100%
przychody z tytułu kolizji energetycznych 37 68 184% 31
obsługa oświetlenia 50 53 106% 3
pozostałe przychody (nielegalny pobór, usługi budowalno-montażowe, serwisowe, towary i materiały) 118 124 105% 5
EBIT 1 857 1 767 95% -90
Amortyzacja i odpisy 1 166 1 200 103% 34
EBITDA 3 023 2 967 98% -56

W 2021 r. Segment Dystrybucja, w porównaniu z 2020 r., zanotował wzrost przychodów o 3% oraz spadki na poziomie EBIT i EBITDA odpowiednio: o 5% i 2%. Na zmianę uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

 1. spadek średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych,
 2. wzrost dostaw ogółem o 3 706 GWh, w tym do odbiorców końcowych o 3 389 GWh we wszystkich
  grupach taryfowych, przede wszystkim w A i B w efekcie odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19,
 3. niższe koszty zakupu usług przesyłowych i dystrybucyjnych,
 4. wzrost pozostałych przychodów związanych z działalnością dystrybucyjną, tj. z tytułu ponadumownego poboru energii biernej, kolizji energetycznych i przekroczenia mocy,
 5. spadek kosztów zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej będący efektem niższego wolumenu, niższej ceny zakupu przy jednoczesnym wzroście doszacowania,
 6. rozwiązanie w 2020 r. rezerwy na wypłatę ekwiwalentu za energię elektryczną,
 7. wzrost pozostałych kosztów stałych, w tym kosztów pracy w efekcie podpisanych porozumień płacowych, kosztów podatków od majątku sieciowego wynikający z przyrostu wartości majątku w efekcie prowadzonych inwestycji, wyższych kosztów usług podwykonawczych kupowanych z rynku.

Poniższy rysunek przedstawia dane finansowe Segmentu Dystrybucja za lata 2020-2021.

Poniższy rysunek przedstawia wynik EBITDA Segmentu Dystrybucja wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r.

Główne inwestycje

W Segmencie Dystrybucja w 2021 r. poniesiono łącznie 2 044 mln zł nakładów inwestycyjnych. Główne kierunki inwestowania to:

 1. 1 011 mln zł na inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców,
 2. 877 mln zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci,
 3. 38 mln zł na budowę systemu łączności dyspozytorskiej.

Ponadto, w 2021 r. poniesiono również nakłady w łącznej wysokości ok. 114 mln zł na: łączność i informatykę, budynki i budowle, środki transportu.

Wyniki wyszukiwania