Energetyka w perspektywie krótkoterminowej

Głównymi trendami zmian w energetyce jest obecnie rozwój odnawialnych źródeł energii, szerokorozumiana dekarbonizacja oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Na poziomie europejskim nastąpiło istotne przyspieszenie prac legislacyjnych mających na celu skonkretyzowanie działań zmierzających do oparcia gospodarki Unii Europejskiej na źródłach nisko- i zeroemisyjnych. Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku i związane z tym konsekwencje dla sektora elektroenergetycznego unaoczniły konieczność dążenia do niezależności energetycznej i tym samym rozwijania technologii pozwalających na maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw.  Działania te znacząco wpłyną na krajowy i europejski rynek energii elektrycznej, przyspieszając transformację sektora nie tylko w kierunku dekarbonizacji, ale również niezależności energetycznej. Tym samym rozwijane będą technologie produkcji ze źródeł odnawialnych oraz technologie stabilizujące system elektroenergetyczny, jak np. magazyny energii czy pracujące w podstawie źródła jądrowe, w tym małoskalowe (SMR). Mając na uwadze długość cykli inwestycyjnych i okres eksploatacji tych jednostek obecnie podejmowane decyzje będą miały wpływ na kształt i funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego w długiej perspektywie.

W perspektywie krótkiej, a więc do 2025 roku istotne dla sektora elektroenergetycznego w Polsce będzie dalszy rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i źródeł fotowoltaicznych, możliwie efektywna eksploatacja źródeł konwencjonalnych oraz rozpoczęcie inwestycji długofalowych, w tym związanych z budową wielkoskalowych morskich elektrowni wiatrowych czy źródeł jądrowych. Ogromnym wyzwaniem będzie również dekarbonizacja ciepłownictwa, w tym systemów ciepłowniczych w miastach, która może być realizowana przez budowę źródeł opartych o gaz, paliwa alternatywne, źródła odnawialne czy elektryfikację wytwarzania ciepła. Obecnie dostrzegane trendy związane z rozproszonym wytwarzaniem energii elektrycznej również znajdą odzwierciedlenie w systemach ciepłowniczych, których optymalizacja i dekarbonizacja będzie wiązała się również z decentralizacją źródeł ciepła.

Wzrost mocy, i produkcji w instalacjach rozproszonych negatywnie wpływa na pracę sieci elektroenergetycznych. Branża będzie musiała w najbliższych latach zmierzyć się z tym poprzez modernizacje sieci, cyfryzację zarządzania siecią oraz jej uelastycznienie np. poprzez budowę magazynów energii. Jednym z rozwiązań pozwalających magazynować energię z odnawialnych źródeł jest produkcja zielonego wodoru – strategia wodorowa UE zakłada zabudowę do 2024 roku 6 GW mocy elektrolizerów.

Nowelizacja prawa energetycznego zakłada  m.in. powszechne stosowanie liczników zdalnego odczytu i utworzenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii zarządzającego danymi z tych liczników. Tym samym, do końca 2025 roku, zrealizowana będzie zabudowa 35 % liczników zdalnego odczytu i w kolejnych latach zwiększenie ich ilości. Rozwiązanie to będzie pewnego rodzaju przełomem w elastycznym podejściu do zarządzania energią oraz umożliwi oferowanie nowych produktów i usług na rynku elektroenergetycznym.

Obserwowana w ostatnich latach presja na dekarbonizację energetyki przybiera na sile, co znajduje swoje odzwierciedlenie w regulacjach ukierunkowanych na wzrost wymogów środowiskowych dla bloków węglowych. Między innymi z tych powodów zakłada się stopniowe trwałe wycofywanie jednostek węglowych, jednak do 2025 r. węgiel pozostanie dalej podstawowym paliwem w krajowej energetyce.

Realizacja wszystkich wspomnianych działań zależała będzie od sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, w tym cen surowców i dóbr inwestycyjnych na rynkach światowych.

Wyniki wyszukiwania