Polityka różnorodności w Grupie TAURON

Zgodnie z przyjętą w 2017 roku Polityką Różnorodności w Grupie TAURON (dalej: Polityka Różnorodności), różnorodność i otwartość są integralną częścią działań biznesowych. Grupa stosuje politykę równego traktowania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników. Polityka Różnorodności jest również stosowana we współpracy z partnerami zewnętrznymi Grupy, czyli firmami, uczelniami, szkołami czy innymi podmiotami gospodarczymi.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Do procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach Polityki Różnorodności zaliczyć należy przede wszystkim działania mające na celu:

 • kształtowanie środowiska pracy opartego na szacunku, otwartości, rzetelności i sprawiedliwości,
 • zapewnienie wszechstronności i różnorodności, szczególnie w obszarze płci, wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego,
 • budowanie kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność, opartej na wartościach korporacyjnych Partnerstwo, Rozwój i Odwaga (PRO),
 • zapobieganie dyskryminacji poprzez kształtowanie właściwej atmosfery w pracy oraz budowanie i umacnianie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami.

W ramach zagadnień pracowniczych, wspierających realizację kierunków wyznaczonych przez Politykę Różnorodności, w połączeniu z umacnianiem kultury równego traktowania bez względu na wiek, płeć, wygląd, niepełnosprawność, poglądy, czy przekonania oraz zapewniających równość szans w zakresie wynagradzania czy rozwoju zawodowego, funkcjonują regulacje zapewniające sprawiedliwość i obiektywizm w zakresie organizacji pracy i wynagradzania, np.:

 • zasady wynagradzania w Grupie TAURON,
 • stosowane regulacje w zakresie świadczeń,
 • wdrażane elastyczne formy czasu pracy i możliwość pracy zdalnej,

oraz rozwiązania dedykowane kobietom, zapewniające im równe szanse oraz wsparcie w łączeniu życia zawodowego z życiem prywatnym np. skrócony czas pracy dla kobiet w ciąży.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Realizując Politykę Różnorodności Grupa TAURON dąży do tego, by zapewniać środowisko pracy oparte na szacunku i sprawiedliwości, w którym każdy pracownik może w pełni realizować swój indywidualny potencjał.
Rok 2021 upłynął na wypracowywaniu założeń, koncepcji projektu Zarządzania wiedzą i wiekiem oraz na podnoszeniu świadomości biznesowej obszaru HR w tym zakresie. W ramach projektu, odbyły się dwa szkolenia, dotyczące transferu kompetencji oraz zarządzania procesem w organizacji.

Ten cel osiągany jest poprzez realizację licznych programów szkoleniowych, sprzyjających rozwojowi kompetencji każdego pracownika.

Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:

 • Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON – celem powstania i kontynuowania idei Uniwersytetu jest zapewnienie pracownikom stałego dostępu do wiedzy oraz informacji na bieżące tematy, zarówno biznesowe, jak i te związane z rozwojem osobistym, czy też indywidualnymi pasjami pracowników;
 • Program Zarządzania Talentami, funkcjonujący w TAURON Polska Energia, mający na celu wsparcie procesu rozwoju pracowników oraz wykorzystania ich potencjału;
 • Akademia Trenerów Wewnętrznych Grupy TAURON jest formą działań wspierających rozwój kompetencji w Grupie TAURON;
 • Rozwój do Kwadratu – to cykl cotygodniowych webinariów prowadzonych przez pracowników obszarów HR z wybranych spółek Grupy TAURON. Webinaria prowadzone są w czterech obszarach tematycznych: rozwój, dzielenie się wiedzą, współpraca, zdrowie;
 • Program „Mama pracuje”- adresatkami programu są kobiety zatrudnione w Grupie TAURON, których dzieci nie ukończyły szóstego roku życia oraz kobiety w ciąży. Osoby przystępujące do programu mają możliwość podjęcia obowiązków służbowych poza miejscem zatrudnienia w ramach telepracy, czy też skorzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy w zależności od charakteru zadań realizowanych na danym stanowisku. Mamy przebywające jeszcze na urlopie rodzicielskim bądź wychowawczym, otrzymują newsletter zawierający informacje z życia firmy, pozwalający im zachować kontakt z miejscem pracy. Kobiety w ciąży mogą skorzystać z indywidualnego rozkładu czasu pracy, czy telepracy, a dodatkowo na okres ciąży obniżyć czas pracy o dwie godziny dziennie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokości wynagrodzenia. Celem programu jest zwiększenie komfortu pracy przyszłych i obecnych mam. Program ma zwiększyć liczbę kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka, pozwalając na bardziej elastyczne dostosowanie czasu pracy do ich potrzeb. Ma także sprawić, aby panie nie traciły kontaktu z organizacją w trakcie nieobecności, spowodowanej urlopem macierzyńskim, czy wychowawczym. Odsetek powrotów do pracy po urlopie rodzicielskim, a także wskaźnik retencji prezentuje tabela nr 59;
 • kontynuacja działań w zakresie tworzenia brygad międzypokoleniowych – doświadczeni pracownicy dzielą się swoją wiedzą zawodową przekazując tajniki sztuki górniczej młodszym pracownikom;
 • upowszechnianie wiedzy na temat różnorodności wśród pracowników, przy wykorzystaniu dostępnych kanałów informacyjnych tj.: szkolenia BHP, spotkania kadry kierowniczej, telebimy, tablice ogłoszeń;
 • tydzień doceniania różnorodności – inicjatywa zrealizowana w 2021 roku w ramach Forum Kierowników w spółce TAURON Obsługa Klienta. Działanie dedykowane dla przedstawicieli kadry menedżerskiej na wszystkich szczebla zarządzania. Celem inicjatywy było poszerzenie wiedzy, rozwój umiejętności i wzmocnienie postaw ukierunkowanych na docenienie potencjału różnorodności w pracy zespołowej. Liderzy zaproszeni zostali do udziału w webinarach i warsztatach obejmujących swym zakresem takie zagadnienia, jak: radzenie sobie z trudnymi emocjami w zespole, jak budować bezpieczeństwo psychologiczne w zespole, ważne aspekty wzmacniania zaangażowania pracowników w pracy zdalnej, budowanie odporności psychicznej zarządzanie ludźmi w świecie VUCA i BANI. Kluczowym przesłaniem inicjatywy było zwrócenie uwagi i docenienie potencjału różnorodności w pracy zespołowej – ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów różnorodności jak wiek, wiedza czy doświadczenie. Uwzględniając indywidualne potrzeby menedżerów, wśród zaproponowanych tematów znalazły się także zagadnienia z zakresu RODO czy też możliwość skorzystania z sesji mindfulness. W inicjatywie wzięło udział 243 pracowników;
 • dialog społeczny oraz aktywną współpracę ze związkami zawodowymi oraz działalność Rzecznika Dialogu Społecznego. Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy oraz odsetek pracowników objętych układami zbiorowymi zaprezentowano w tabeli nr 60.

Jednym z istotnych działań, podjętych w ramach Polityki Różnorodności jest również, opierająca się na tworzeniu klas patronackich, współpraca z oświatą. Programy praktyk i staży wspierają rozwój umiejętności młodych ludzi, a mentorzy mają możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Do końca 2021 roku TAURON objął swoim patronatem 52 klasy.

W roku  2021, tak jak i w roku poprzednim, ze względu na stan epidemiczny, zmniejszyła się liczba praktyk i staży w Grupie TAURON. W 2021 roku z programów skorzystało 265 osób. W ramach wdrażania Polityki Różnorodności wśród stażystów znalazło się kilku cudzoziemców. Szczegółowy opis powyższych działań i projektów został zawarty w części dotyczącej Polityki Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Ryzyka mogące wywierać niekorzystny wpływ na stosowanie Polityki Różnorodności związane z działalnością Grupy TAURON:

Do obszarów ryzyka związanych z nieprzestrzeganiem zasad Polityki Różnorodności zalicza się:

 • wystąpienie przypadków mobbingu i dyskryminacji w szczególności ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, pochodzenie, rasę, w tym w szczególności w zakresie równości w zasadach wynagradzania i awansowania oraz równych szans w dostępie do szkoleń,
 • wzrost niepokojów społecznych związanych z nierównym traktowaniem,
 • zwiększenie rotacji pracowników,
 • wystąpienie luki kompetencyjnej,
 • utrata wizerunku zewnętrznego oraz zaufania do marki TAURON.

Tabela nr 59. GRI 401-3. Urlop rodzicielski w Grupie Kapitałowej TAURON w 2021 roku

Łącznie w Grupie TAURON Kobiety Mężczyźni
Odsetek powrotów do pracy 80% 56% 90%
Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim 94% 82% 97%

Tabela nr 60. Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy oraz odsetek pracowników objętych układami zbiorowymi

Osiągnięte rezultaty 2021 2020 2019
Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy 315 334 329
Odsetek pracowników objętych układami zbiorowymi 95,7% 95,6 % 95,7%

 

Mając świadomość pozytywnego wpływu różnorodnego środowiska pracy na procesy dzielenia się wiedzą
i doświadczeniami, w tabelach nr 61 i nr 62 zaprezentowano pracowników i zarząd Grupy TAURON w podziale
na wiek i płeć.

 

Tabela nr 61. GRI 405-1. Skład kadry pracowniczej Grupy Kapitałowej TAURON na 31.12.2021 roku w podziale na wiek i płeć

ZARZĄD I DYREKTORZY PRACOWNICY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH, WYŻSZEGO I NIŻSZEGO SZCZEBLA POZOSTALI PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI STANOWISKA ROBOTNICZE Grupa TAURON
 ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat <  ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat <  ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat <  ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat <  ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie)

pow. 50 lat <

Liczba pracowników 172 2 496 9 361 13 295 25 324
0 78 94 26 1 340 1 130 799 5 027 3 535 1 344 6 581 5 370 2 172 13 023 10 129
kobiety 0 24 13 4 285 139 396 2 480 1 527 28 261 357 429 3 048 2 036
mężczyźni 0 54 81 22 1 055 991 403 2 547 2 008 1 316 6 320 5 013 1 743 9 975 8 093
UDZIAŁ PROCENTOWY
(w odniesieniu do wszystkich pracowników spółki)
1% 10% 37% 52% 100%

Udział procentowy (w odniesieniu do liczby pracowników w kategorii zatrudnienia)

RAZEM 45% 55% 1% 54% 45% 9% 54% 38% 10% 49% 40% 9% 51% 40%
kobiety 14% 8% 0% 11% 6% 4% 26% 16% 0% 2% 3% 2% 12% 8%
mężczyźni 31% 47% 1% 42% 40% 4% 27% 21% 10% 48% 38% 7% 39% 32%

Tabela nr 62. Składy zarządów spółek Grupy Kapitałowej TAURON na 31.12.2021 roku w podziale na płeć i wiek

Grupa TAURON

 ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat <
Liczba pracowników w zarządzie

45

RAZEM 0 22 23
kobiety 0 2 2
mężczyźni 0 20 21
Procentowy skład zarządu w podziale na wiek i płeć [%]
(procent vs. cały zarząd) razem 49% 51%
(procent vs. wszystkie kobiety w zarządzie) kobiety 50% 50%
(procent vs. wszyscy mężczyźni w zarządzie) mężczyźni 49% 51%

Wyniki wyszukiwania