Realizacja strategii i priorytety strategiczne w 2021 r.

Wyznaczone w Strategii Grupy TAURON trzy priorytety, tj.:

Trzy priorytety wyznaczone w Strategii Grupy TAURON
1
Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej TAURON
2
Budowa silnej grupy kapitałowej
3
Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację Strategii

Zostały one potwierdzone w aktualizacji kierunków strategicznych i stanowią punkt odniesienia dla działań strategicznych realizowanych przez Grupę Kapitałową TAURON. Wysiłki Grupy Kapitałowej TAURON koncentrują się na realizacji wyznaczonych opcji strategicznych jako kluczowych dla budowy wartości TAURON.

Zrównoważona transformacja Grupy Kapitałowej TAURON realizowana jest przede wszystkim poprzez inwestycje w OZE i odstawienie bloków węglowych.

Na przestrzeni ostatnich lat Grupa Kapitałowa TAURON zwiększyła posiadane moce OZE – porównaniu do 2018 r. łączna moc zainstalowana w technologiach wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych została zwiększona o ponad 60% (z 0,3 GW do 0,5 GW w 2021 r.).

Realizacja kierunków strategicznych w 2021 r. z perspektywy ww. priorytetów wskazanych w Strategii Grupy

1. Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej TAURON

Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej TAURON realizowane było poprzez Program Poprawy Efektywności, realizację Inicjatyw Strategicznych oraz poprawę efektywności inwestycyjnej.

Zgodnie z aktualizacją kierunków strategicznych, utrzymanie stabilności finansowej wspierane jest poprzez realizację opcji strategicznych:

  • W 2019 r. podjęto decyzję o przeprowadzeniu rynkowej weryfikacji zbycia ZG Janina. Decyzja ta miała na celu uelastycznienie portfela aktywów TAURON poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania na paliwo. W grudniu 2019 r. zakończono proces poszukiwania potencjalnego inwestora z uwagi na brak zainteresowania nabyciem ZG Janina.  Jednocześnie, TAURON prowadził prace nad urentownieniem Segmentu Wydobycia m.in. poprzez realizację Programu Naprawczego TAURON Wydobycie.
  • W 2021 r. TAURON podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący nabycia przez Skarb Państwa 100% akcji w TAURON Wydobycie.
  • W 2019 r. uruchomiono projekt mający na celu rynkową weryfikację możliwości sprzedaży udziałów w TAURON Ciepło. Najbardziej zaawansowane rozmowy były prowadzone z PGNiG. Po uwzględnieniu aktualnych perspektyw rozwoju krajowego sektora ciepłowniczego TAURON podjął decyzję o pozostawieniu TAURON Ciepło w strukturach Grupy Kapitałowej TAURON i rozwoju spółki poprzez konwersję źródeł wytwórczych z paliwa węglowego na gazowe.
  • Kluczowym dla zapewnienia stabilności finansowej Grupy Kapitałowej TAURON jest konsekwentnie realizowana transformacja energetyczna, szczególnie w zakresie rozwoju OZE, która w połączeniu z inwestycjami w Segment Dystrybucja, stanowią filar dla dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej TAURON.

2. Budowa silnej grupy kapitałowej

Budowę silnej grupy kapitałowej wspierają realizowane działania mające na celu transformację energetyczną:

  • W porównaniu do 2018 r., łączna moc zainstalowana w technologiach wiatrowych została zwiększona niemal dwukrotnie. Przyrost ten był wynikiem przede wszystkim nabycia w 2019 r. 5 farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 180 MW należących do grupy in.ventus. Na koniec 2021 r. łączna moc zainstalowana elektrowni wiatrowych wyniosła 381 MW. W realizacji są kolejne projekty wiatrowe: Piotrków (30 MW) i Majewo (6 MW).
  • W zakresie rozwoju w obszarze farm fotowoltaicznych w 2021 r. oddano do użytkowania farmy o łącznej mocy 11 MW:  PV Choszczno (6 MW) i PV Jaworzno (5 MW). W 2022 r. planowane jest rozpoczęcie komercyjnej produkcji energii elektrycznej farmy PV Choszczno II (8 MW). Trwają prace związane z przygotowaniem do rozwoju instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy Kapitałowej TAURON niewykorzystanych gospodarczo.
  • W zakresie energetyki konwencjonalnej zrealizowano harmonogram wyłączeń wyeksploatowanych bloków węglowych klasy 120 MW: w latach 2020-2021 odstawiono ok. 1 GW wytwórczych mocy węglowych, tj. wszystkie bloki klasy 120 MW. Kolejne wyłączenia bloków planowane są po roku 2025 r.
  • W 2021 r. TAURON aktywnie uczestniczył w pracach nad realizacją programu rządowego prowadzącego do wydzielenia z grup energetycznych węglowych aktywów wytwórczych, w ramach których TAURON, PGE, Enea i Energa oraz Skarb Państwa zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w NABE.
  • TAURON prowadzi przygotowania do udziału w projektach budowy morskich farm wiatrowych. W IV kwartale 2021 r. TAURON i PGE zawarły list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy dwustronnej w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce a następnie podpisały umowę warunkową dotyczącą zakupu udziałów w spółce projektowej. Jednocześnie Grupa Kapitałowa TAURON przystąpiła do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, którego celem jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja local content w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

W zakresie Segmentu Wydobycie i Segmentu Wytwarzanie kontynuowano również działania poprawiające efektywność ekonomiczną posiadanych aktywów wytwórczych.

Ważnym ogniwem łańcucha wartości Grupy Kapitałowej TAURON jest także baza aktywów regulowanych obejmujących działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła. Znacząca część nakładów inwestycyjnych jest przeznaczana na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnej.

Grupa Kapitałowa TAURON ma również bogatą ofertę produktów i usług dla klientów. Działania na rzecz rozwoju Segmentu Sprzedaż są również wspierane poprzez dedykowane projekty w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Trwają prace nad ciągłym udoskonalaniem wysokich standardów obsługi klienta oraz rozwojem nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży i obsługi klienta.

3. Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację Strategii

Podstawą modelu operacyjnego jest zarządzanie procesowe oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy zdefiniowane jednostki: Centrum Korporacyjne, Obszary Biznesowe i CUW. W ramach kultury innowacyjnej, obok tradycyjnie pojmowanej działalności B+R, duże znaczenie zyskała współpraca Grupy Kapitałowej TAURON ze startupami.

Wynikiem realizacji Strategii są podjęte działania, w tym w zakresie Programu Poprawy Efektywności oraz Inicjatyw Strategicznych, pozwalające osiągnąć zakładane w Strategii wartości celów strategicznych.

Wyniki wyszukiwania