48. Pozostałe zobowiązania finansowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWŚCI

Pozostałe zobowiązania finansowe klasyfikowane do zobowiązań wycenianych według zamortyzowanego kosztu ujmuje się początkowo według wartości godziwej, skorygowanej o koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są w wysokości zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W przypadku nieistotnego wpływu dyskonta pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

 

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Na każdy dzień bilansowy Grupa szacuje wartość godziwą zobowiązań wycenianych w wartości godziwej. Metodologia kalkulacji wartości godziwej została przedstawiona w nocie 51 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 220 232
Depozyty uzupełniające z tytułu rozliczeń giełdowych 102 73
Wadia, kaucje, zabezpieczenia otrzymane 64 86
Pozostałe 130 131
Razem 516 522
Długoterminowe 33 64
Krótkoterminowe 483 458

Wyniki wyszukiwania