Strategia na lata 2016-2025, zaktualizowana w 2019 r., zapewniała stabilność finansową oraz perspektywy wzrostu, przy jednoczesnym wsparciu stabilności systemu elektroenergetycznego. Zakładano, że długoterminowy rozwój będzie opierał się na rozwiązaniach bazujących na relacjach z klientami. Misja i Wizja odzwierciedlały taki kierunek zarządzania oraz wpisują się w koncepcję rozwoju zorientowanego na klientach.

Strategia charakteryzuje podejście do rozwoju poszczególnych Segmentów działalności Grupy Kapitałowej TAURON dzieląc je na takie, które Grupa Kapitałowa TAURON planuje mocno rozwijać, takie, które będą stanowiły podstawę stabilności finansowej oraz na takie, gdzie konieczna jest głęboka reorganizacja.

Strategia wyznaczała trzy priorytety, które zakładają przekształcenie Grupy Kapitałowej TAURON w dostosowany do potrzeb rynku i klienta rozwijający się koncern energetyczny docelowo zapewniający swoim akcjonariuszom zwrot z zainwestowanego kapitału:

PRIORYTET I
Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej TAURON
PRIORYTET II
Budowa silnej grupy kapitałowej
PRIORYTET II
Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację Strategii, które przekształcą Grupę Kapitałową TAURON w nowoczesną
i innowacyjną organizację

Na poziomie Unii Europejskiej (UE) nastąpiło przyspieszenie prac legislacyjnych mających na celu skonkretyzowanie działań zmierzających do oparcia gospodarki UE na źródłach nisko- i zeroemisyjnych. Działania te znacząco wpływają na krajowy rynek energii elektrycznej, przyspieszając transformację sektora energetycznego, co ma bezpośredni wpływ na Grupę Kapitałową TAURON i jej strategiczne decyzje. W związku z tym, Grupa Kapitałowa TAURON realizuje ogłoszoną w 2019 r. aktualizację kierunków strategicznych, czyli zrównoważoną transformację w kierunku wiodącej niskoemisyjnej grupy energetycznej w Polsce. Realizacja powyższego w połączeniu z nowoczesną filozofią zarządzania i ukierunkowaniem na klienta i jego potrzeby pozwoli na budowę innowacyjnej grupy kapitałowej.

Poniższy rysunek przedstawia podstawy wzrostu wartości Grupy Kapitałowej TAURON, których zasadność potwierdzono w przyjętej aktualizacji kierunków strategicznych:

Aktualizacja kierunków strategicznych potwierdziła aktualność opisanych wyżej priorytetów Grupy Kapitałowej TAURON, akcentując konieczność budowy silnej grupy kapitałowej poprzez:

 • transformację miksu energetycznego w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych,
 • uelastycznienie portfela aktywów Grupy Kapitałowej TAURON poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania na paliwo, reorganizację Segmentu Wytwarzanie i portfela inwestycji kapitałowych.

Nadrzędnym celem w obszarze inwestycji jest dostosowanie portfela inwestycyjnego do potrzeb rynku. Aktualizacja podkreśliła konieczność koncentracji inwestycji na rozwoju odnawialnych źródeł energii. Działania inwestycyjne będą zorientowane na:

 • inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwórcze oraz rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej,
 • optymalizację struktury aktywów we wszystkich obszarach działalności oraz dostosowanie do wymogów środowiskowych,
 • realizację projektów inwestycyjnych, które gwarantują oczekiwany poziom zwrotu z kapitału i nie są obciążone istotnymi ryzykami rynkowymi,
 • wykorzystanie pozabilansowych form finansowania, w szczególności poprzez angażowanie partnerów zewnętrznych,
 • inwestowanie w energetykę prosumencką, rozwiązania Smart Home, Smart City, elektromobilność i usługi okołoenergetyczne oraz w przedsięwzięcia w sektorach pokrewnych do energetyki w celu uzupełnienia łańcucha wartości, w którym działa TAURON.

Poniżej przedstawione zostały cele strategiczne oraz perspektywy rozwoju w poszczególnych Segmentach działalności.

Cele strategiczne

Głównym celem Segmentu OZE jest zyskowny rozwój obszaru w technologiach wiatrowych i fotowoltaicznych oraz podniesienie rentowności posiadanych aktywów wodnych.

Działania koncentrują się na poprawie efektywności operacyjnej, przy jednoczesnym przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych i rozwojowych. Przygotowywane są opcje dla rozwoju instalacji OZE poprzez budowę własnych źródeł, zakup działających instalacji oraz gotowych projektów.

Aktualizacja kierunków strategicznych wzmocniła istotność rozwoju czystej energii. Zaangażowanie w energetykę nisko- i zeroemisyjną realizowane jest poprzez:

 • inwestycje w lądowe farmy wiatrowe – docelowy poziom mocy wiatrowych w 2025 r.: ok. 1,1 GW, co stanowi wzrost o ok. 900 MW w stosunku do stanu na koniec 2018 r.,
 •  inwestycje w farmy fotowoltaiczne – docelowy poziom mocy PV w 2025 r.: ok. 0,3 GW,
 •  gotowość do udziału w projektach farm wiatrowych offshore.

Perspektywy rozwoju

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest dynamiczny rozwój źródeł OZE, szczególnie w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Polska w ciągu 2021 r. niemal podwoiła moc w źródłach PV. Według ogólnodostępnych źródeł, na koniec 2021 r. w Polsce moc zainstalowana fotowoltaiki wyniosła 7,7 GW, rosnąc o ponad 93% r/r.

Korzyści ekologiczne, ekonomiczne oraz gospodarcze będą w dalszym stopniu napędzać rozwój odnawialnych źródeł energii. W perspektywie najbliższych lat rozwój obszaru OZE będzie koncertował się na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe na lądzie, a w dłuższej perspektywie – farmy wiatrowe na morzu.

Zmiany technologiczne dla farm wiatrowych przy sprzyjających regulacjach (możliwa nowelizacja tzw. ustawy odległościowej) przełożą się na rozwój obszaru i repowering istniejących instalacji. Z kolei szanse na powstanie wielkoskalowych morskich odnawialnych źródeł energii  daje przyjęta w 2021 r. ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dodatkowym czynnikiem wspierającym rozwój jest pozyskanie środków na inwestycje z dedykowanych funduszy.

Cele strategiczne

Głównym celem Segmentu Dystrybucja jest utrzymanie pozycji lidera na rynku polskim w dziedzinie bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania sieci.

Nakłady inwestycyjne przeznaczane są głównie na zadania związane z przyłączeniem nowych odbiorców oraz modernizacją i rozbudową sieci.

Prowadzone działania ukierunkowane są na zapewnienie elastyczności sieci oraz uproszczenie procedur związanych z przyłączeniami nowych odbiorców. Realizowane inwestycje dostosowują majątek dystrybucyjny do rosnącej ilości energii generowanej przez źródła odnawialne, służą zapewnieniu terminowej realizacji procesu przyłączania mikroinstalacji, a także przygotowują sieci do współpracy z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych.

Zrealizowano Program Jedna Dystrybucja, na który składają się projekty optymalizujące procesy działania w spółce, w tym: działania wpływające na poprawę zadowolenia klientów i poprawę wizerunku firmy.

Aktualizacja kierunków strategicznych potwierdziła zasadność rozwoju Grupy Kapitałowej TAURON w oparciu o m.in. stabilny Segment Dystrybucja.

Perspektywy rozwoju

Kontynuowane będą działania zapewniające niezawodność dostaw energii elektrycznej oraz uproszczenie procedur związanych z przyłączeniami nowych odbiorców i mikroinstalacji. Realizowane inwestycje pozwolą na dostosowanie majątku dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej TAURON do rosnącej ilości energii generowanej przez rozproszone źródła odnawialne, a także na przygotowanie sieci do współpracy z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych.

Rozwój Grupy Kapitałowej TAURON w zakresie inteligentnych sieci oraz liczników pozwoli wprowadzić dodatkowe funkcjonalności zarówno po stronie dystrybutora, jak i klienta. Na rozwój Segmentu Dystrybucja w znaczny sposób wpłynie możliwość pozyskania środków pomocowych, zarówno dla poprawy bezpieczeństwa sieci, jak i działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Powyższe wyzwania będą realizowane na rynku regulowanym, który uzależnia działania segmentu od wprowadzanych przez Prezesa URE nowych elementów polityki regulacyjnej wobec Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i związanych z nimi ryzyk. Potencjalne zmiany w prawie energetycznym mogą istotnie wpłynąć na poziom wyników finansowych tego obszaru.

Cele strategiczne

Głównymi celami dla Segmentu Wytwarzanie są:

 • dla TAURON Wytwarzanie: zbudowanie optymalnego, z punktu widzenia rentowności i ryzyka, portfela aktywów wytwórczych oraz jego efektywna eksploatacja,
 • dla TAURON Ciepło: uzyskanie zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Cele wyznaczone w Strategii są realizowane poprzez:

 • optymalizację kosztów i nakładów inwestycyjnych oraz stanu zatrudnienia,
 • optymalizację majątku produkcyjnego,
 • sprzedaż zbędnych aktywów nieprodukcyjnych,
 • projekty inwestycyjne wpływające na unowocześnienie floty wytwórczej.

Aktualizacja kierunków strategicznych wskazała, że priorytetem jest odstawienie wszystkich wyeksploatowanych bloków węglowych. W zatwierdzonych harmonogramach założono odstawienie bloków klasy 120 MW do końca 2020 r. Kolejne wyeksploatowane bloki węglowe (przede wszystkim bloki klasy 200 MW) będą wyłączane z eksploatacji w latach 2025-2030 – łącznie ok. 2,5 GW mocy. W portfelu wytwórczym docelowo pozostaną nowoczesne jednostki konwencjonalne: Łagisza 460 MW i Jaworzno 910 MW.

W ramach Aktualizacji kierunków strategicznych założono rynkową weryfikację opcji zbycia TAURON Ciepło oraz sprzedaż udziałów w EC Stalowa Wola i PGE EJ 1.

W grudniu 2021 r. podjęto decyzję o pozostawieniu aktywów ciepłowniczych w Grupie Kapitałowej TAURON.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały przedstawione w pkt 1.3. oraz 2.6. niniejszego sprawozdania.

Perspektywy rozwoju

Zaostrzająca się polityka dekarbonizacja UE i polityka energetyczno-klimatyczna, połączona ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 wyznaczają kierunek rozwoju energetyki. Zgodnie z głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu, UE ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Ograniczanie systemów wsparcia dla energetyki konwencjonalnej oraz perspektywa braku możliwości skorzystania z derogacji ETS na modernizację aktywów węglowych to kolejne czynniki negatywnie wpływające na rentowność tych jednostek.

Ograniczanie finansowania instalacji węglowych i grup kapitałowych posiadających takie aktywa oraz zawężająca się baza ubezpieczycieli majątku węglowego obniżają ekonomiczny sens utrzymywania  majątku.

W zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepłem istotnymi działaniami jest likwidacja niskiej emisji, poszukiwanie rozwiązań w obszarze kogeneracji oraz poprawa poziomu wykorzystania istniejącej infrastruktury.

Trendy w energetyce wskazują również na konieczność zaangażowania w rozwój technologii wodorowych oraz inwestycje w wielkoskalowe źródła gazowe i kogenerację gazową.

Docelowy kształt krajowego sektora energetyki konwencjonalnej uzależniony jest od realizacji zawartego w 2021 r. porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Cele strategiczne

Głównym celem Segmentu Sprzedaż jest osiągnięcie pozycji lidera w relacjach z klientami poprzez wysoką jakość obsługi oraz przywództwo produktowe.

Realizowane są działania mające na celu wzrost potencjału sprzedażowego (poprzez przekształcenie kanałów obsługi w zintegrowane kanały kontaktu z klientami), wzrost wartości sprzedaży produktów i usług do klientów masowych (poprzez rozwój oferty produktowej oraz technik sprzedaży), rozwój produktów i budowę kanałów kontaktu w zakresie produktów specjalistycznych oraz oferty partnerskiej skierowanej do segmentu klientów masowych.

Aktualizacja kierunków strategicznych potwierdziła kontynuację rozwoju nowych produktów i usług okołoenergetycznych, w tym:

 • dla klientów biznesowych: doradztwo i zarządzanie majątkiem i infrastrukturą energetyczną, usługi audytu energetycznego i poprawy efektywności,
 • dla klientów instytucjonalnych: produkty i usługi w zakresie Smart City, elektromobilności, ograniczania niskiej emisji, multiutility.

Perspektywy rozwoju

Działania konkurencji oraz rosnące oczekiwania klientów wpływają na rozwijanie oferty produktowej oraz utrzymanie najwyższych standardów obsługi klienta. Rosnąca świadomość klientów wpływa na wzrost wymagań w zakresie oferowanych produktów oraz szybkości i jakości obsługi. Znaczenie ekologii, zmiana podejścia klienta do sposobu konsumpcji energii elektrycznej i duży przyrost liczby prosumentów coraz mocniej wpływają na potrzeby i oczekiwania klientów.

TAURON systematycznie rozwija ofertę produktową, dopasowując ją do oczekiwań klientów indywidualnych i biznesowych oraz rozwija kanały komunikacji zarówno na poziomie platform cyfrowych, jak i kontaktów bezpośrednich. Budowanie przewagi konkurencyjnej uwarunkowane jest dynamiczną reakcją na zmiany rynkowe i oczekiwania klientów. Przy zbliżonych ofertach cenowych walka o klienta będzie się toczyć na poziomie nowatorskich propozycji produktów i usług, w szczególności na płaszczyźnie platform komunikacji z klientem i jakości obsługi.

Ciągłemu rozwojowi ulegać będzie również rynek produktów i usług ekologicznych, będących efektem konieczności realizacji zielonej transformacji. W dłuższej perspektywie konieczne staje się posiadanie szerszej oferty usług i produktów m.in. obejmującej  usługi związane z poprawą efektywności energetycznej oraz produkty z udokumentowanym  neutralnym lub  obniżonym wpływie na środowisko.

Cele strategiczne

Głównym celem dla Segmentu Wydobycie jest dostosowanie poziomu wydobycia do planowanego zapotrzebowania na paliwo w Grupie Kapitałowej TAURON oraz stabilne dostarczanie konkurencyjnego kosztowo i odpowiedniego pod względem jakości paliwa.

W ramach aktualizacji kierunków strategicznych przyjęto opcję strategiczną polegającą na przeprowadzeniu rynkowej weryfikacji zbycia ZG Janina. Z uwagi na brak ofert, w grudniu 2019 r., zakończono proces poszukiwania nabywcy.

We wrześniu 2021 r. zawarty został list intencyjny ze Skarbem Państwa dotyczący potencjalnego zbycia spółki TAURON Wydobycie, przy czym decyzja o przeprowadzeniu transakcji uzależniona jest m.in. od wyników negocjacji w tym zakresie i spełnienia innych warunków określonych w przepisach prawa.

Perspektywy rozwoju

Najbliższy okres w branży wydobywczej węgla kamiennego będzie trudny ze względu na niekorzystne perspektywy tego paliwa w polityce energetycznej UE. Dalsze obostrzenia z zakresu ochrony środowiska, jakości paliw stałych, podatków i przepisów samorządowych (w tym antysmogowych) oraz ograniczanie lub brak możliwości finansowania stanowią wyzwanie dla sektora.

Regulacje klimatyczne skutkują obniżaniem konkurencyjności energetyki węglowej. Kierunki rozwoju branży wydobywczej będą silnie skorelowane także z wytycznymi zawartymi w rządowych dokumentach: Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. oraz Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. W dokumentach przedstawiono rosnące znaczenie OZE i stopniową zmianę miksu wytwórczego kraju kosztem energetyki konwencjonalnej.

W 2021 r. podpisano umowę społeczną dla górnictwa, w której określono zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego w perspektywie 2049 r., a realizacja rządowego programu dla branży wydobywczej ostatecznie zdeterminuje rolę polskiego górnictwa.

Kluczowe wyzwania

Strategia i Aktualizacja kierunków strategicznych są odpowiedzią Grupy Kapitałowej TAURON na wyzwania stawiane przez otoczenie biznesowe i wymagania klientów sektora energetycznego:

Na poziomie UE: zaostrzanie polityki instytucji finansowych dotyczącej finansowania projektów energetycznych związanych z paliwami kopalnymi (Taksonomia). Ogłoszenie Pakietu legislacyjnego Fit for 55 mającego: zaktualizować oraz dostosować obowiązujące regulacje do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie co najmniej 55% do 2030 r., przyśpieszyć wzrost celu zużycia OZE w finalnym zużyciu energii (do 40% w 2030 r. – REDII), zwiększyć cel poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. do poziomu 36% (EED), wprowadzić opodatkowanie energii i produktów energetycznych (ETD) oraz wdrożyć podatek od śladu węglowego (CBAM). Na poziomie krajowym: uchwalenie Polityki energetycznej Polski do 2040 r., prace nad rozwiązaniami strukturalnymi dla górnictwa węgla kamiennego i energetyki w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego (utworzenie NABE oraz podpisanie umowy społecznej dla górnictwa), wejście w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

rosnące koszty wytwarzania energii (wysokie ceny uprawnień do emisji CO2). Konkurencyjność kosztowa OZE i rosnący poziom generacji z OZE przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości finansowania energetyki konwencjonalnej, preferencyjne finansowanie OZE. Rozwiązania dotyczące kształtu sektora górnictwa i energetyki węglowej w Polsce, związane z trudną sytuacją sektora. Wpływ pandemii COVID-19 na krajową gospodarkę i działania podejmowane w celu minimalizacji negatywnego wpływu na Grupę Kapitałową TAURON.

wzrost świadomości klientów i ich wymagań w zakresie zaspokajania potrzeb oraz kompleksowości oferty, wzrost oczekiwań w zakresie jakości i dostępności obsługi klienta. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i zmiana podejścia klienta do sposobu konsumpcji energii elektrycznej w tym duży przyrost liczby prosumentów. Zmiana sposobu obsługi klientów z wykorzystaniem różnych kanałów kontaktu oraz rozwój technologii chatbotów i analityki danych w celu poprawy wskaźników zadowolenia klienta.

rozwój energetyki prosumenckiej i rosnąca konkurencyjność źródeł odnawialnych wobec źródeł konwencjonalnych, zmiana roli dystrybucji w związku z rozwojem energetyki rozproszonej i konieczności dostosowania sieci do dwukierunkowego przepływu energii. Digitalizacja energetyki, wdrażanie inteligentnego opomiarowania i nowych technologii rozliczeń, rozwój technologii magazynowania energii i technologii wodorowych.

Zaostrzająca się polityka dekarbonizacyjna na poziomie UE wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w Polsce, przyczyniając się do wprowadzenia trwałej zmiany struktury produkcji energii elektrycznej, w związku z dekarbonizacją sektora energetycznego, oraz dynamicznego rozwoju źródeł OZE, a także zmiany krajowego miksu energetycznego w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych kosztem ograniczenia znaczenia źródeł konwencjonalnych.

W najbliższych latach przewidywana jest transformacja energetyki systemowej w kierunku zdecentralizowanego wytwarzania, wzrost roli połączeń transgranicznych, magazynów energii oraz nowych usług energetycznych (wirtualne elektrownie, zarządzanie popytem). Powyższy kierunek zmian wpływa zarówno na Segment Dystrybucja, który musi się zmierzyć z technologiami smart, infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych, generacją rozproszoną oraz dwukierunkowymi przepływami, przy jednoczesnym wzroście jakości bezpieczeństwa dostaw, jak i na Segment Wytwarzanie, którego transformacja będzie zmierzać w kierunku funkcji regulacyjnej i stabilizującej system elektroenergetyczny.

Szanse i zagrożenia

Poniższa tabela przedstawia szanse i zagrożenia dla działalności Grupy Kapitałowej TAURON, z uwzględnieniem sytuacji sektora na koniec 2021:

Szanse i zagrożenia dla działalności Grupy Kapitałowej TAURON, z uwzględnieniem sytuacji sektora na koniec 2021 r.

Szanse Zagrożenia
Regulacje
 • Udział w programach rządowych dla górnictwa i energetyki konwencjonalnej.
 • Działanie rynku dwutowarowego – dodatkowe przychody za utrzymywanie mocy wytwórczych.
 • Wprowadzenie rozwiązań prawnych wspierających ograniczenie niskiej emisji (np. ogrzewanie systemowe).
 • Możliwe złagodzenie polityki UE wobec węgla spowodowane potrzebą uniezależnienia się od surowców energetycznych z Rosji.
 • Fundusze przeznaczone na transformację energetyczną.
 • Zaostrzająca się polityka energetyczno-klimatyczna UE: m.in. Taksonomia UE i jej wpływ na możliwości finansowania inwestycji w energetyce, Europejski Zielony ład – strategia neutralności klimatycznej EU do 2050 r.
 • Wzrost kosztów wytwarzania energii w źródłach konwencjonalnych wynikający m.in. z coraz większych kosztów środowiskowych i polityki dekarbonizacyjnej.
 • Konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków z tytułu zmian w prawie energetycznym.
Rynek
 • Dostęp do największej, wśród firm energetycznych w Polsce, bazy klientów.
 • Wejście w okołoenergetyczne segmenty rynku w oparciu o posiadane kompetencje.
 • Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach działalności B+R.
 • Preferencyjne finansowanie OZE.
 • Gwałtowne zmiany cen na rynku gazu i rosnące ryzyko braku jego dostępności spowodowane sytuacją polityczną.
 • Utrata rentowności Segmentu Sprzedaż spowodowana gwałtownymi zmianami cen energii na rynku hurtowym.
 • Rosnące ceny i niedobory węgla spowodowane niską podażą krajowych producentów oraz trudnościami w imporcie.
 • Gwałtowne zmiany cen na rynku surowców i w ich konsekwencji rosnące ceny dóbr inwestycyjnych utrudniające planowanie i realizację inwestycji.
 • Wzrost  konkurencyjnej kosztowo generacji z OZE i rozwój prosumentów.
 • Wysoka inflacja i wzrost kosztów materiałów, usług i pracy.
Klient
 • Przewaga konkurencyjna w zakresie jakości obsługi klienta.
 • Segmentacja klientów i oferowanie dodatkowych produktów zgodnie z oczekiwaniami klientów.
 • Rosnąca świadomość i oczekiwania klienta w kierunku kompleksowej, spersonalizowanej oferty dodatkowych usług i produktów.
 • Poszerzenie oferty usług dla klientów w oparciu
  o posiadane kompetencje i zaufanie do marki TAURON.
 • Rozwój nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży oraz obsługi klienta.
 • Nowe kompetencje i modele biznesowe w oparciu o działalność B+R.
 • Utrzymanie trendu wzrostowego zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końcowych.
 • Budowa kompetencji i przewag konkurencyjnych w nowych obszarach działalności.
 • Możliwa utrata klientów związana ze wzrostem liczby konkurentów oferujących klientom podobne produkty oraz ze względu na niskie bariery wejścia na rynek sprzedaży energii elektrycznej.
 • Spadek lojalności klientów – aktywne działania konkurencji.
 • Większa świadomość i wymagania klientów odnośnie jakości obsługi i oferty produktowej.
 • Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 • Niezależność energetyczna odbiorców (prosumenci, wyspy energetyczne, magazyny energii, klastry).
 • Budowa własnych źródeł wytwarzania przez odbiorców energochłonnych jako wynik ograniczania kosztów energii elektrycznej.
 • Ucieczka emisji – przenoszenie działalności gospodarczej do innych krajów ze względu na koszt energii.
Technologie
 • Postępujący spadek cen technologii odnawialnych.
 • Rozwój technologii magazynowania, technologii inteligentnych i związanych z wytwarzaniem rozproszonym.
 • Dodatkowe usługi dla klientów związane z nowymi technologiami (Internet Rzeczy, taryfy dynamiczne, wirtualne elektrownie).
 • Opracowanie i wdrożenie (komercjalizacja) własnych innowacyjnych rozwiązań dających przewagę konkurencyjną.
 • Rozwój technologii w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.
 • Rozwój energetyki prosumenckiej, częściowe uniezależnienie się energetyczne odbiorców końcowych.
 • Konieczność dostosowania sieci do wzrostu generacji rozproszonej (przepływy dwukierunkowe).
 • Pojawienie się konkurencyjnych kosztowo technologii wytwarzania energii elektrycznej w państwach ościennych.
 • Rosnąca ilość cyberzagrożeń.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zaistniały nowe czynniki i zmieniła się istotność w kontekście szans i zagrożeń dla Grupy Kapitałowej TAURON.

 • zmiana bilansu energetycznego UE wynikająca z ograniczeń dostępności lub braku dostaw gazu rosyjskiego i wysokich cen tego surowca na rynku światowym. Dla Grupy Kapitałowej TAURON oznacza to konieczność zapewnienia dostępności gazu dla zakładanych inwestycji z wykorzystaniem tego paliwa. Wysokie ceny gazu mogą spowodować konieczność zwiększonego zużycia węgla dla celów energetycznych w całej UE i w związku z tym wzrost jego ceny. W konsekwencji zwiększonego zużycia węgla zwiększą się emisje CO2 i możliwy będzie dalszy wzrost cen uprawnień,
 • ograniczenie lub zaniechanie importu węgla energetycznego do krajów UE z Rosji – powodujące w kraju wzrost cen i potencjalne krótkoterminowe niedobory, w szczególności dla ciepłownictwa,
 • przerwanie łańcuchów dostaw produktów i dóbr inwestycyjnych z Rosji i Ukrainy – skutkujące w kraju koniecznością poszukiwania przez wiele przedsiębiorstw innych dostawców, co spowodować może ograniczenie wzrostu PKB i przełożyć się na zużycie energii. Bezpośrednia ekspozycja podmiotów Grupy Kapitałowej TAURON na to ryzyko jest nieznaczna,
 • ograniczenie wprowadzonymi sankcjami eksportu do Rosji oraz wynikające z działań wojennych utrudnienia w eksporcie do Ukrainy – wpływające na ograniczenie wzrostu PKB i wzrost ryzyka handlowego,
 • ogólny wzrost poziomu niepewności gospodarczej skutkujący utrudnieniami w planowaniu rozwoju i kosztami finansowania,
 • cyberzagrożenia wynikające z wrogich działań Rosji.

 

 • złagodzenie lub rozciągnięcie w czasie dekarbonizacji gospodarek UE, a w szczególności Polski. Dla ograniczenia wzrostu cen energii w Europie i kraju możliwa jest interwencja UE na rynku uprawnień do emisji CO2,
 • zwiększająca się produkcja energii z węgla podnosząca rentowność i wartość posiadanych aktywów wytwórczych Grupy Kapitałowej TAURON.

Wyniki wyszukiwania