Polityka przestrzegania zasad etyki oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON została wdrożona w maju 2019 roku, zastępując istniejącą od 2017 roku Politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON. Polityka ta określa zasady zgłaszania naruszeń Zasad Etyki, Mobbingu i Dyskryminacji oraz zadania, uprawnienia i obowiązki Komisji Etyki. W roku 2021 nastąpiła aktualizacja Polityki. Wprowadzone zmiany były związane z potrzebą usprawnienia prac Komisji Etyki (Podkomisji wewnętrznej oraz Podkomisji grupowej) oraz aktualizacji zapisów Polityki w związku ze zmianami regulacyjnymi. W szczególności dotyczyły one:

 • zwiększenia do dwunastu liczby członków Podkomisji grupowej Komisji Etyki,
 • ustanowienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Podkomisji grupowej Komisji Etyki,
 • uporządkowania zapisów dotyczących prac Komisji Etyki,
 • aktualizacji definicji w związku ze zmianą Kodeksu Pracy w zakresie mobbingu i dyskryminacji,
 • sposobu raportowania liczby spraw prowadzonych przez poszczególne Komisje Etyki,
 • innych zmian porządkujących.

W ramach Komisji Etyki funkcjonują dwie podkomisje:

 • Podkomisja wewnętrzna, której członków powołuje i odwołuje Zarząd danej spółki, jednocześnie wskazując Przewodniczącego Podkomisji;
 • Podkomisja grupowa, składająca się z ośmiu członków wskazanych spośród przedstawicieli związków zawodowych działających w Grupie TAURON oraz ośmiu przedstawicieli pracodawców wskazanych
  przez Zarząd TAURON Polska Energia S.A.

Pracownikowi pozostawiono wybór, do której Podkomisji chce się zwrócić w celu rozpatrzenia zgłoszenia.

W ramach Komisji Etyki funkcjonują dwie podkomisje:

 • Podkomisja wewnętrzna, której członków powołuje i odwołuje Zarząd danej spółki, jednocześnie wskazując Przewodniczącego Podkomisji;
 • Podkomisja grupowa, składająca się z ośmiu członków wskazanych spośród przedstawicieli związków zawodowych działających w Grupie TAURON oraz ośmiu przedstawicieli pracodawców wskazanych
  przez Zarząd TAURON Polska Energia S.A.

Pracownikowi pozostawiono wybór, do której Podkomisji chce się zwrócić w celu rozpatrzenia zgłoszenia.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Głównymi założeniami stosowanymi w ramach Polityki przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON są:

 • zapewnienie przestrzegania Zasad Etyki w zakresie zapobiegania naruszeniom praw pracowniczych
  oraz konfliktom między pracownikami,
 • określenie zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy oraz w związku z jej wykonywaniem, zapewniających realizację postanowień prawa pracy,
 • podejmowanie działań interwencyjnych oraz niwelowanie skutków stwierdzonych przypadków naruszeń Zasad Etyki, w szczególności mobbingu i dyskryminacji,
 • wyciąganie konsekwencji wobec osób dopuszczających się naruszeń Zasad Etyki, w szczególności mobbingu lub dyskryminacji,
 • umacnianie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami.

 

Regulacją wspierającą Politykę przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON jest Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, w którym zostały zawarte wartości korporacyjne Grupy oraz zasady postepowania w trzech obszarach: pracownik, środowisko naturalne i otoczenie.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON wdrażana jest poprzez szkolenia e-learningowe. Są one obowiązkowe dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników. Pozostałym pracownikom zasady obowiązujące w Polityce są przypominane poprzez akcje informacyjne oraz treści dostępne na stronie intranetowej Grupy.

 

W 2021 roku zarówno Polityka jak i szkolenie e-learningowe zostały zaktualizowane. Wprowadzone zmiany dotyczyły m.in. zmian w zakresie składania skarg, rozpatrywania ich, a także zwoływania posiedzeń Komisji. Ponadto została rozszerzona definicja dyskryminacji, o niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności.

W roku 2021 przeprowadzono cykl szkoleń dla wszystkich członków Komisji Etyki w Grupie TAURON (zarówno Podkomisji wewnętrznych poszczególnych spółek, jak i Podkomisji grupowej). Projekt zakładał przeprowadzenie
6 szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji osób, rozpatrujących zgłoszenia zachowań negatywnych w Grupie TAURON (zostało przeszkolonych 28 osób).

W lutym 2021 roku odbyło się również szkolenie dedykowane kadrze zarządzającej TAURON Polska Energia S.A. o tematyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, które swoim zakresem obejmowało m.in.:

 • mobbing z punktu widzenia organizacyjnego i prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy egzekwowaniem obowiązków służbowych a mobbingiem,
 • praktyczne aspekty występowania mobbingu w stosunkach pracy,
 • analizę zaistniałych przypadków.

Wyniki wyszukiwania