Wstęp

Grupa TAURON, działając w zgodzie z przepisami prawa i spełniając obowiązki wynikające z postanowień decyzji administracyjnych dla wykonywania swojej działalności biznesowej, bierze pod uwagę potrzeby związane z ochroną środowiska oraz działa w sposób przyczyniający się do osiągnięcia szerszego celu jakim jest zrównoważony rozwój, a w szczególności wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego oraz realizacji celów środowiskowych w zakresie zasobooszczędności.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Ze względu na różne profile produkcyjne i usługowe spółek Grupy Kapitałowej TAURON ich wpływ na środowisko jest zróżnicowany. Zasady Polityki Środowiskowej są zatem przenoszone do indywidualnych dokumentów wewnętrznych poszczególnych spółek, adekwatnie do ich roli w systemie wartości Grupy Kapitałowej TAURON.

Minimalizacja negatywnych oddziaływań na środowisko w Grupie TAURON jest skutecznie realizowana przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonych działalności, rozwoju techniki oraz dostępu do technologii przyjaznych środowisku. Część spółek Grupy Kapitałowej TAURON posiada wdrożony certyfikowany system zarządzania środowiskowego według normy ISO14001. TAURON Wytwarzanie, reprezentująca konwencjonalne wytwarzanie energii, dodatkowo otrzymała Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS, unijny system certyfikacji środowiskowej, służący tworzeniu w organizacji kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie.

Grupa Kapitałowa TAURON na bieżąco monitoruje główne aspekty bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko swojej działalności operacyjnej, a najistotniejsze wskaźniki efektywności środowiskowej są przekazywane w formie raportów miesięcznych do menadżerów nadzorujących działalność operacyjną, łącznie z menadżerami najwyższego szczebla i członkami zarządu.

Podjęte działania przynoszące efekty środowiskowe i uzyskane rezultaty

W wyniku zakończonego w połowie 2021 roku programu BAT dla węglowych jednostek wytwórczych TAURON, od sierpnia 2021 roku zmodernizowane pod kątem ekologicznym węglowe bloki energetyczne spełniały wymagania „konkluzji BAT” i tym samym dodatkowo przyczyniły się do dalszego obniżenia emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu do powietrza oraz do dodatkowej redukcji emisji innych zanieczyszczeń powietrza, takich jak chloro- i fluorowodór oraz rtęć.

Program dostosowania jednostek wytwórczych Grupy TAURON do warunków pracy obowiązujących po 2021 r. obejmował inwestycje ekologiczne w TAURON Wytwarzanie w zakresie:

  • Elektrownia Jaworzno III, bloki nr 1, 3, 5 – budowa katalitycznych instalacji odazotowania spalin (SCR),
  • Elektrownia Łaziska, bloki nr 9, 10, 11, 12 – modernizacja istniejących instalacji odazotowania spalin (SCR),
  • Elektrownia Łaziska, bloki nr 9 i 10 – modernizacja instalacji mokrego odsiarczania spalin (IOS), wraz z zabudową dodatkowego poziomu odsiarczania, łączenia kanałów spalin oraz budową nowych przewodów spalin z tworzyw sztucznych w kominie,
  • Elektrownia Łaziska – modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji odsiarczania spalin (IOS).

Całkowity budżet Programu BAT na podstawie zawartych umów na realizację w powyższym zakresie obejmował nakłady w wysokości ok. 311,2  mln złotych, z czego w roku 2021 wydatkowano jedynie ok. 27,6  mln złotych ze względu na końcowy etap programu.

Pozostałe jednostki produkcyjne Grupy TAURON, które eksploatowane będą w kolejnych latach po 2021 r. i dla których obowiązywać będą wymagania „konkluzji BAT” również je spełniają poprzez wykonane modernizacje w latach poprzednich lub stosowne odstępstwa (uzyskane odstępstwa od konkluzji BAT na mocy decyzji administracyjnych zmiany pozwoleń zintegrowanych w procedurze z udziałem społeczeństwa).

27,6
mln
nakłady w 2021 r.

Przewidywane efekty ekologiczne dla środowiska z realizacji Programu BAT i określone wyłącznie dla zmodernizowanych jednostek wytwórczych Grupy TAURON (bloki El. Łaziska i El. Jaworzno III) pozwoliły na zmniejszenie jednostkowych wskaźników emisji do powietrza tlenków siarki, tlenków azotu do poziomów:

2021 2020
g/GJ paliwa 48
(SO2=130 mg/m3, O2 ref.)
74
(SO2=200 mg/m3, O2 ref.)

2021 2020
g/GJ paliwa 56
(NOx=150 mg/m3, O2 ref.)
74
(NOx=200 mg/m3, O2 ref.)

W ramach inwestycji i zrównoważonego rozwoju realizowano zadania związane z przyłączaniem obiektów do sieci ciepłowniczych TAURON Ciepło oraz kontynuowano Program Likwidacji Niskiej Emisji poprzez przyłączanie obiektów indywidualnych.

TAURON Nowe Technologie uruchomiła niskoemisyjne jednostki kogeneracji gazowej opalane gazem z odmetanowania kopalni ZG Brzeszcze o łącznej mocy 10,8 MWe. W wyniku spalania metanu gaz ten jest konwertowany do CO2, którego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego jest wielokrotnie mniejszy.

TAURON Dystrybucja, na bieżąco realizując modernizacje i odtworzenie istniejącego majątku zwłaszcza związanego z przebudową rozdzielni, stacji wnętrzowych czy GPZ, przyczynia się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa gleby i wód podziemnych.

Grupa TAURON bierze odpowiedzialność za środowisko naturalne i konsekwencje korzystania z jego zasobów. Spółki Grupy szacują, że wysokość opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w 2021 roku wynosi ok. 32,7 mln zł, co ilustruje tabela nr 14.

Tabela nr 14. Wysokość szacowanych do uiszczenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania przez Grupę Kapitałową TAURON ze środowiska, należnych za 2021 r.

Lp. Nazwa spółki Opłaty1 za gospodarcze korzystanie ze środowiska należne za 2021r. (tys. zł)
1. TAURON Wytwarzanie 11 913,5
2. TAURON Wydobycie 14 944,5
3 TAURON Ciepło 4 119,6
4. TAURON Dystrybucja 232,1
5. KW Czatkowice 67,1
6. TAURON Nowe Technologie 33,8
7. TAURON Obsługa Klienta 17,3
8. TAURON Ekoenergia 563,9*, **
9. TAURON Sprzedaż < 0,8**
10. Bioeko Grupa TAURON 4,5
11. Nowe Jaworzno Grupa TAURON 770,8 ***
12. Wsparcie Grupa TAURON 1,2
Suma 32 668,3
1Częściowo dane szacunkowe, nie zamknięto rozliczenia rocznego.
* Opłata za pobór wód do celów elektrowni wodnych liczona wg stawki 1,24 zł za 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej w obiektach energetyki wodnej w 2021 roku wynosi 558,4 tys. zł oraz opłata 5,5 tys. zł za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód.
** Zakres korzystania ze środowiska nie generuje opłat, gdyż ich wysokość znajduje się poniżej progu, od którego się wnosi opłaty.
*** Łącznie za 2021 r. Niepełny okres pracy bloku 910 MW – 11.06.2021 r. nastąpiło odstawienie awaryjne do naprawy w okresie gwarancyjnym.

Wyniki wyszukiwania