Przychody z działalności zrównoważonej

W 2021 r. EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON przypisana do zrównoważonych niskoemisyjnych działalności produktów, usług i technologii wynosiła 376 mln PLN i była generowana głównie w ramach segmentu operacyjnego OZE.

Pewna kompensacja związana ze wzrostem EBIDTA z działalności zrównoważonych dla roku 2021 występowała poprzez większą produkcję z odnawialnych źródeł energii (wiatrowych, wodnych i dodatkowo w dwóch instalacjach fotowoltaicznych). Nakłady inwestycyjne dedykowane zrównoważonym niskoemisyjnym działalnościom: produkty, usługi i technologie, ukształtował się na poziomie 325 mln PLN. Związane to było z realizacją inwestycji w odnawialne źródła energii (m.in. budowa farmy wiatrowej Piotrków i farm fotowoltaicznych) oraz inwestycji sieciowych („dynamika przyłączeń OZE” i wzmocnienie sieci), co przełożyło się na procentowy wzrost nakładów na zrównoważone inwestycje osiągając poziom ok. 11% całkowitych Nakładów inwestycyjnych na realizowane w 2021r. inwestycje Grupy.

Tabela nr 49. Wskaźniki przychodów i Nakładów inwestycyjnych powiązanych ze zrównoważoną działalnością dla Grupy Kapitałowej TAURON w 2021 roku.

Wskaźniki przychodów ze zrównoważonej działalności Łącznie
Jedn. 2021
EBITDA dla zrównoważonych niskoemisyjnych działalności: produktów, usług i technologii* mln PLN 376
% EBITDA z wszystkich segmentów operacyjnych działalności Grupy 9%
Nakłady inwestycyjne dla zrównoważonych niskoemisyjnych działalności: produktów, usług i technologii** mln PLN 325
% Nakładów inwestycyjnych Grupy 11%
*Wskaźnik EBITDA dla "zrównoważonych niskoemisyjnych działalności: produktów, usług i technologii" obejmuje wyłącznie segment operacyjny wytwarzania energii z OZE. Udział EBITDA z działalności zrównoważonych do EBITDA Grupy dla roku 2021 został przedstawiony w odniesieniu do segmentu operacyjnego OZE, z którego uzyskiwane jest ponad 80% EBITDA z działalności zrównoważonych.
**Wskaźnik Nakładów inwestycyjnych dla "zrównoważonych niskoemisyjnych działalności: produktów, usług i technologii" obejmuje nakłady inwestycyjne w ramach: segmentu operacyjnego OZE wytwarzania energii, infrastruktury i sieci (dynamika przyłączeń OZE i wzmocnienie), e-produkty (z wyłączeniem sprzedaży gazu i energii ze źródeł konwencjonalnych), zagospodarowania części gazu z odmetanowania ZG Brzeszcze przez spółkę Grupy.

Wyniki wyszukiwania