Grupa TAURON na tle największych wyzwań światowych – zmiany klimatyczne i niewystarczalność zasobów

Konsekwencją szybkich zmian klimatu jest wzrost średnich temperatur powietrza i oceanów, powszechne topnienie śniegu i lodu oraz podnoszenie się poziomu mórz. Przewiduje się, że skutki zmian klimatu w postaci skrajnych warunków pogodowych, będą w perspektywie czasu jeszcze bardziej intensywne i wyraźne.

Aby ograniczyć negatywny wpływ działalności gospodarczej na klimat, na poziomie europejskim podjęto decyzje
o przyspieszeniu prac nad unijną neutralnością klimatyczną.  W grudniu 2019 r. ogłoszono strategię Europejski Zielony Ład i zatwierdzono cel neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Zaproponowana unijna strategia ma przekształcić Europę w neutralne klimatycznie, sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo o zrównoważonej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku będzie dużym wyzwaniem dla Polski i polskiej energetyki. Regulacje wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu będą miały istotny wpływ również na działalność Grupy TAURON. Więcej o wpływie Grupy na klimat i adaptacji do zmian klimatu w rozdziale E 1.1.2. Polityka klimatyczna Grupy TAURON.

Rozwój gospodarczy jest nierozerwalnie związany z wykorzystywaniem zasobów wodnych oraz surowców mineralnych, w tym kopalnych surowców energetycznych. Sektor przemysłowy wykorzystujący paliwa kopalne musi liczyć się z ich ograniczaniem, pogarszaniem warunków dostępności, a w końcu z ich wyczerpywaniem. Z tych względów, tam gdzie to możliwe poszukuje się rozwiązań technicznych pozwalających na tzw. zamykanie obiegów, czyli ponowne wykorzystywanie zasobów. Więcej o korzystaniu Grupy ze środowiska i gospodarce obiegu zamkniętego w rozdziale E 1.1.1.Polityka Środowiskowa Grupy TAURON.

Wyniki wyszukiwania