Kapitał społeczny

Kapitał społeczny Grupy TAURON opiera się na budowaniu wzajemnych relacji, zarówno wewnątrz organizacji, jak i względem otoczenia zewnętrznego.

W rozwoju kapitału społecznego ważną rolę odgrywa dialog społeczny, który dotyczy zarówno istniejących aktywów produkcyjnych, jak również jest związany z realizacją nowych inwestycji. Grupa TAURON prowadzi politykę dobrego sąsiada, w ramach której dąży do poprawy warunków życia społeczności lokalnych oraz współpracuje z organami samorządowymi. Angażuje się ponadto w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność charytatywna, edukacyjna, współpraca z ośrodkami akademickimi, wolontariat pracowniczy oraz wsparcie wielu ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Istotnym elementem kształtującym kapitał społeczny Grupy TAURON w dobie koronawirusa były działania mające na celu kształtowanie kultury bezpieczeństwa – rozumianej jako nieustanne wpajanie wiedzy, kształtowanie postaw i uczenie, jak w praktyce zachować się w danej sytuacji. Grupa zaangażowała się w szereg akcji edukacyjnych, adresowanych zarówno do pracowników, jak i społeczności lokalnych. W 2021 roku prowadzone były również projekty mające na celu zminimalizowanie społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz wspierające walkę z nią.

Coraz większą rolę w zarządzaniu kapitałem społecznym odgrywają również działania służące kształtowaniu odpowiednich warunków organizacyjnych i biznesowych, niezbędnych do realizacji strategicznych celów w zakresie relacji z klientami i otoczeniem rynkowym.

Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem społecznym w Grupie Kapitałowej TAURON w latach 2019-2021

Osiągnięte rezultaty 2021 2020 2019
Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy 315 334 329
Odsetek pracowników objętych układami zbiorowymi 95,7% 95,6 % 95,7%
Nowe kategorie kluczowe oraz skonsolidowane, w ramach których przywiązuje się szczególną wagę do finansowej optymalizacji zakupów W ramach prowadzonej działalności, stosownie do potrzeb W ramach prowadzonej działalności, stosownie do potrzeb W ramach prowadzonej działalności, stosownie do potrzeb
Regularne spotkania ze społecznościami lokalnymi w celu przekazania informacji na temat prowadzonej działalności i jej wpływu na mieszkańców W ramach prowadzonej działalności W ramach prowadzonej działalności W ramach prowadzonej działalności
Liczba inicjatyw lokalnych i prospołecznych, w które włączyła się Fundacja TAURON 93 144 158
Liczba projektów zrealizowanych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu 22 18 11
Liczba przypadków niezgodności oraz reklamacji produktów i usług Grupy Kapitałowej TAURON z zakresu informowania 0 0 0
Liczba inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowanych dla pracowników i społeczności 8 11

Wyniki wyszukiwania