Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim

Tabela nr 65 przedstawia Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON. Zgodnie z opisanym w punkcie G 4.4.6. Modelem ryzyk, Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Pracownicy i kultura organizacyjna.

Tabela nr 65. Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend
i istotność ryzyka
Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim Ryzyko związane z zagadnieniami pracowniczymi, w tym również z kwestią różnorodności, partycypacji, warunkami zatrudnienia i pracy, stosunkami ze związkami zawodowymi oraz poszanowaniem prawa wolności do zrzeszania się, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania ścieżkami kariery i rekrutacją, systemami szkoleń, zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy jak również, w dłuższej perspektywie, koniecznością restrukturyzacji zatrudnienia powodowaną zmianami klimatycznymi wymuszającymi zmianę profilu działalności. Skutkiem materializacji ryzyka mogą być przerwy lub zakłócenia w pracy operacyjnej, skargi pracownicze, spory zbiorowe, strajki, utrata wyspecjalizowanej kadry i trudności w jej odtworzeniu.

 

 
 1. Przyjęcie i realizacja Zasad rekrutacji w Grupie TAURON
 2. Realizacja Polityki Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON.
 3. Realizacja Polityki przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i dyskryminacji
  w Grupie TAURON.
 4. Dbałość o rozwój kompetencji pracowników, w tym poprzez udział w szkoleniach rozwojowych.
 5. Prowadzenie konsultacji
  z organizacjami społecznymi w Grupie Kapitałowej TAURON.
 6. Realizacja Polityki Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON w oparciu o Model Kompetencyjny oraz obowiązujące regulacje w zakresie wynagrodzeń
  i prawa pracy (Regulamin Wynagradzania, ZUZP, Regulamin Pracy).
 7. Stosowanie zapisów Polityki Różnorodności.
 8. Realizacja postanowień Polityki Poszanowania Praw Człowieka.

Wyniki wyszukiwania