Ochrona klimatu w strategii i modelu biznesowym

Mając świadomość postępujących zmian klimatu i ich skutków, jak również ważnej roli i zadań sektora elektroenergetycznego w szeroko rozumianym przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, Grupa TAURON podejmuje działania dążące do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na klimat i środowisko oraz możliwie dużego wykorzystania szans z tym związanych.

Grupa została zorganizowana w długim łańcuchu działalności, obejmującym wszystkie etapy budowania wartości: od pozyskania paliwa przez wytworzenie i dystrybucję energii, aż po sprzedaż tego produktu odbiorcy finalnemu. Dla branży energetycznej wpływ klimatu, to zarówno zjawiska atmosferyczne, jak i zmiany regulacyjne oraz zmiany postaw klientów. Wszystko to nie pozostaje bez znaczenia dla modelu biznesowego i Strategii. Grupa TAURON monitoruje zmiany w obszarze regulacji, zarówno europejskich jaki i krajowych, ukierunkowanych na minimalizowanie negatywnego oddziaływania na klimat, i środowisko oraz odejście instytucji finansowych i ubezpieczycieli od współpracy z podmiotami posiadającymi aktywa węglowe. Powyższe determinuje wagę kwestii klimatycznych i środowiskowych oraz  rozwój OZE w Grupie TAURON. Zgodnie z przyjętą w maju 2019 roku Aktualizacją Kierunków Strategicznych, do 2030 roku Grupa TAURON obniży emisyjność o ponad 50%, co prezentuje rysunek.

Obecnie realizowana Strategia i model biznesowy Grupy TAURON wpisują się w realizację ustaleń Porozumienia Paryskiego zakładający ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2⁰C oraz dążenie i podejmowanie działań w celu nieprzekroczenia temperatury o więcej niż 1,5⁰C. W razie braku oczekiwanego ograniczenia wzrostu temperatury, podejmowane środki i działania będą musiały mieć charakter bardziej radykalnych, a ich realizacja zostanie znacznie przyspieszona.

Przy scenariuszu zakładającym ocieplenie na poziomie najwyżej 2⁰C, zmiany w otoczeniu zewnętrznym będą przebiegać ewolucyjnie, jako efekt rosnącej świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców i coraz większej dostępności nowych technologii. Jeżeli działaniami ewolucyjnymi nie uda się powstrzymać wzrostu temperatury i prognozy stanowczo wskazywać będą, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo przekroczenia wzrostu średniej temperatury o ponad 2°C powyżej wartości z epoki przedprzemysłowej, zmiany w otoczeniu zewnętrznym, w szczególności w obszarze regulacji, organizacji systemu energetycznego i modelu wytwarzania energii oraz świadomości i zachowań klientów, będą głębsze i bardziej dynamiczne.

Rosnąca świadomość energetyczna w połączeniu ze wzrastającym kosztem energii powodować będzie narastające zainteresowanie efektywnością energetyczną, oszczędnością energii oraz produkcją energii ze źródeł OZE. Presja społeczna i regulacje powodują wprowadzanie w kraju coraz bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych i rosnące opodatkowanie emisji CO2 (opłaty za emisje CO2). Ciągły wzrost cen uprawnień do emisji CO2 związany jest również ze stosowaniem mechanizmów regulacyjnych, skutkujących zmniejszeniem podaży uprawnień do emisji, zobowiązania unijne do redukcji emisji o 55 % w 2030 roku będą realizowane właśnie poprzez kontrole podaży – dlatego tak ważny jest rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii.

Poprawa efektywności energetycznej oraz poziomy emisji gazów cieplarnianych w 2021 roku zostały zaprezentowane w rozdziale E 1.1.2. Grupa TAURON w obszarze środowisko – działalność, wpływ, ochrona, rezultaty i  E 1.1.4. Grupa TAURON a klimat i zrównoważony rozwój biznesowy – działalność, wpływ, trendy, rezultaty.

W dłuższej perspektywie, oddziaływanie Grupy TAURON na zasoby naturalne będzie się zmniejszało, zarówno za sprawą konieczności spełnienia spodziewanych zaostrzeń wymagań środowiskowych i polityki klimatycznej, poprzez inwestycje w nowe, nisko- i zeroemisyjne źródła energii, ale także dzięki trwałemu wyłączaniu wyeksploatowanych jednostek konwencjonalnych, bądź ich wydzieleniu z Grupy TAURON.

Transformacja Grupy w kierunku energetyki nisko- i zeroemisyjnej wpłynie na model biznesowy, przesuwając w łańcuchu wartości miejsce generacji przychodów.

Więcej na temat Strategii Grupy TAURON w rozdziale 2 Strategia Grupy TAURON na lata 2016 – 2025.

Wyniki wyszukiwania