Czynniki istotne dla rozwoju Grupy TAURON

Najistotniejszy wpływ na wyniki działalności Grupy Kapitałowej TAURON w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału wywierać będą następujące czynniki:

 • sytuacja makroekonomiczna w Polsce na poziomie UE i gospodarki globalnej, w tym zmiany stóp procentowych, kursów walutowych itp., mające wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań wykazywanych przez Spółkę w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
 • sytuacja rynkowa w Polsce i UE, a także gospodarki globalnej, w tym zmiany cen energii, cen uprawnień do emisji CO2, ceny surowców itp., mające wpływ na przychody oraz poziom generowanych kosztów,
 • potencjalny wzrost należności przeterminowanych spowodowany pogorszeniem kondycji finansowej kontrahentów,
 • zapotrzebowanie na energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz poziom produkcji z jednostek wytwórczych, z uwzględnieniem zmian wynikających z sezonowości i warunków pogodowych,
 • poziom importu energii elektrycznej,
 • zmiany w miksie energetycznym i w konsekwencji dostosowanie zapotrzebowania na węgiel,
 • uruchomienie bloku 910 MW w Jaworznie,
 • powodzenie transakcji zbycia zaangażowania kapitałowego w EC Stalowa Wola,
 • wprowadzone w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON nadzwyczajne działania prewencyjne w związku ze stanem epidemii, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości działania infrastruktury krytycznej,
 • otoczenie polityczne w Polsce oraz UE, w tym stanowiska i decyzje instytucji i urzędów administracji państwowej, np.: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Urzędu Regulacji Energetycznej (URE) i Komisji Europejskiej,
 • wyniki postępowań sądowych,
 • rozwój sytuacji na Ukrainie i jej wpływ na gospodarkę polską i politykę unijną, jak również wpływ sankcji wobec i ze strony Rosji,
 • zmiany regulacji dotyczących sektora energetycznego, a także zmiany w otoczeniu prawnym, w tym: prawa podatkowego, handlowego, ochrony środowiska,
 • zmiany regulacji dotyczących funkcjonowania Towarowej Giełdy Energii, w szczególności możliwość zniesienia obliga giełdowego,
 • dalsze zaostrzanie polityk instytucji finansowych,
 • możliwość skorzystania z zewnętrznych funduszy pomocowych, w tym ze środków europejskich, wspierających transformację sektora energetycznego i łagodzących skutki społecznych zmian, mając w szczególności na względzie ograniczenia:
  • podmiotowe (dotyczy wsparcia dużych przedsiębiorstw),
  • co do form wsparcia (znacznie większy niż dotychczas nacisk na wsparcie zwrotne),
  • dopuszczalnego zakresu udzielanej pomocy publicznej (np. zaostrzenie reguł wsparcia w odniesieniu do mocy gazowych, sygnalizowane w projekcie wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią (CEEAG),
  • wysokość udzielanej pomocy publicznej (zmiany w zakresie maksymalnej intensywności pomocy),
 • czynniki geologiczno-górnicze oraz zagrożenia naturalne mogące mieć wpływ na wolumen wydobycia paliw kopalnych,
 • dalsze funkcjonowanie mechanizmu wynagradzania zdolności wytwórczych (rynek mocy), w ramach którego realizowane będą dostawy mocy elektrycznej przez jednostki wytwórcze i redukcji zapotrzebowania należące do spółek Grupy Kapitałowej TAURON. Dostawy realizowane będą w ramach umów mocowych zawartych w trakcie przeprowadzonych aukcji głównych i dodatkowych na lata 2021-2026. Uruchomienie rynku mocy skutkuje równoczesnym wygaszeniem mechanizmów operacyjnej rezerwy mocy i interwencyjnej rezerwy zimnej,
 • system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w dedykowanych źródłach (kolorowe certyfikaty), skutkujący z jednej strony kosztami umorzenia certyfikatów u sprzedawców energii elektrycznej odbiorcom końcowym, z drugiej strony przychodami ze sprzedaży certyfikatów u wytwórców energii,
 • system wsparcia OZE, tzw. aukcje OZE,
 • otoczenie konkurencyjne, w tym aktywność i działania konkurencji na rynku energetycznym,
 • dalsze zaostrzenie polityki klimatycznej UE, w szczególności skutkujące transformacją energetyczną nakierowaną na OZE, a także wzrostem cen uprawnień do emisji CO2,
 • toczące się prace nad rządowym rozwiązaniem dotyczącym kształtu sektora górnictwa i energetyki węglowej w Polsce, również tempo realizacji procesu wydzielenia aktywów do NABE,
 • wysokość i forma dopłat otrzymywanych w ramach systemu wsparcia redukcji zdolności produkcyjnych zakładów górniczych,
 • rozwój rynku prosumenckiego i jego wpływ na Obszar Sprzedaży, Dystrybucji, a także Wytwarzania i Wydobycia,
 • poziom taryfy dotyczącej sprzedaży energii i ciepła dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) zatwierdzany przez Prezesa URE,
 • poziom taryf dotyczących dystrybucji energii elektrycznej oraz dystrybucji i wytwarzania ciepła zatwierdzanych przez Prezesa URE,
 • wymagania w zakresie ochrony środowiska będące konsekwencją zmian w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tzw. uchwał antysmogowych,
 • konsekwencje przyjętej Ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (potencjalny wpływ na realizowane i przyszłe inwestycje),
 • konsekwencje przyjętego Rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło wprowadzające przepis stanowiący o możliwości zmiany taryfy dla ciepła wynikającej ze zmiany kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2,
 • planowane zmiany regulacji dotyczących Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliwin. wymagań jakościowych dla paliw stałych,
 • postęp naukowo-techniczny,
 • kształtowanie polityki kadrowej, w tym wyniki negocjacji z Radą Społeczną Grupy TAURON,
 • zmiany w harmonogramach, budżetach i zakresach projektów inwestycyjnych realizowanych w Grupie Kapitałowej TAURON,
 • dyspozycyjność majątku Grupy Kapitałowej TAURON,
 • wpływ czynników atmosferycznych również o charakterze ekstremalnym, skutkujących wpływem na awaryjność majątku Grupy Kapitałowej TAURON oraz sezonowość osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów.

Działalność Grupy Kapitałowej TAURON cechuje się sezonowością, która dotyczy w szczególności produkcji, dystrybucji i sprzedaży ciepła, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom indywidualnym oraz sprzedaży węgla odbiorcom indywidualnym dla celów grzewczych. Sprzedaż ciepła zależy od warunków atmosferycznych, w szczególności od temperatury powietrza i jest większa w okresie jesienno-zimowym.

Poziom sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom indywidualnym zależy od długości dnia, co powoduje, że sprzedaż energii elektrycznej tej grupie odbiorców jest z reguły niższa w okresie wiosenno-letnim, a wyższa w okresie jesienno-zimowym. Sprzedaż węgla odbiorcom indywidualnym jest większa w okresie jesienno-zimowym. Sezonowość pozostałych obszarów działalności Grupy Kapitałowej TAURON jest niewielka.

Obserwuje się dużą zmienność warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dodatkowo, stale zaostrzające się regulacje klimatyczne na poziomie europejskim i krajowym stanowią istotną przesłankę do analizy obecnej oraz przyszłej sytuacji Grupy Kapitałowej TAURON. W związku z tym Spółka kontynuuje intensywne prace analityczne w zakresie oceny wpływu zachodzących i planowanych zmian w otoczeniu gospodarczym oraz regulacyjnym na sytuację finansową, majątkową oraz kadrową Grupy Kapitałowej TAURON. Trwają prace nad finalizacją nowej Strategii, która uwzględni zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym.

Wyniki wyszukiwania