Kierunki rozwoju innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej

Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna (B+R+I), znajduje swoje odzwierciedlenie w Strategicznej Agendzie Badawczej przyjętej przez Zarząd Spółki w 2018 r. Zgodnie z priorytetowymi kierunkami działalności B+R+I  w Grupie Kapitałowej TAURON wprowadzono portfelowe zarządzanie projektami B+R.

Strategiczna Agenda Badawcza jest dokumentem, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji i stanowi uszczegółowienie Strategii. Dla każdego kierunku utworzono odrębny portfel projektów, w ramach których określono kluczowe wyzwania, cele rozwojowe oraz obszary badawcze. Taka konstrukcja Strategicznej Agendy Badawczej wspiera wybór konkretnych projektów i odrzucenie innych, jak również pozwoli na optymalną alokację zasobów finansowych.

Strategiczna Agenda Badawcza obejmuje następujące portfele:
1
Klient i Jego Potrzeby
2
Inteligentne Usługi Sieciowe
3
Energetyka Rozproszona
4
Niskoemisyjne Technologie Wytwarzania

Tym samym działalność B+R+I w Grupie Kapitałowej TAURON jest realizowana i rozwijana w oparciu o kompletne i szczegółowe założenia o charakterze strategicznym – z jasno zdefiniowanymi celami i osadzonymi w horyzoncie czasowym rezultatami.

Strategiczna Agenda Badawcza jest zgodna i komplementarna wobec pozostałych dokumentów strategicznych, opracowywanych lub przyjętych w Grupie Kapitałowej TAURON.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2021 r. na funkcjonowanie obszaru B+R+I przeznaczono 40 mln zł. Uruchomiono 3 projekty (w tym: 1 startup) w różnych obszarach biznesowych. W czterech portfelach Obszaru Badań i Innowacji realizowano 33 projekty o łącznej wartości niemal 95 mln zł. Na realizację części z tych projektów Grupa Kapitałowa TAURON pozyskała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych o łącznej wartości 40 mln zł.

Poniższa tabela przedstawia wybrane projekty B+R realizowane w 2021 r. przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON współfinansowane ze źródeł zewnętrznych.

40
mln zł
Środki przeznaczone na funkcjonowanie obszaru B+R+I w 2021 r,

Wybrane projekty B+R realizowane w 2021 r. przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON współfinansowane ze źródeł zewnętrznych

Projekty/programy/zadania Źródło współfinansowania
1. Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2. Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych.
3. Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej.
4. Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas.
5. Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych.
6. Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.
7. Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej.
8. Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS.
9. Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzystaniem CO2 do produkcji zamiennika cementu.
10. Budowa hybrydowego systemu ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin.
11. Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenia niezawodności jednostki kotłowej.
12. Projekt TEXMIN – wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą. Fundusz Badawczy dla Węgla i Stali Unii Europejskiej
13. Projekt RECOVERY – ocena zarządzania środowiskiem oraz działań mających na celu jego ochronę i naprawę używając narzędzi do analizy stanu ekosystemu.
14. Projekt UtilitEE – wdrożenie rozwiązania, które zwiększy efektywność zużycia energii poprzez aktywne angażowanie klientów w swoje zachowania dotyczące zużycia energii z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mechanizmów DSM. Horyzont 2020: Program Ramowy w zakresie badań naukowych oraz innowacji
15. Projekt GEMINI+ – wypracowanie projektu wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem (HTGR) do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

W ramach projektu przygotowywana jest instalacja pilotażowa mikrosieci energetycznej posiadająca zdolność do samodzielnego pokrycia lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja pilotażowa wyposażona zostanie w źródła wytwórcze, magazyn energii oraz system zarządzania wraz z zaawansowaną automatyką sieciową. Pozyskana wiedza oraz doświadczenie w zakresie budowy oraz eksploatacji mikrosieci pozwoli na zaoferowanie nowego rodzaju usług klientom zewnętrznym Grupy Kapitałowej TAURON. W 2021 r. realizowano prace związane z budową instalacji pilotażowej. Od lutego 2022 r. trwają testy instalacji pilotażowej, które zakończą się w lipcu 2022 r.

Projekt swoim zakresem obejmuje wysokosprawną elektrolizę pary wodnej wspomaganą ogniwami paliwowymi, w celu podniesienia efektywności magazynowania zielonego wodoru w postaci syntetycznego gazu ziemnego, z wykorzystaniem CO2 wychwyconego ze spalin bloków energetycznych. Technologia jest perspektywicznym rozwiązaniem dla magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z niesterowalnych źródeł energii – farm wiatrowych (w szczególności planowanych farm typu off-shore) czy ogniw fotowoltaicznych. W 2021 r. zbudowano instalację pilotową w Elektrowni Łaziska. W drugim kwartale 2022 r. rozpocznie się kampania badawcza na zbudowanej instalacji.

Celem projektu jest ponowne wykorzystanie ogniw litowo-jonowych używanych wcześniej w pojazdach transportu miejskiego. W ramach projektu zakupiono, na potrzeby budowy magazynu, baterie o łącznej pojemności energii 160 kWh. Dokonano wyboru wykonawcy badań, któremu przekazano zakupione pakiety bateryjne, wykorzystywane wcześniej w jednym z autobusów elektrycznych PKM Jaworzno. Dokonano wstępnej analizy i oceniono stan pakietów bateryjnych w oparciu o dane eksploatacyjne.

Projekt dotyczy opracowania i demonstracji komputerowego systemu kontroli parametrów eksploatacyjnych urządzeń krytycznej infrastruktury przemysłowej, a także budowy modeli pozwalających na dynamiczne zarządzanie ich dyspozycyjnością i niezawodnością. Stworzone w ramach projektu rozwiązania, wpisujące się w założenia tzw. Przemysłu 4.0, pozwolą m.in. na predykcję możliwych awarii w obrębie krytycznych urządzeń infrastruktury przemysłowej z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. W 2021 r. zainstalowano odpowiednie systemy pomiarowe oraz czujniki, zbudowano także modele numeryczne urządzeń bloku. Trwa empiryczna weryfikacja poprawności zbudowanych modeli oraz kompleksowego systemu diagnostyki predykcyjnej.

Celem programu jest przygotowanie Grupy Kapitałowej TAURON do pozyskiwania nowego strumienia przychodów dla spółek Grupy Kapitałowej TAURON, poprzez wypracowanie strategii, organizacji oraz modelu świadczenia usług i sprzedaży produktów w ramach HEMS w oparciu o istniejące, a także nowe produkty i usługi. W ramach programu w 2021 r. realizowano prace w zakresie następujących projektów:

  • Strona internetowa i e-doradztwo,
  • Zarządzanie Komfortem Termicznym,
  • Społeczność Ekspertów.

W 2021 r. realizowano zadania mające na celu wypracowanie i wdrożenie usług na potrzeby inteligentnego miasta. Wdrożenie zakłada kompleksową optymalizację wykorzystania oraz budowę nowych usług na bazie infrastruktury miejskiej, oświetleniowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, co będzie możliwe dzięki zastosowaniu sieci czujników dostarczających informacji ułatwiających zarządzanie poszczególnymi funkcjonalnościami miejskimi. W 2021 r. prowadzono prace mające na celu uzupełnienie brakujących elementów w opracowanej architekturze informatycznej, która jest podstawą świadczenia kompleksowych usług z obszaru inteligentnego miasta. W tym celu nawiązano formalną współprace z partnerem technologicznym – firmą Microsoft sp. z o.o.

Produktem końcowym rozpoczętego w 2021 r. projektu będzie prototyp narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji o zakupie usług elastyczności, bazujący na metodach analitycznych i prognostycznych wytworzonych w ramach projektu. W 2021 r. opracowano kompendium wiedzy w zakresie działających usług elastyczności, przeprowadzono audyt wybranych systemów informatycznych pod kątem dostarczania danych źródłowych do projektowanego prototypu narzędzia oraz przeprowadzono studium przypadków dla dwóch prekwalifikowanych obszarów do przetestowania usług elastyczności.

Projekt łączy potencjał naukowy i przemysłowy szeregu podmiotów reprezentujących swoimi kompetencjami cały cykl gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym – zadań związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniowymi, produkcją, zastosowaniem, konwersją do innych paliw i magazynowaniem w oparciu o technologie nowej generacji, mające zastosowanie w dużych instalacjach energetycznych, instalacjach prosumenckich oraz w transporcie.

Projekt został zgłoszony do programu IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Po pozytywnym przejściu etapu oceny krajowej, projekt został zatwierdzony do procedowania na poziomie Komisji Europejskiej. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej na etapie prenotyfikacji.

Współpraca ze startupami

W 2021 r. w obszarze współpracy ze startupami w ramach zewnętrznych programów akceleracyjnych dobiegło końca zaangażowanie Grupy Kapitałowej TAURON w program KPT ScaleUp.

2021 r. to również okres kompleksowej analizy doświadczeń Grupy Kapitałowej TAURON we współpracy ze startupami na przestrzeni 4 lat. Szczególną uwagę poświęcono autorskiemu programowi akceleracyjnemu TAURON Progres, którego zasady zrewidowano i zmodyfikowano. Nowe zasady programu TAURON Progres to nowe założenia w zakresie podmiotów, mogących zgłaszać się do programu (osoby fizyczne oraz młode spółki działające na rynku do 5 lat), jak również większa koncentracja na poszukiwaniu innowacyjnych, niedostępnych szeroko na rynku rozwiązań, które umożliwią zwiększenie konkurencyjności oferty Grupy Kapitałowej TAURON. Zmodyfikowano również zakres oferowanego wsparcia, który oprócz współpracy z ekspertami merytorycznymi i biznesowymi Grupy Kapitałowej TAURON i dostępu do infrastruktury spółek Grupy obejmuje również środki finansowe na pokrycie kosztów prac pilotażowych w maksymalnej kwocie 200 tys. zł.

Kontynuując budowę strategicznej pozycji Grupy Kapitałowej TAURON w obszarze startupów, TAURON przeprowadził w 2021 r. kolejne inwestycje w ramach EEC Magenta – utworzonego w 2018 r. funduszu typu CVC. W 2021 r. EEC Magenta powiększyła swój portfel inwestycyjny do wartości 71,7 mln zł i obecnie posiada w nim 11 innowacyjnych startupów.

Poniższa tabela przedstawia projekty ze startupami prowadzone w 2021 r. w ramach programów akceleracyjnych oraz będących przedmiotem inwestycji EEC Magenta.

Projekty ze startupami prowadzone w 2021 r.

Projekty Programy oraz działania związane z współpracą ze startupami
1. TecBee Sp. z o.o.: rozwiązanie pn. SAINt składające się z platformy chmurowej i urządzenia IoT montowanego na infrastrukturze TAURON, którego podstawowym elementem wykonawczym w obwodzie energetycznym jest bezpiecznik (jedno lub trójfazowy) umożliwiający zdalne wyłączanie i załączanie chronionego obwodu i przywrócenie zasilania po zadziałaniu zabezpieczenia. KPT ScaleUp
2. Roboticon Sp. z o.o.: Chatbot umożliwiający obsługę klienta 24 h/7 w portalu tauron.pl. Chatbot pełni rolę wirtualnego asystenta, który wspiera klientów w znalezieniu interesujących ich treści w portalu, a także stanowi pierwsze źródło informacji, pozwalając na odciążenie infolinii. Testy i postakceleracja
3. Assess24.io Sp. z o.o.: Platforma rekrutacyjna, która specjalizuje się w tzw. skill challenge, czyli zadaniach mających na celu sprawdzenie wiedzy z danego zakresu i stanowi zarazem wstępny etap procesu rekrutacji. Platforma umożliwia stworzenie puli talentów w danej dziedzinie, która będzie stanowić bazę kandydatów w kolejnych rekrutacjach.
4. IC Sec S.A.: test systemu ScadvanceXP, którego zadaniem jest monitoring sieci automatyki przemysłowej i wykrywanie potencjalnych zagrożeń i anomalii w ruchu pomiędzy urządzeniami tej sieci wykorzystując do tego mechanizmy Big Data, uczenie maszynowe oraz sztuczną inteligencję.
5. Reliability Solutions sp. z o.o. oferująca rozwiązanie odpowiadające na problem utrzymania ciągłości ruchu w przemyśle i wysokich kosztów przestojów produkcyjnych, tj. system predictive maintenance, który poprzez zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji analizujących dane zebrane z urządzeń, przewiduje możliwość zaistnienia awarii. EEC Magenta-  Spółki w portfelu inwestycyjnym funduszu typu CVC-EEC Magenta
6. Take Task S.A. oferująca rozwiązanie odpowiadające na problem zarządzania rozproszonymi grupami pracowników, tj. platformę do mobilnej komunikacji, tworzenia i dystrybucji zadań, a także zbierania informacji zwrotnych w przedsiębiorstwach, w których liczne grupy pracowników nie korzystają na co dzień z komputerów.
7. Sinterit S.A. produkujący zaawansowane, wysoko-precyzyjne drukarki 3D działające w technologii SLS, które są oferowane w cenie produktu konsumenckiego. Drukarki Sinterit S.A. są unikalnym rozwiązaniem w zakresie prototypowania i produkcji krótkich serii części zamiennych.
8. Challengerocket sp. z o.o. oferująca platformę udostępnianą w formule SaaS służącą do automatycznej oceny programistów z wykorzystaniem testów o samoadaptującym się poziomie trudności. System w oparciu o technologię sztucznej inteligencji umożliwia przeprowadzanie szybkiej i wiarygodnej oceny umiejętności kandydatów.
9. ICsec S.A. oferująca system Scadvance, umożliwiający monitoring sieci automatyki przemysłowej i wykrywanie potencjalnych zagrożeń i anomalii w ruchu pomiędzy urządzeniami tej sieci wykorzystując do tego mechanizmy big data, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji.
10. Cash Director S.A. cyfryzujący procesy księgowe w małych i średnich firmach. Produkt zastępuje tradycyjne usługi księgowe oraz ułatwia przedsiębiorcom podejmowanie optymalnych decyzji finansowych pełniąc funkcję cyfrowego CFO. Platforma jest zintegrowana z rachunkiem bankowym i jest dostępna jako podstrona w serwisie banku, firmy energetycznej lub telekomunikacyjnej.
11. Waste24 Sp. z o.o. oferujący platformę do efektywnego zarządzania odpadami komunalnymi, która jest skierowana do przedsiębiorstw i gmin. Ponadto, Waste24 Sp. z o.o. prowadzi portal smieci.eu, który stanowi unikalny marketplace dla wszelkich rozwiązań związanych z odpadami.
12. DBR77 Sp. z o.o. oferujący unikalny marketplace robotów przemysłowych. Platforma B2B umożliwia nie zrobotyzowanym dotychczas firmom, samodzielne skonfigurowanie linii produkcyjnych oraz dobór optymalnego integratora, który zrealizuje projekt. Platforma wykorzystuje zaawansowane narzędzia 3D umożliwiające wizualizację projektów.
13. Lekta Sp. z o.o. oferująca wirtualnego konsultanta automatyzującego kontakt z klientem. Lekta Sp. z o.o. rozwija zaawansowane algorytmy rozpoznawania intencji wypowiedzi dla mowy i tekstu. Lekta Sp. z o.o. osadza konwersację w kontekście biznesowym, co pozwala przeprowadzać wirtualnemu konsultantowi rozmowę w naturalny sposób, bez narzucania schematów.
14. GeoFusion Sp. z o.o. oferujący kompleksowe usługi z zakresu badania i oczyszczania dna morskiego z niewybuchów i broni chemicznej. Najbardziej rozwojową innowacją spółki jest technologia wydobycia z dna morskiego i utylizacji na statku w miejscu wydobycia bojowych środków trujących. Technologia oparta jest o destrukcję plazmową.
15. Glopack Sp. z o.o. będący producentem innowacyjnej proekologicznej folii stretch, która z uwagi na właściwości fizyczne jest efektywniejsza od standardowego produktu. Zaawansowana technika produkcji zapewnia większą wydajność folii i pozwala nawet o 66% zmniejszyć zużycie plastiku w transporcie i handlu.

Wyniki wyszukiwania