Polityka zarządzania kapitałem ludzkim

Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON

Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON to dokument koncentrujący się na pozyskiwaniu, rozwijaniu i utrzymaniu kompetencji, które są kluczowe dla efektywności organizacyjnej i osiągania celów strategicznych Grupy w konkretnej rzeczywistości.

Celem zawartych w tej polityce regulacji jest szeroko rozumiane wsparcie pracowników i kadry kierowniczej w tworzeniu środowiska sprzyjającego dialogowi, wprowadzaniu zmian i dążeniu do rozwoju organizacji. Wśród priorytetów wyznaczonych przez Politykę znajdują się również kwestie takie, jak kreowanie kultury organizacyjnej opartej na współpracy i partnerstwie, wspierającej inicjatywy oddolne, samodzielność i rozwój pracowników.

Polityka definiuje misję oraz wizję zarządzania kapitałem ludzkim w Grupie TAURON.

Z pasją i zaangażowaniem tworzymy i wdrażamy rozwiązania, kształtujące kulturę organizacyjną i środowisko pracy wspierające realizację celów Strategii.

Jesteśmy partnerem dla kadry kierowniczej i pracowników w budowaniu efektywnej firmy, w oparciu o jasne zasady i nowoczesne rozwiązania

Dokument wyznacza również strategiczne, odnoszące się do zagadnień pracowniczych, obszary działań. Zaliczyć do nich należy:

 • rozwój organizacji,
 • zarzadzanie efektywnością,
 • zarządzanie kompetencjami i rozwojem.

W każdym obszarze wyznaczono konkretne cele oraz wskazano działania służące do ich realizacji.
Ich kompleksowy opis przedstawiono w tabeli nr 53.

Tabela nr 53. Strategiczne obszary działań wyznaczone przez Politykę Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie Kapitałowej TAURON

Obszar: Rozwój organizacji

Cel: Wdrażanie i promowanie kultury organizacyjnej wspierającej rozwój Grupy TAURON

Proces
Wzmacnianie zaangażowania pracowników oraz tworzenie bezpiecznego i inspirującego środowiska pracy;
 • otwarcie na komunikację z pracownikami,
 • pozyskiwanie i udzielanie informacji zwrotnej,
 • angażowanie pracowników w doskonalenie środowiska pracy.
Badanie Opinii pracowników

Komunikacja pracownicza

Employer Branding

Zarządzanie przez cele

Kształtowanie wizerunku Grupy TAURON jako atrakcyjnego pracodawcy – zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz organizacji poprzez:
 • badanie opinii pracowników,
 • tworzenie narzędzi, które pozwalają na zapewnienie łatwej i efektywnej komunikacji
  z pracownikami,
 • współpracę z uczelniami i szkołami.
Badanie Opinii pracowników

Komunikacja pracownicza

Employer Branding

Zarządzanie przez cele

Zapewnienie sprawnego przepływu informacji oraz tworzenie warunków do partnerskiego dialogu ze Stroną Społeczną.:
 • wzmacnianie współpracy między obszarami i między pokoleniami:
 • tworzenie środowiska przyjaznego wymianie wiedzy i doświadczeń,
 • promowanie dzielenia się wiedzą.
Dialog społeczny

Inicjatywy rozwojowe

Zarządzanie wiedzą i wiekiem

Budowa relacji z klientami oraz wzmacnianie świadomości w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz zaangażowanie w promowanie Zielonego Zwrotu TAURONA. Employer Branding
Wsparcie Grupy TAURON w procesie zmian poprzez dostęp do wiedzy i rozwiązań rynkowych:
 • projektowanie programów rozwojowych i dostarczanie wiedzy,
 • monitorowanie trendów i rozwiązań rynkowych.
Inicjatywy rozwojowe
Obszar: Zarządzanie efektywnością organizacji

Cel: Koncentracja na efektywności organizacyjnej

Proces
Jasne i spójnie definiowanie ról, zadań i niezbędnych uprawnień na stanowiskach pracy. System wartościowania stanowisk

Księga opisów stanowisk

Tworzenie jasnych zasad wynagradzania, opartych na warunkach rynkowych, motywujących do efektywnej pracy:
 • wspieranie realizacji zadań i celów, które wynikają ze Strategii,
 • tworzenie systemów wynagrodzeń pracowników powiązanych z osiąganymi wynikami,
 • budowanie narzędzi wspierających zarządzanie przez cele.
Zarządzanie zatrudnieniem, wynagrodzeniami i świadczeniami

Zarządzanie przez cele

Dialog społeczny

Minimalizowanie ryzyka związanego z zarządzaniem kapitałem ludzkim. System zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON
Dbanie o zgodność z zasadami etyki i różnorodności:
 • prowadzenie działań edukacyjnych,
 • dbanie o środowisko wolne od mobbingu i dyskryminacji.
Regulacje dotyczące różnorodności, etyki oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
Optymalizacja, standaryzacja i digitalizacja procesów Obszaru Zarządzania Kapitałem Ludzkim, zwiększając elastyczność i efektywność organizacji. Megaproces Zarządzanie

Kapitałem Ludzkim

Obszar: Zarządzanie kompetencjami i rozwojem

Cel: Wspieranie rozwoju kompetencji

Proces
Zapewnianie stałego rozwoju kompetencji pracowników, by były dostosowane do potrzeb zmieniającej się energetyki:
 • rozwijanie nowych kompetencji, przygotowujących do zarządzania zmianami,
 • koncentracja na pozyskiwaniu nowych kwalifikacji oraz podnoszeniu kompetencji pracowników.
Inicjatywy rozwojowe

Rekrutacja

Tworzenie kultury opartej na samorozwoju:
 • wspieranie pracowników poprzez różnorodne narzędzia indywidualnego rozwoju.
Badanie Opinii pracowników

Komunikacja pracownicza

Employer Branding

Zarządzanie przez cele

Zapewnienie ciągłości kompetencji dla energetyki kształcąc uczniów i studentów. Inicjatywy rozwojowe

Rekrutacja

Dbanie o retencję pracowników:
 • tworzenie dla pracowników możliwości rozwoju i dbanie o motywującą atmosferę w pracy,
 • wdrażanie rozwiązań propracowniczych.
Inicjatywy rozwojowe

Wdrożenie Pracowników

Zapewnianie transferu wiedzy między pokoleniami:
 • realizowanie programów rozwojowych,
 • realizowanie programów szkoleń wewnętrznych,
 • dbanie o wymianę doświadczeń między pokoleniami.
Zarządzanie wiedzą i wiekiem

Inicjatywy rozwojowe

Dbanie o rozwój kompetencji przywódczych kadry kierowniczej. Model kompetencyjny

Rozmowa rozwojowa

Tworzenie i udoskonalanie narzędzi do rozwoju, motywowania i oceny potencjału pracowników. Rozmowa rozwojowa

 

 

 

Wyniki wyszukiwania