Poniższa tabela przedstawia wyniki Pozostałej działalności w latach 2020-2021.

Tabela nr 39. Wyniki Pozostałej działalności w latach 2020-2021

Wyszczególnienie (mln zł) 2020 2021 Dynamika (2021/2020) Zmiana (2021/2020)
Przychody ze sprzedaży 1 114 1 177 106% 63
usługi obsługi klienta 237 250 106% 13
usługi wsparcia 512 545 106% 33
Kamień i pochodne 104 119 114% 15
biomasa 156 113 72% -43
pozostałe przychody 104 149 143% 45
EBIT 136 92 68% -44
Amortyzacja i odpisy 93 116 125% 23
EBITDA 229 208 91% -21

Przychody ze sprzedaży spółek Segmentu Pozostała działalność w 2021 r. osiągnęły poziom wyższy od zrealizowanego w 2020 r. o 6%, czego główną przyczyną jest większa ilość usług wsparcia zrealizowanych na potrzeby spółek Grupy Kapitałowej TAURON, wyższa sprzedaż kamienia i jego pochodnych w wyniku większego zapotrzebowania ze strony energetyki na ten produkt oraz sprzedaż pozostałych usług, w tym m.in. ubocznych produktów spalania i wydobycia oraz energii.

Poniższy rysunek przedstawia dane finansowe spółek Pozostałej działalności na lata 2020-2021.

Główne inwestycje

W spółkach Pozostałej działalności wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. wyniosła łącznie 200 mln zł i są to głównie nakłady związane z inwestycjami IT, w tym 98 mln zł na projekt budowy internetu szerokopasmowego w ramach POPC III.

Wyniki wyszukiwania